ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Datové schránky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) je povinen jako orgán veřejné moci od 1.11.2009 komunikovat prostřednictvím Datových schránek (DS) s orgány veřejné moci, právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími. 

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, a to jak úkonů fyzických osob, tak úkonů osob právnických.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra a provozovatelem je Česká pošta s.p.

Prostřednictvím datových schránek se doručuje vždy, když to umožňuje povaha dokumentu.

Kdy je dokument dodaný do datové schránky doručen?

  • okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu - zpráva zůstává v DS 90 dnů
  • nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty - fikce doručení - zpráva zůstává až do doby přihlášení oprávněné osoby
  • pokud jiný právní předpis vylučuje náhradní doručení - není možno doručení fikcí (například exekuce)

Náležitosti rozhodnutí v elektronické podobě upravuje § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kdy se nekomunikuje prostřednictvím datových schránek?

  • jedná-li se o utajované skutečnosti,
  • pokud je nastaven jiný způsob bezpečné elektronické komunikace (např. el. daňové přiznání, ... ),
  • tam, kde to povaha věci vylučuje - např. objemný spis, doručení v místě, doručuje-li se veřejnou vyhláškou, nemá-li adresát zpřístupněnu DS. 

Pro správné vyhledání datové schránky SÚKL je nutné do názvu subjektu uvést nezkrácený název organizace, tj. Státní ústav pro kontrolu léčiv, případně IČ 00023817, nebo jednoznačný identifikátor datové schránky SÚKL qwfai2m.

Oblast komunikace datových schránek upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu: vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Další související legislativa: zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Subjekty provádějící konverzi

Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy tzv. CzechPOINT http://www.czechpoint.cz

Další informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na http://www.datoveschranky.info/

Elektronická podatelna, 29.10.2021