ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Statut Etické komise SÚKL

Statut etické komise SÚKL, verze 2, 4. 3. 2022  

1.     Preambule

Etická komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Etická komise SÚKL“) je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání v oblasti lékařství, jejichž odpovědností je chránit práva, bezpečnost a zdraví zdravých dobrovolníků a pacientů účastnících se takových klinických hodnocení humánních léčivých přípravků, o jejichž provedení bylo požádáno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 o klinických hodnoceních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (dále jen „nařízení o KH“) po nabytí účinnosti nařízení o KH.

Etická komise SÚKL je zřízena v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).

 

2.     Zřízení Etické komise SÚKL

 

2.1.   Etická komise SÚKL je zřízena jako poradní orgán Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) v souladu s interními postupy stanovenými ve směrnici Ústavu S-006 pro zřízení poradních orgánů Ústavu.

 

3.     Složení Etické komise SÚKL

 

3.1.   Etická komise SÚKL je složena z 5 skupin, přičemž po dobu přechodného období podle článku 98, odst. 1 nařízení o KH může být činnost Etické komise SÚKL vykonávána prostřednictvím jen jedné skupiny. Jednotlivé skupiny mohou být v případě potřeby odborně zaměřeny na jednotlivé terapeutické oblasti, fáze či typy klinických hodnocení (například pediatrická, onkologická, přípravky pro moderní terapie a podobně).

3.2.   Každá skupina Etické komise SÚKL má nejméně 15 a nejvíce 30 členů.

 

4.     Vznik a zánik členství v Etické komisi SÚKL, požadavky na členství

 

4.1.   Členy Etické komise SÚKL, a to do jednotlivých skupin, jmenuje ministr zdravotnictví rozhodnutím na základě předchozího návrhu Ústavu. Návrh Ústavu obsahuje identifikaci a dosažené vzdělání navrhovaného člena, jeho profesní životopis a dále motivační dopis uvádějící zkušenosti a kvalifikaci v souladu s požadavky ustanovení § 53a odst. 3 zákona o léčivech pro členy Etické komise SÚKL.

4.2.   Ministerstvo zdravotnictví České republiky neprodleně vyrozumí Ústav o jmenování členů do skupin Etické komise SÚKL.

4.3.   Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam členů skupin Etické komise SÚKL.

4.4.   Jednotlivé skupiny Etické komise SÚKL se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Předseda a místopředseda jsou voleni členy skupiny v souladu s Jednacím řádem Etické komise SÚKL, který v souladu s požadavky zákona o léčivech připraví Etická komise SÚKL.

4.5.   Členové Etické komise SÚKL musí splňovat požadavky čl. 9 nařízení o KH a dále musí mít kvalifikaci a zkušenost posuzovat a hodnotit žádost o klinické hodnocení z hlediska etického, lékařského a vědeckého, s výjimkou osoby bez zdravotnického vzdělání, která posuzuje žádost o klinické hodnocení zejména z hlediska etického.

4.6.   Každý člen Etické komise SÚKL je povinen:

 • udělit souhlas se svým členstvím ve skupině Etické komise SÚKL; udělením souhlasu zároveň souhlasí se zveřejněním svého členství ve skupině Etické komise SÚKL na internetových stránkách Ústavu;
 • zdržet se vyjádření k žádostem o povolení klinického hodnocení, na jehož provádění má nebo může mít osobní zájem, jakož i vyjádření k případným žádostem o povolení významné změny klinického hodnocení a vykonávání odborného dohledu nad takovým klinickým hodnocením; a
 • neprodleně oznámit vznik osobního zájmu na posuzovaném klinickém hodnocení Etické komisi SÚKL a Ústavu.

4.7.   Členem Etické komise SÚKL nemůže být osoba, která se dopustila přestupku podle § 108 odst. 8 zákona o léčivech tím, že porušila povinnost zachovat mlčenlivost. Jestliže bude pravomocně rozhodnuto, že se člen Etické komise SÚKL dopustil takového přestupku, ministr zdravotnictví ho odvolá.

4.8.   Členství v Etické komisi SÚKL může dále zaniknout z následujících důvodů:

 • odvoláním ministrem zdravotnictví s uvedením důvodu odvolání,
 • rezignací, nebo
 • úmrtím.

           

5.     Poslání a náplň činnosti Etické komise SÚKL

 

5.1.   Etická komise SÚKL je poradním orgánem Ústavu, který se podílí na posuzování a schvalování žádostí o povolení klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a žádostí o povolení významné změny klinického hodnocení předložených prostřednictvím EU portálu v souladu s nařízením o KH a v souladu se zákonem o léčivech.

5.2.   Jednotlivé skupiny Etické komise SÚKL se spolupodílí na posouzení dokumentace žádosti podle §53c zákona o léčivech.

5.3.   Rozsah a struktura posouzení odpovídají vzorům hodnotících zpráv pro etické komise vydanými Evropskou agenturou pro léčivé přípravky nebo pokyny Ústavu.

5.4.   Konkrétní žádosti o povolení klinického hodnocení přiděluje skupině Etické komise SÚKL koordinátor klinických hodnocení, kterým je pracovník oddělení koordinace a administrativy (OKA) odboru klinických hodnocení (OKH) Ústavu, který zajišťuje komunikaci a koordinaci posuzování žádostí společně s Ústavem.

5.5.   Etická komise SÚKL vykonává dohled nad průběhem klinických hodnocení, ke kterým dala souhlasné stanovisko. Etická komise SÚKL uskutečňuje dohled nad klinickým hodnocením v souladu se zákonem o léčivech formou vyhodnocení zprávy o průběhu klinického hodnocení ve zdravotnickém zařízení, v němž klinické hodnocení probíhá, předložené zkoušejícím nebo hlavním zkoušejícím a zjištěné nedostatky předává Ústavu k dalšímu řešení.

5.6.   Povinností Etické komise SÚKL je přispívat k ochraně práv, bezpečnosti a zdraví subjektů hodnocení a veřejnému zdraví jako celku.

5.7.   Etická komise SÚKL vykonává svou činnost v souladu s Jednacím řádem, který schválila a který upravuje zejména

 • způsob plánování zasedání skupiny, komunikaci členů skupiny, včetně komunikace s Ústavem a způsob vedení zasedání skupiny,
 • způsob odvolání souhlasného stanoviska skupiny Etické komise SÚKL,
 • způsob volby předsedy a místopředsedy skupiny Etické komise SÚKL.

5.9  Etická komise SÚKL dále vykonává svou činnost podle pracovních postupů, které stanoví Ústav a které upravují zejména

 • způsob posuzování žádostí o povolení klinického hodnocení a žádostí o povolení významné změny klinického hodnocení v rozsahu stanoveném nařízením o KH;
 • postupy při nakládání s hlášením (zejména podle článku 52 nařízení o KH: Hlášení závažných porušení nebo podle článku 54 nařízení o KH: Neodkladná bezpečnostní opatření) zkoušejících nebo hlavních zkoušejících, jsou-li ustaveni, a zadavatelů a s informacemi získanými dohledem nad klinickým hodnocením či získanými jiným způsobem; a
 • způsob, jakým skupina Etická komise SÚKL předá Ústavu své stanovisko ke klinickému hodnocení, včetně jeho odůvodnění a lhůt pro předkládání hodnocení nebo stanoviska Ústavu.

 

Právní rámec činnosti Etické komise SÚKL:

 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
 • Vyhláška č….., o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
 • Pokyn ke správné klinické praxi, ICH E6 (R2) Good Clinical Practice
 • Helsinská deklarace Světové lékařské asociace (WMA): etické zásady pro lékařský výzkum zahrnující lidské bytosti, Helsinky 1964, v aktuálním znění
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  

Archiv: 

pdf.pngStatut etické komise SÚKL, verze 1, 4. 11. 2021.pdf

 

24. 11. 2021 (poslední aktualizace 15.03.2022)

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků