ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2021

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2021

Žadatel požadoval zodpovězení níže uvedených otázek:  preco informacie o META<>CTILL v registry zdravotnickych prostredku. Kedze META<>CRILL nieje mozne uz viac ako 5 rokov vyhladat podla vyrobcu a nazvy ZP. register ZP nenajde META<>CRILL podla "Nazev ZP" ak sa zada presny nazov ZP : META<>CRILL register nevyhlada ZP ani podla "vyrobce" po zadani: Euroquirurgica CR s.r.o. register nevyhlada META<>CRILL ani ak sa kombinuji vyhladavacie kriteria zadane podla ppredchádzajúcich bodov mojej ziadosti. vyhladavanie podla vyrobce nefunguje ani ak sa zada Euroquirurgica CR Euroquirurgica Euroq  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 12. 2021

Žádost o poskytnutí informací ohledně odst. 4 smlouvy uzavřené mezi ministerstvem zdravotnictví a firmou Pfizer Inc., smlouva je dostupná zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=mj32i , dotazy: 1) Byl SÚKL účasten připomínkovému řízení k výše uvedené smlouvě? a. Pokud ANO: jaké bylo stanovisko SÚKL? b. Pokud NE: byl vašemu ústavu znám text výše uvedeny smlouvy? 2) Jaké dokumenty rozhodly o tom, že SÚKL schválil očkování látkou BNT162B2? A dále dotaz ohledně dokumentu společnosti Pfizer Inc. „5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021“, který byl uvolněn v rámci žádosti o informace, kterou podala lékařská organizace ASDL v USA směrem k FDA, aby jí FDA zpřístupnila data o bezpečnosti očkovacích látky BNT162B2, ve znění: 3) Je vašemu ústavu tento dokument znám? a. Pokud ano, tak odkdy? b. Pokud ano, provedl na základě informací z tohoto dokumentu nějaká opatření, která by vedla ke snížení rizik spojených s očkováním? c. Pokud ne, bude váš ústav podnikat nějaké kroky vzhledem k tomu, že na základě dat k 28.2.2021 nelze o očkovací látce BNT162B2 tvrdit, že je účinná a bezpečná, a navíc sám výrobce ve smlouvě toto k datu 8.12.2020 potvrzuje?“  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 12. 2021

Žádost o poskytnutí informací ohledně toho, v kolika případech došlo v souvislosti s očkováním proti virovému onemocnění covid-19 k rozvinutí Guillain-Barrého syndromu.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 12. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vakcín proti covid-19, konkrétně vakcíny JANNSEN. Žádost obsahovala tyto dílčí dotazy, cit.:  „Kolik lidí nahlásilo negativní účinky na jednodávkovou vakcínu JANSSEN od výrobce Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)? Zda výrobce vakcíny JANSSEN dovoluje jakoukoliv jinou dávku očkovaní proti COVID 19 (od jiného výrobce/typu vakcíny)? Případně na základě jaké studie? Kolik lidí se zúčastnilo studie?  Jak to vypadá s podmínečnou registrací vakcíny? Bude vakcína plně schválena? Z jakých dat se vychází, když se prezentuje, že účinnost vakcíny klesá již po 2 měsících od podání? Mohl bych vás požádat o zaslání informacích o přípravku (vakcíně JANSSEN)?“  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 12. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv evidovaného pod sp. zn.  sukls190188/2021.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 12. 2021

Žádost o  poskytnutí 5 nejaktuálnějších příkazů, resp. rozhodnutí, kterými byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv  uložena pokuta na základě § 8a odst. 2 písm. d) zákona o regulaci reklamy, pro porušení § 5b odst. 2 zákona  o regulaci reklamy.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 12. 2021

Žádost o poskytnutí  o poskytnutí následujících informací, cit.: “Je psychiatr, který není vystudovaným farmaceutem, oprávněn pacientům vydávat společně s receptem i samotný perorální lék, který předepisuje? Pokud ne, ze kterého zákonného ustanovení tento zákaz vyplývá? Je psychiatr, který není vystudovaným farmaceutem, oprávněn vydávat pacientům perorální psychofarmaka na předpis? Pokud ne, ze kterého zákonného ustanovení tento zákaz vyplývá? Je psychiatr, který není vystudovaným farmaceutem, oprávněn v prostorách své psychiatrické ambulance skladovat perorální psychofarmaka či jiné léky, vydávané pacientům na předpis? Pokud ne, ze kterého zákonného ustanovení tento zákaz vyplývá? Je psychiatr, který není vystudovaným farmaceutem, oprávněn mít u sebe perorální léky na předpis, když mu nebyly předepsány (tj. nejsou určeny pro jeho vlastní potřebu)? Jakým způsobem má psychiatr, který není vystudovaným farmaceutem, naložit s perorálními léky na předpis, které skladuje ve své ambulanci? Které zákonné ustanovení upravuje povinnost k danému postupu? Hrozí psychiatrovi za vydávání psychofarmak na předpis pacientům v prostorách ambulance a za skladování psychofarmak vydávaných na předpis v prostorách ambulance nějaké sankce? Je osoba bez zvláštního oprávnění pro nakládání s psychofarmaky povinna v případě nálezu psychofarmak na předpis odevzdat tyto psychofarmaka na specializované místo? Pokud ano, ze kterého zákonného ustanovení tato povinnost vyplývá?”.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2021

Žádost o poskytnutí infomrací  ohledně léčby onemocnění covid-19 prostřednictvím aplikace intravenózních vysokých dávek vitamínu C a vitamínu D a s tím spojených níže uvedených dotazů, cit.: „jaké má SÚKL o výše uvedené léčebné a velice úspěšné metodě aktuální informace; zda je tato metoda používána v ČR při léčbě pacientů nakažených nemocí COVID-19; kde, v jakých nemocnicích, v jakém rozsahu, kolik gramů vitamínu C a D je pacientům denně aplikováno a s jakými výsledky je tato metoda používána; konzultuje SÚKL nitrožilní podávání vysokých dávek vitamínu C a D s českými a zahraničními odborníky (uveďte s kterými) za účelem nalezení co nejlepších podmínek aplikace výše uvedené metody; podle jakých právních předpisů může postupovat v ČR lékař s platnou licencí registrovanou u ČLK v rámci aplikace intravenózních vysokých dávek vitamínu C a vitamínu D; může tuto léčbu aplikovat ambulantně obvodní lékař; pokud ne, tak proč?“.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 11. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls79993/2020 Dále bylo požádáno o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.        

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 11. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls118946/2019 Dále bylo požádáno o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 11. 2021

Žádost o poskytnutí celkem dvou rozhodnutí, resp. příkazů, Ústavu sp. zn. sukls235650/2021 a sp. zn. sukls135604/2021. Dále bylo požádáno o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 12. 2021

Žádost o informaci, zda funguje vakcína COMIRNATY 30MCG/DÁV INJ CNC DIS 195X0,45ML na principu "mrtvého kmenu" onemocnění COVID-19.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2021

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „Jaký je výskyt nemocí tetan, záškrt, dětská obrna, černý kašel, žloutenka B, hemofilová nákaza, spalničky, zarděnky, příušnice v ČR? prosím o konkrétní procentuální hodnoty ke konkrétním nemocem jak je tento výskyt nemocí v ČR zjišťován - mapován? jaká je "proočkovanost" těchto nemocí v ČR? prosím o konkrétní procenta ke konkrétním nemocem jak vysoká je účinnost vakcín proti těmto nemocem? prosím o procentuální hodnoty k jednotlivým nemocem jaká je/byla smrtnost při nákaze těmito nemocemi bez absolvování očkování? prosím o procentuální informace k jednotlivým nemocem kde je evidován souhrnně seznam obyvatel, kteří podstoupili očkování proti těmto nemocem? jaký byl proces schvalování očkování proti těmto nemocem? jak dlouho tento proces trval? stačí souhrnně byla u všech typů očkování provedena třetí fáze testování?      8.  Mají osoby, které nesplnily povinnost absolvování očkování proti těmto nemocen                       nějakým způsobem sociálně omezen život? (např. nemohou chodit dpráce,  nemohou   se           účastnit společenských aktivit atd).“  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 11. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv evidovaného pod sp.zn. sukls68144/2017 a  o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 11. 2021

Žádost cit.: „ 1. Žádám odpověď a poskytnutí informací o tom, zda vakcíny proti novému coronaviru Covid-19 - Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer, BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen - jsou v ČR řádně registrovány a řádně a plně schváleny, případně v jakém konkrétním stavu se jejich registrace či schvalování v ČR nachází. 2. Dále žádám dokumenty o registraci těchto vakcín v ČR a dokumenty o schválení těchto vakcín v ČR, a to v úředním jazyku ČR, tj. v českém jazyku.“