ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Spotřeba léčiv v České republice v roce 2006

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2006

 Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2006 Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2006 (231,00 KB)

 

Spotřeba léčiv v roce 2006

Informace - vysvětlení možných nesouladů v některých údajích SÚKL

V údajích obdržených od distributorů, které slouží jako podklady pro výpočty o objemech dodávek do zdravotnických zařízení, může SÚKL při jejich zpracování identifikovat různé chyby. Některé z nich se může podařit opravit až po ukončení rozboru a po zveřejnění závěrů. Na možnost takové chyby SÚKL při zveřejňování upozorňuje i s odhledem velkosti chyby. Opravy též někdy nahlásí se zpožděním sami distributoři.

V důsledku pozdních oprav z uvedených důvodů může dojít s chybou odhadovanou na jednotky procent k pozdějším změnám již zveřejněných údajů. Protože např. údaje za jednotlivá čtvrtletí či roky se v rámci časových škál zveřejňují opakovaně, mohou se v jednotlivých čtvrtletích či letech mírně lišit. Nejmenší odchylku od skutečnosti vždy představují poslední zveřejněné údaje.

Spotřeba léčiv ve 4. čtvrtletí a za rok 2006

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány kumulací čtvrtletních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Mezi hlásící subjekty se řadí hlavně distributoři, ale patří sem i ti výrobci, kteří sami zajišťují distribuci svých léčivých přípravků. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv. Údaje uvedené v tomto článku navazují na údaje zveřejněné ve Věstníku SÚKL postupně pro 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2006 a shrnují vývoj ve 4. čtvrtletí a celoroční hodnocení roku 2006.

Úvodem upozorňujeme, že ve čtvrtém čtvrtletí 2006 jsme zachytili po plánované inspekční kontrole a při následné kontrole hlášení distribuce chyby v hlášení pěti distributorů. Zpětným šetřením se ukázalo, že chybná hlášení zasílali distributoři i v předchozích třech kvartálech roku 2006. Tito distributoři se poměrně výrazně podílí na celkovém trhu s léčivými prostředky a proto i údaje, které jsme prezentovali ve čtvrtletních hlášeních roku 2006 byly tímto způsobem ovlivněny ve smyslu nadhodnocení celkových spotřeb (o 3 % v počtech balení, o 1 % ve finančním vyjádření). Byly provedeny přepočty za jednotlivá čtvrtletí roku 2006 a data, která uvádíme jako součást čtvrtletního a ročního hlášení jsou již korigována.

Zdůrazňujeme, že údaje uvádějící finanční objemy distribučního prodeje jsou horním odhadem výdajů pro konečné spotřebitele. Při stanovení odhadu výdajů se vychází z cen oznámených distributory a výrobci. Primárně shromažďovanými údaji jsou nákupní ceny distributorů a v případě výrobců jimi udané prodejní ceny v českých korunách. Z těchto cen je kalkulován připočtením maximální možné výše přirážky distributora a lékárny odhad výdajů pro konečné spotřebitele.

Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maxima distribuční přirážky a jsou navýšeny o DPH, které činí 5 %. Skutečnou výši přirážky a její rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet proto nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, naopak je třeba vzít v úvahu předpokládané nadhodnocení proti skutečnému stavu nákladů konečného spotřebitele.

Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje proto maximální částky, které by při využití všech léčivých přípravků dodaných v daném období museli zaplatit jejich koneční plátci. Těmi jsou zejména zdravotní pojišťovny u léčivých přípravků vydávaných na lékařské předpisy, nemocnice u jimi používaných léčivých přípravků a pacienti, v případě doplatků a léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu.

Údaje za rok 2006 nejsou zkresleny pohybem léčivých přípravků mezi distributory a souběžným obchodem, protože tyto pohyby léčivých přípravků nebyly hlášeny. V případě průměrných cen nejde o charakterizaci cenových pohybů u jednotlivých léčivých přípravků, ale o celkové hodnocení situace na trhu s léčivy, kde dochází průběžně ke změnám spektra obchodovaných léčivých přípravků. Průměrné výsledné ceny léčivých přípravků tak mohou v důsledku zavádění nových nákladných léčivých přípravků narůstat i při stagnaci nebo poklesu cen léčivých přípravků starších.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (DDD) po čtvrtletích v uplynulých šesti letech. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počtů obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaných z údajů Státního statistického úřadu. Pro rok 2006 se vycházelo ze stavu k 1.1.2006 (10 251 079 obyvatel).

Uváděné hodnoty DDD vycházejí z definovaných denních dávek stanovených Světovou zdravotnickou organizací (WHO), přičemž v některých případech, kdy Kategorizační komisí Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) jsou DDD pro potřeby ČR upraveny (nebo stanoveny, jestliže neexistují DDD stanovené WHO) jsou započteny tyto specifické hodnoty nebo nejsou příslušné přípravky začleněny do hodnocení DDD.

Dodávky léčivých přípravků jsou rozlišovány na tři oblasti podle státu, v němž dochází k propouštění léčivého přípravku. Toto rozlišení velmi orientačně indikuje místa výroby. Údaje jsou orientační proto, že místa propouštění léčivých přípravků nejsou vždy identická s lokalitami výrobních závodů. Protože veškeré léčivé přípravky vyráběné mimo území EU/EEA musí být propouštěny v členských státech EU/EEA, neumožňuje tento přístup odlišit například výrobce v USA. Proto jsou údaje o "původu" omezeny pouze na tři základní oblasti, a to na ČR, SR a ostatní státy. Význam rozlišování mezi výrobci v ČR a SR dále stírá spojení vlastnictví hlavních výrobních závodů ve společnosti Zentiva.

Prezentované údaje se vztahují k registrovaným léčivým přípravkům a léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy.

V průběhu roku 2006 došlo k několika změnám, které ovlivnily situaci v oblasti spotřeb léčivých přípravků. Dle cenového výměru č. 03/2006 Ministerstva financí (MF ČR) došlo k snížení obchodní přirážky pro 1. a 2. čtvrtletí a měsíc červenec z původních 32 % na 29 %.

V důsledku změny předpisů MF ČR se maximální obchodní přirážka pro měsíc srpen, září a 4. čtvrtletí roku 2006 výměrem MF ČR č. 5/2006 změnila na tzv. diferencovanou přirážku následovně

Základ pro maximální obchodní přirážku-cena od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele v Kč Maximální obchodní přirážka
od 0 do 150,- 33 %
od 150,01 do 300,- 49,50 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 150,- Kč
od 300,01 do 500,- 97,50 Kč + 28 % ze základu přesahujícího 300,- Kč
od 500,01 do 1000,- 153,50 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 500,- Kč
od 1000,01 do 2500,- 278,50 Kč + 22 % za základu přesahujícího 1000,- Kč
od 2500,01 do 5000,- 608,50 Kč + 18 % ze základu přesahujícího 2500,- Kč
více než 5000,- 1058,50 Kč + 10 % ze základu přesahujícího 5000,- Kč

Další změnou, která ovlivnila vývoj spotřeb LP, zejména v prvních dvou čtvrtletích roku 2006, bylo vydání vyhlášky MZ ČR č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, která stanovila poskytovatelům péče finanční limity.

Hodnocení vývoje spotřeb léčivých přípravků za 4. čtvrtletí 2006

Ve 4. čtvrtletí 2006 mělo povolení k distribuci 251 subjektů, mezi nimiž bylo 219 distributorů s povolením vydaným SÚKL, 3 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 29 výrobců oprávněných na základě povolení výroby distribuovat své léčivé přípravky. Z celkového počtu 219 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL splnilo ohlašovací povinnost 217 distributorů. Z nich aktivně distribuovalo léčivé přípravky 106 distributorů a 111 v čtvrtém čtvrtletí nedistribuovalo. Z 29 výrobců léčivých přípravků s povolením vydaným SÚKL ohlásilo v požadovaném termínu distribuci svých přípravků 5 výrobců, 21 výrobců nedistribuovalo. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslali 2 povolení distributoři a 3 výrobci. Tři distributoři dodávající ze zahraničí, hlášení zaslali, ale ve 4. čtvrtletí 2006 nedistribuovali. Na základě hlášení roku 2005 lze odhadnout, že podíl těchto distributorů a výrobců na celkovém objemu sledovaných parametrů ve čtvrtém čtvrtletí 2006 je zanedbatelný.

Uvádíme také údaje o neregistrovaných léčivých přípravcích za 4. čtvrtletí roku 2006. Podle hlášení 20 distributorů bylo dodáno 19 301 kusů balení (z toho 12 052 neregistrovaných léčivých přípravků a 7 249 kusů balení neregistrovaných homeopatik) v celkové hodnotě 17 395 726 Kč.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2001 - 2006
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2001 1 10,741 3,01* 91,44 5,22* 1314,27 2,63*
2001 2 11,332 5,50 85,07 -6,95 1330,82 1,26
2001 3 10,174 -10,24 76,16 -10,47 1183,19 -11,09
2001 4 11,996 17,99 90,25 18,50 1382,98 16,89
2002 1 11,634 -3,08 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,344 6,10 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,525 -6,48 79,42 -6,10 1269,43 -8,42
2002 4 12,529 8,58 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,164 5,03 95,19 7,23 1453,32 5,18
2003 2 13,172 0,08 83,69 -12,08 1453,24 -0,01
2003 3 12,649 -3,95 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,231 4,58 86,83 8,11 1367,78 1,67
2004 1 12,885 -2,57 78,47 -9,63 1277,086 -6,63
2004 2 13,671 6,05 78,74 0,34 1345,570 5,36
2004 3 14,189 3,80 83,51 6,06 1404,170 4,36
2004 4 16,251 14,52 98,06 17,42 1576,845 12,30
2005 1 17,021 4,74 105,06 7,14 1642,434 4,16
2005 2 16,332 -4,05 90,77 -13,60 1620,644 -1,33
2005 3 15,133 -7,34 84,27 -7,16 1481,182 -8,61
2005 4 16,083 6,28 88,844 5,42 1561,221 5,404
2006 1 13,792 -14,245 77,206 -13,099 1369,065 -12,308
2006 2 15,818 14,690 84,086 8,911 1592,288 16,305
2006 3 14,329 -9,413 78,156 -7,052 1448,398 -9,037
2006 4 15,032 4,906 80,573 3,093 1429,257 -1,322

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2000

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 4. čtvrtletí letošního roku k celkovému nárůstu distribuce léčivých přípravků v objemu balení přibližně o 3 %. S nárůstem počtu distribuovaných balení nekoresponduje zcela mírný pokles DDD/1000 obyvatel/den (o 1,3 %). Finanční objem dodávek se zvýšil o téměř 5%.

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí vzrostl ve dvou skupinách členěných podle místa výroby a sice ve skupině "české" a "ostatní", v počtu balení slovenských přípravků zaznamenáváme velmi mírný pokles.

Proti předchozímu čtvrtletí se vynaložené finanční prostředky ( viz. graf č.2 ) mírně snížily u léčivých přípravků ze skupiny "slovenské"; ve skupině "české" se situace oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a ve skupině "ostatní" je patrný nárůst vynaložených finančních prostředků.

Pokles údajů znázorněný v grafu č.3 zobrazuje vývoj v celkových objemech dodávek v DDD/1000 obyvatel/den. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k mírnému poklesu DDD/1000 obyvatel/den, což ne zcela odráží vývoj počtu distribuovaných balení v ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 , kde sledujeme nárůst. Tuto situaci je možné vysvětlit relativním vzestupem prodeje balení s nižším obsahem léčivé látky.

Graf č.4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny jednoho balení léčivého přípravku podle země původu. Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky vzrostla o 3,30 Kč. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR vzrostla o10,10 Kč. U přípravků z ČR byl zaznamenán pokles o 5,20 Kč, u slovenských přípravků došlo ke zdražení o 1,70 Kč. V porovnání se 4. čtvrtletím 2005 celková průměrná cena léčivého přípravku stoupla o 5,60 Kč, průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR stoupla o 1,50 Kč. Průměrná cena slovenských přípravků meziročně vzrostla o 6,80 Kč a české přípravky v průměru zlevnily o 4,20 Kč.

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou výši společné přirážky distributorů a lékáren. Pro 4. čtvrtletí 2006 je stanovena tzv. diferencovaná přirážka, viz výše.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 19,79 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 19 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 12,48 % z celkového počtu balení. Pořadí na prvních třech místech koresponduje se situací ve 4. čtvrtletí minulého roku.

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C s 16,78 % z celkového objemu finančních prostředků, na druhém skupina N s 12,59 % a na třetím místě skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 11,97 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 4. čtvrtletí letošního roku s průměrnými cenami ve stejném období roku 2005. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách B (krev a krvetvorné orgány) o 13,44 %, S (smyslové orgány) o 12,77 % a J (antiinfektiva pro systémové použití) o 11,30 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 2732 Kč, G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 437 Kč a J: 316 Kč. Celkové finanční výdaje u ATC skupin vzrostly u tří ATC skupin, nejvíce u ATC skupiny J o 352 mil. Kč, u skupiny B o 4,81 mil. Kč, na třetím místě u skupiny P (antiparazitika) o 4,35 mil. Kč. V ostatních ATC skupinách došlo k poklesu celkových finančních výdajů v porovnání se stejným obdobím roku 2005. Největší pokles nastal ve skupinách L o 381 mil. Kč, C o 279 mil. Kč a R (respirační systém) o 249 mil. Kč.

Z celkového počtu 45 181 registrovaných prezentací léčivých přípravků (včetně homeopatik a přípravků s centralizovanou registrací) bylo ve 4. čtvrtletí roku 2006 dodáváno do zdravotnické sítě 7 304 prezentací různých přípravků, což představuje 16,17 % z celkového počtu registrovaných prezentací.

Přípravků s centralizovanou registrací bylo distribuováno celkem 1 642 727 kusů balení, což jsou přibližně 2 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 2,59 mld. Kč, která odpovídá přibližně 17 % celkových finančních výdajů. Distribuce byla hlášena pro 13 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 1 965 kusů balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou 136,14 mil.Kč.

Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 30,19 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 37 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků pro konečné spotřebitele představovala 1,9 mld. Kč, tj. téměř 13 % celkového kvartálního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit. V počtech OTC je zahrnuto 6,88 mil. balení vyhrazených léčivých přípravků v hodnotě 0,12 mld. Kč

Hodnocení spotřeb léčivých přípravků za rok 2006 Příloha:

Souhrnný přehled údajů o dodávkách léčivých přípravků v letech 2001 - 2006 je uveden v tabulce č. 2 (viz příloha).

V loňském roce došlo k významnému meziročnímu poklesu počtu distribuovaných balení léčivých přípravků o 13,26 %, ovšem reálný meziroční pokles bude o 3 % nižší, tedy přibližně desetiprocentní, když vezmeme v úvahu původní nadhodnocení způsobené chybami v zaslaných hlášeních (viz vysvětlení v úvodu).

Srovnání údajů o dodaných počtech balení léčivých přípravků podle země původu v letech 2001 - 2006 ukazuje Graf č.8 .

Celkové finanční výdaje v roce 2006 kalkulované metodikou SÚKL činily 58,97 mld. Kč. V případě finančních výdajů byl mezi roky 2005-2006 zaznamenán meziroční pokles o 8,67 %. I zde je nutné meziroční pokles uvažovat přibližně o 1 % nižší v důsledku původního nadhodnocení roku 2006.

Srovnání údajů o finančních objemech dodávek podle země původu v letech 2001 - 2006 ukazuje Graf č.9 .

V průběhu let 2001 - 2004 dochází k pozvolnému nárůstu počtu distribuovaných DDD. V roce 2005 došlo v návaznosti na vyšší počet dodaných balení k významnějšímu zvýšení. V roce 2006 dochází stejně jako u počtu balení a finančních nákladů k poklesu počtu distribuovaných DDD.

Srovnání údajů o dodávkách DDD/1000 obyvatel/den podle země původu v letech 2001 - 2005 ukazuje Graf č.10 .

Průměrné ceny léčivých přípravků od roku 2001 stoupají, v roce 2006 dosahuje celková průměrná cena za balení 184 Kč. Vývoj průměrné ceny od roku 2001 do roku 2006 zobrazuje Graf č.11 .

Pokles distribuce se projevil ve všech ATC skupinách, s výjimkou skupiny P (antiparazitika), kde jako u jediné ATC skupiny došlo k nárůstu distribuce v baleních o 4,78 %, ve finančním vyjádření o 20,58 %. To lze částečně vysvětlit umožněním specifických léčebných programů (léčba pedikulózy). Ve všech ostatních ATC skupinách dochází k poklesu distribuce, největší pokles v počtech balení zaznamenáváme u ATC skupiny R (respirační systém o 33,44 %), S (smyslové orgány o 28,13 %) a V (různé přípravky o 21,26 %). Největší pokles finančních prostředků se projevil u ATC skupiny R (24,67 %), na druhém místě u skupiny C (12,25 %) a dále u skupiny D (dermatologika o 11,72 %). Pořadí ATC skupin s nejvyššími distribuovanými finančními objemy se shoduje s pořadím v roce 2005. Na prvním místě byla skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), dále následuje skupina L (antineoplastika) a na třetím místě je skupina N (léčiva nervového systému).

V tabulce č. 3 (viz příloha) jsou zachyceny objemy dodávek ATC skupin, včetně procentuálních změn proti předchozímu roku a průměrných cen balení.

Tabulky č. 4 a 5 (viz příloha) ukazují, které ATC skupiny v podrobnějším členění na 3 místa vykazovaly nejvyšší objemy ve finančním vyjádření a v počtu balení. V objemu finančních prostředků první pozici, stejně jako v roce 2005, zaujímá skupina L01 (cytostatika), na druhé místo se dostala skupina C09 (přípravky působící na renin-angiotenzinový systém). První pořadí podle počtu distribuovaných balení zaujímá stejně jako v předchozích třech letech skupina N02 (analgetika).

Tabulka č. 6 (viz příloha) ukazuje pořadí 10 léčivých látek (ATC skupina rozlišena na 7 míst), obsažených v léčivých přípravcích, za něž byly v roce 2006 vynaloženy nejvyšší náklady. Tabulka č. 7 uvádí obdobné pořadí podle počtu distribuovaných balení. Obě tabulky dále obsahují údaj o průměrné ceně jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky a hodnoty DDD/1000obyv./den.

V čele tabulky sestavené podle finančních objemů za přípravky s obsahem jednotlivých léčivých látek zaznamenáváme poprvé po třech letech změnu; simvastatin, který předchozí tři roky obsazoval první místo, klesl na místo třetí a v čele tabulky ho nahradil omeprazol, k čemuž jistě přispělo i široké uplatnění generik. Na druhé místo se dostal atorvastatin, který v poslední době nabývá velké obliby a dostává se tak před již zmiňovaný simvastatin.

V tabulce č. 7 (viz příloha) prvních deseti látek podle počtu prodaných balení příslušných přípravků je na prvním místě, stejně jako v roce 2005, paracetamol. Ostatně až do čtvrtého místa zůstává stejné pořadí jako v roce 2005.

Celkový počet nově registrovaných léčivých látek byl v roce 2006 nejnižší v porovnání s předchozími lety. Za nové léčivé látky registrované v ČR se považují nové léčivé látky obsažené v léčivých přípravcích registrovaných národním i centralizovaným postupem, které nebyly v České republice, resp. v Československu, nikdy registrovány ani v jiné chemické formě (soli, izomery apod.). Jejich počty podle hlavních ATC skupin udává tabulka č.8 (viz příloha).

Závěr:
V roce 2006 došlo k významnému poklesu celkové spotřeby léčivých přípravků proti předchozím letům. Zaznamenáváme největší pokles počtu distribuovaných balení od roku 2001. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v 1. a 3. čtvrtletí, v 2. a 4. čtvrtletí dochází opět k nárůstu. Stejný trend byl zachycen i ve finančním vyjádření, pokles v 1. a 3. čtvrtletí a v 2. a 4. čtvrtletí opět mírný nárůst. Na celkovém poklesu objemu léčivých přípravků dodaných do zdravotnických zařízení se pravděpodobně podílela i úsporná opatření v oblasti léčivých přípravků (vyhláška MZ ČR č. 500/2005 Sb.), která měla zásadní vliv zejména na vývoj prvního a částečně i druhého čtvrtletí. Celkové finanční výdaje v roce 2006 kalkulované metodikou SÚKL činily 58,97 mld. Kč, což představuje významný pokles proti předchozímu roku, avšak v souladu s celosvětovým vývojem lze předpokládat, že trh opět poroste. Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku určená z celkového objemu financí a celkového počtu balení za rok 2006 se zvýšila ze 175,00 Kč v roce 2005 na 184,27 Kč v roce 2006, což představuje nárůst přibližně o 5 %.

Spotřeba léčiv ve 3. čtvrtletí 2006

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky standardní metodikou (Věstník SÚKL číslo 3/2006, strana 3 - 14). Údaje o finančních objemech, které uvádíme, jsou horním odhadem výdajů pro konečné spotřebitele a vycházejí z nákupních cen oznámených distributory a výrobci, ke kterým je vždy připočtena maximální možná výše obchodní přirážky.

Ve 3. čtvrtletí došlo od 1.8.2006 v důsledku změny předpisů Ministerstva financí ke změně maximální obchodní přirážky. Z 29 % platných pro měsíc červenec se maximální obchodní přirážka výměrem MF č. 5/2006 změnila následovně:

Základ pro maximální obchodní přirážku-cena od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele v Kč Maximální obchodní přirážka
od 0 do 150,- 33 %
od 150,01 do 300,- 49,50 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 150,- Kč
od 300,01 do 500,- 97,50 Kč + 28 % ze základu přesahujícího 300,- Kč
od 500,01 do 1000,- 153,50 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 500,- Kč
od 1000,01 do 2500,- 278,50 Kč + 22 % za základu přesahujícího 1000,- Kč
od 2500,01 do 5000,- 608,50 Kč + 18 % ze základu přesahujícího 2500,- Kč
více než 5000,- 1058,50 Kč + 10 % ze základu přesahujícího 5000,- Kč

Výpočet spotřeb byl proto proveden pro měsíc červenec s využitím dříve používané metodiky a pro srpen a září s využitím pásem uvedených výše.

Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maxima distribuční přirážky a jsou navýšeny o DPH, které činí 5 %. Skutečnou výši přirážky a její rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet proto nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše marže a výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale jsou proti skutečnosti poněkud nadhodnoceny.

Ve 3. čtvrtletí 2006 mělo povolení k distribuci 247 subjektů, mezi nimiž bylo 216 distributorů s povolením vydaným SÚKL, 3 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 28 výrobců oprávněných na základě povolení výroby distribuovat své léčivé přípravky. Z celkového počtu 216 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL hlášení zaslalo 210 distributorů. Z nich aktivně distribuovalo léčivé přípravky 109 distributorů a 101 v třetím čtvrtletí nedistribuovalo. Z 28 výrobců léčivých přípravků s povolením vydaným SÚKL ohlásilo v požadovaném termínu distribuci svých přípravků 5 výrobců, 21 výrobců nedistribuovalo. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslalo 6 povolených distributorů, 1 distributor dodávající ze zahraničí a 2 výrobci. Na základě hlášení roku 2005 lze odhadnout, že podíl těchto distributorů a výrobců na celkovém objemu sledovaných parametrů ve třetím čtvrtletí 2006 je zanedbatelný.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých pěti letech. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel bylo využito počtů obyvatel ČR podle Státního statistického úřadu k 1.1.2006, což je 10 251 079 obyvatel. Mezi sebou jsou porovnávány skupiny přípravků dle místa výroby (české a slovenské přípravky a přípravky vyráběné v ostatních zemích) a podle hlavních ATC skupin. Za zemi výroby je považována země, kde došlo k propuštění léčivého přípravku pro použití v ČR. Takto udávaná země výroby se nemusí překrývat se zemí, ve které se odehrála většina výrobních operací. Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace SÚKL nebo EU a k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy. Nejsou zde zahrnuta registrovaná homeopatika.

Údaje o neregistrovaných léčivých přípravcích uvádíme za 2. čtvrtletí roku 2006. Za toto období jsme obdrželi hlášení 27 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodali do lékáren celkem 22 931 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 5 173 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Celková hodnota neregistrovaných léčivých přípravků zahrnující 5 % DPH a obchodní přirážku činila přibližně 77,7 mil. Kč, z toho hodnota homeopatik představovala 1,1 mil. Kč. Z finančního objemu 2. čtvrtletí tak neregistrované léčivé přípravky představovaly téměř 0,5 %. Ve 3.čtvrtletí bylo podle obdržených hlášení 23 distributorů dodáno do lékáren celkem 18 905 kusů balení neregistrovaných léčiv, z toho 4 800 balení homeopatik. Jejich finanční hodnota bude vyčíslena v rámci ročního souhrnu údajů o spotřebách.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2001 - 3.Q.2006
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2001 1 10,74 3,01* 91,44 5,22* 1314,27 2,63*
2001 2 11,33 5,50 85,07 -6,95 1330,82 1,26
2001 3 10,17 -10,24 76,16 -10,47 1183,19 -11,09
2001 4 12,00 17,99 90,25 18,50 1382,98 16,89
2002 1 11,63 -3,08 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,34 6,10 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,54 -6,48 79,42 -6,10 1269,43 -8,42
2002 4 12,53 8,58 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,16 5,03 95,19 7,23 1453,32 5,18
2003 2 13,17 0,08 83,69 -12,08 1453,24 -0,01
2003 3 12,65 -3,95 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,23 4,58 86,83 8,11 1367,78 1,67
2004 1 12,89 -2,57 78,47 -9,63 1277,09 -6,63
2004 2 13,67 6,05 78,74 0,34 1345,57 5,36
2004 3 14,19 3,80 83,51 6,06 1404,17 4,36
2004 4 16,25 14,52 98,06 17,42 1576,85 12,30
2005 1 17,02 4,74 105,06 7,14 1642,43 4,16
2005 2 16,33 -4,05 90,77 -13,60 1620,64 -1,33
2005 3 15,13 -7,34 84,27 -7,16 1481,18 -8,61
2005 4 16,08 6,28 88,84 5,42 1561,22 5,40
2006 1 14,02 -12,81 80,49 -9,40 1389,87 -10,98
2006 2 16,20 15,52 87,78 9,06 1627,45 17,10
2006 3 14,75 -8,95 81,18 -7,52 1476,15 -9,30

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2000

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 3. čtvrtletí letošního roku k celkovému poklesu objemu distribuce léčivých přípravků v počtech balení o 7,52 %. S poklesem počtu distribuovaných balení souvisí i pokles DDD/1000 obyvatel/den o 9,30 %. Finanční objem dodávek se snížil o 8,95 %.

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí klesl ve všech skupinách členěných podle místa výroby. K nejvýraznějšímu poklesu došlo ve skupině "české" a "ostatní", mírný pokles zaznamenáváme v počtu balení slovenských přípravků. I při porovnávání hodnot se 3. čtvrtletím roku 2005 je zřejmé, že došlo k poklesu počtu distribuovaných léčivých přípravků (o 3,7 %).

Proti předchozímu čtvrtletí se vynaložené finanční prostředky ( viz. graf č.2 ) snížily u léčivých přípravků ze všech třech oblastí původu. Při porovnání 3. čtvrtletí roku 2005 se stejným obdobím roku letošního došlo rovněž k poklesu finančních prostředků, a to o 2,51 %.

Pokles počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněný v grafu č.3 odráží vývoj počtu distribuovaných balení v ČR ve 3. čtvrtletí roku 2006

Graf č.4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny jednoho balení léčivého přípravku podle země původu. Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky klesla o 2,90 Kč. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR klesla o 8,50 Kč. U přípravků z ČR byl zaznamenán pokles o 1,70 Kč, cena slovenských přípravků se nezměnila. V porovnání se 3. čtvrtletím 2005 celková průměrná cena léčivého přípravku klesla o 2,00 Kč, průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR klesla o 8,10 Kč. Průměrná cena slovenských přípravků meziročně vzrostla o 6,20 Kč a české přípravky v průměru zdražily o 1,50 Kč.

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou výši společné přirážky distributorů a lékáren. Pro 3. čtvrtletí 2006 je přirážka stanovena za měsíc červenec jako 29 % a pro srpen a září je kalkulována nově zavedená diferencovaná přirážka. Výsledné hodnoty zahrnují 5 % DPH. Protože kalkulace diferencované přirážky byla zavedena ve 3.čtvrtletí jako zcela nový princip, bylo provedeno pro 3. čtvrtletí letošního roku modelové porovnání s výpočtem provedeným s využitím předchozí výše marže 29 %. Při takto provedeném výpočtu modelujícím situaci, kdy by nedošlo ke změně přístupu ve stanovení marže, by finanční objem distribuovaných léčivých přípravků ve 3. čtvrtletí byl 14,802 mld. Kč, tj. přibližně o 0,4 % více než po přijetí diferencované přirážky. Celková hodnota distribuční marže v srpnu a září po zavedení změn činila 2,598 mld. Kč. Při kalkulaci provedené pro tyto měsíce s využitím předchozí výše marže 29 % by činila částku 2,654 mld. Kč. Zavedením principu diferencované přirážky tedy celková hodnota distribuční marže ve sledovaných dvou měsících poklesla přibližně o 2 %.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 21,35 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) se 17,44 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13,44 % z celkového počtu balení. Pořadí na prvních třech místech koresponduje se situací ve 3. čtvrtletí minulého roku.

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C s 20,47 % z celkového objemu finančních prostředků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) se 14,03 % a na třetím místě skupina N s 12,75 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků. I v tomto případě zůstává pořadí ATC skupin na prvních zmiňovaných místech stejné jako ve 3. čtvrtletí roku 2005.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 3. čtvrtletí letošního roku s průměrnými cenami ve stejném období roku 2005. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) o 5,76 %, A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu) o 4,51 % a G (léčiva urogenitálního traktu a pohlavní hormony) o 3,16 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L: 3100 Kč, G: 436 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 300 Kč. Celkové finanční výdaje u ATC skupin vzrostly u čtyř ATC skupin, nejvíce u ATC skupiny G o 10,87 mil. Kč, u skupiny V (různé přípravky) o 7,81 mil. Kč, na třetím místě u skupiny S (smyslové orgány) o 3,24 mil. Kč a na čtvrtém místě u skupiny P (antiparazitika) o 3,24 mil. Kč. V ostatních ATC skupinách došlo k poklesu celkových finančních výdajů v porovnání se stejným obdobím roku 2005. Největší pokles nastal ve skupinách R (respirační systém) o 217,91 mil. Kč, J o 63,62 mil. Kč a M (léčiva muskoskeletárního systému) o 55,73 mil. Kč.

Z celkového počtu 43 011 registrovaných prezentací léčivých přípravků bylo ve 3. čtvrtletí roku 2006 dodáváno do zdravotnické sítě 7173 prezentací různých přípravků, což představuje 16,7 % z celkového počtu registrovaných prezentací. Přípravků s centralizovanou registrací EU bylo distribuováno celkem téměř 980 426 kusů balení, což je přibližně 1,2 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 2,2 mld. Kč, která odpovídá 15 % celkových finančních výdajů. Distribuce byla hlášena pro 12 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 2 031 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou 144 mil. Kč.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 30,42 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 37,5 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků pro konečné spotřebitele představovala 1,9 mld. Kč, tj. téměř 13 % celkového kvartálního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit. V počtech OTC je zahrnuto 5,66 mil. balení vyhrazených léčivých přípravků v hodnotě 0,12 mld. Kč.

Závěr:
V článku jsou uvedeny údaje o objemech léčivých přípravků distribuovaných ve 3. čtvrtletí 2006 shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s 2. čtvrtletím roku 2006, tak s odpovídajícím čtvrtletím v předchozím roce. Lze konstatovat, že v porovnání s oběma obdobími došlo k poklesu všech sledovaných hlavních souhrnných parametrů (počty balení, finanční ukazatele, DDD/1000 obyvatel/den). Údaje 3. čtvrtletí bývají obvykle nižší s ohledem na letní "prázdninové"období. Zavedení diferencované přirážky od srpna 2006 se projevilo v údajích za 3. čtvrtletí 0,4% snížením celkové maximální možné výše vynaložených finančních prostředků na léčivé přípravky. Sledování danou metodou bude pokračovat, aby bylo možné zhodnotit dopad provedených regulačních změn v delším období.

Spotřeba léčiv ve 2. čtvrtletí 2006

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky standardní metodikou (Věstník SÚKL číslo 3/2006, strana 3 - 14). Údaje o finančních objemech, které uvádíme, jsou horním odhadem výdajů pro konečné spotřebitele a vycházejí z nákupních cen oznámených distributory a výrobci, ke kterým je vždy připočtena maximální možná výše obchodní přirážky. Pro 2. čtvrtletí 2006 platí hodnota maximální obchodní přirážky 29 %. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maxima distribuční přirážky a jsou již navýšeny o DPH. Skutečnou výši přirážky a její rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze ze sledovaných údajů určit a výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše marže 29 %.

Ve 2. čtvrtletí 2006 mělo povolení k distribuci 242 subjektů, mezi nimiž bylo 211 distributorů s povolením vydaným SÚKL, 3 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 28 výrobců oprávněných na základě povolení distribuovat své léčivé přípravky. Z celkového počtu 211 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL hlášení zaslalo a aktivně distribuovalo léčivé přípravky 113 distributorů, 89 v druhém čtvrtletí nedistribuovalo. Z 28 výrobců léčivých přípravků s povolením vydaným SÚKL ohlásilo v požadovaném termínu distribuci svých přípravků 5 výrobců, 21 výrobců nedistribuovalo. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslalo 9 povolených distributorů, 1 distributor dodávající ze zahraničí a 2 výrobci. Na základě hlášení roku 2005 lze odhadnout, že podíl těchto distributorů a výrobců na celkovém objemu sledovaných parametrů v 2. čtvrtletí 2006 je téměř nulový.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých pěti letech. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel bylo využito počtů obyvatel ČR podle Státního statistického úřadu k 1.1.2006, což je 10 251 079 obyvatel. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků české a slovenské výroby a přípravky vyráběné v ostatních zemích a srovnány jsou hlavní ATC skupiny. Za zemi výroby je považována země, kde došlo k propuštění léčivého přípravku pro použití v ČR. Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace SÚKL nebo EU a léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy. Nejsou zde zahrnuta registrovaná homeopatika.

Údaje o neregistrovaných léčivých přípravcích uvádíme za 1. čtvrtletí roku 2006. Podle obdržených hlášení bylo 25 distributory na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodáno do lékáren celkem 17 981 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků a 6 537 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Celková hodnota neregistrovaných léčivých přípravků bez 5 % DPH a 29 % marže činila 74 167 285,72 Kč, hodnota homeopatik představovala 864 075,06 Kč.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2001 - 2.Q.2006
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2001 1 10,74 3,01* 91,44 5,22* 1314,27 2,63*
2001 2 11,33 5,50 85,07 -6,95 1330,82 1,26
2001 3 10,17 -10,24 76,16 -10,47 1183,19 -11,09
2001 4 12,00 17,99 90,25 18,50 1382,98 16,89
2002 1 11,63 -3,08 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,34 6,10 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,54 -6,48 79,42 -6,10 1269,43 -8,42
2002 4 12,53 8,58 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,16 5,03 95,19 7,23 1453,32 5,18
2003 2 13,17 0,08 83,69 -12,08 1453,24 -0,01
2003 3 12,65 -3,95 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,23 4,58 86,83 8,11 1367,78 1,67
2004 1 12,89 -2,57 78,47 -9,63 1277,09 -6,63
2004 2 13,67 6,05 78,74 0,34 1345,57 5,36
2004 3 14,19 3,80 83,51 6,06 1404,17 4,36
2004 4 16,25 14,52 98,06 17,42 1576,85 12,30
2005 1 17,02 4,74 105,06 7,14 1642,43 4,16
2005 2 16,33 -4,05 90,77 -13,60 1620,64 -1,33
2005 3 15,13 -7,34 84,27 -7,16 1481,18 -8,61
2005 4 16,08 6,28 88,84 5,42 1561,22 5,40
2006 1 14,02 -12,81 80,49 -9,40 1389,87 -10,98
2006 2 16,20 15,52 87,78 9,06 1627,45 17,10

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2000

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 2. čtvrtletí letošního roku k celkovému nárůstu distribuce léčivých přípravků v objemu balení o 9,06 %. S nárůstem počtu distribuovaných balení souvisí i nárůst DDD/1000 obyvatel/den o 17,10 % a zvýšení finančního objemu dodávek o 15,52 %.

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí vzrostl ve všech skupinách podle místa výroby. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo ve skupině "ostatní", mírný nárůst zaznamenáváme v počtu balení českých a slovenských přípravků. Vzhledem k tomu, že v druhém čtvrtletí došlo k novelizaci úhradové vyhlášky na limity léčivých přípravků a k navýšení finančních limitů zdravotními pojišťovnami, podílí se na zvýšení počtu distribuovaných balení zřejmě i vyšší preskripce. Při porovnávání hodnot s 2. čtvrtletím roku 2005 jsme ale zaznamenali mírný pokles počtu distribuovaných léčivých přípravků a to o 3,3 %.

Proti předchozímu čtvrtletí se vynaložené finanční prostředky ( viz. graf č.2 ) zvýšily u léčivých přípravků ze všech třech oblastí původu. Při porovnání 2. čtvrtletí roku 2005 se stejným obdobím roku letošního nedošlo k nárůstu finančních prostředků, nacházíme téměř totožné hodnoty. Meziroční porovnání údajů o objemech distribuce pro jednotlivá čtvrtletí však vzhledem k neporovnatelným průběhům ročních cyklů distribuce v posledních letech má jen malou interpretační hodnotu.

Nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněný v grafu č.3 je poměrně výrazný a neodráží vývoj počtu distribuovaných balení v ČR v druhém čtvrtletí roku 2006. Při rozboru a porovnání jednotlivých ATC skupin s odpovídajícím čtvrtletím předchozího roku nejvíce vzrostly hodnoty DDD/1000 obyv./den u ATC skupiny C09 (léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém), C10 (hypolipidemika), A08 (léčiva k terapii obezity, kromě dietetik), B05 (krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky) a R01 (nosní léčiva).

Graf č.4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny jednoho balení léčivého přípravku podle země původu. Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena vzrostla o 10,30 Kč. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR vzrostla o 10,80 Kč. U přípravků z ČR byl zaznamenán o nárůst o 9,40 Kč, u slovenských o necelé 3 Kč. V porovnání s 2. čtvrtletím 2005 celková průměrná cena léčivého přípravku vzrostla o 4,60 Kč, průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR vzrostla o 5,80 Kč, průměrná cena slovenských přípravků vzrostla o 8 Kč, pouze české přípravky v průměru zlevnily o 4,30 Kč.

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou výši společné přirážky distributorů a lékáren (29 %) s 5 % DPH.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 22,13 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 15,99 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13,18 % z celkového počtu balení. Na čtvrté místo s 10,13 % se dostala ATC skupina R (léčiva respiračního systému). Pořadí ATC skupin na prvních třech místech v množství dodaných balení koresponduje se situací ve stejném čtvrtletí roku 2005.

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C s 18,58 % z celkového objemu finančních prostředků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 13,02 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému) s 12,10 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků. I zde zůstává pořadí ATC skupin na prvních zmiňovaných místech stejné jako v druhém čtvrtletí roku 2005.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení v 2. čtvrtletí letošního roku s průměrnými cenami ve stejném období roku 2005. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu) o 9,87 %, B (krev a krvetvorné orgány) o 7,02 % a S (léčiva smyslových orgánů) o 6,29 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L: 3158,52 Kč, G (léčiva urogenitálního traktu a pohlavní hormony): 433,97 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 317,11 Kč. Celkové finanční výdaje u ATC skupin vzrostly u osmi ATC skupin, nejvíce u ATC skupiny L o 105,17 mil. Kč, u skupiny A o 82,98 mil. Kč, na třetím místě u skupiny G o 41,84 mil. Kč. V ostatních ATC skupinách došlo k poklesu celkových finančních výdajů v porovnání se stejným obdobím roku 2005. Největší pokles nastal ve skupinách R o 189,17 mil. Kč, C o 163,04 mil. Kč a M (léčiva muskoskeletárního systému) o 64,86 mil. Kč.

Z celkového počtu 41 738 registrovaných prezentací léčivých přípravků bylo v 2. čtvrtletí roku 2006 dodáváno do zdravotnické sítě 7 207 prezentací různých přípravků (17,3 %). Přípravků s centralizovanou registrací EU bylo distribuováno celkem téměř 1 116 253 kusů balení,což je přibližně 1,3 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 2,46 mld Kč, která odpovídá 15,2 % celkových finančních výdajů. Distribuce byla hlášena pro 12 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 1735 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou 145,5 mil. Kč.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 30,99 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 35 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků pro konečné spotřebitele představovala 1,9 mld Kč, tj. téměř 12 % celkového kvartálního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit. V počtech OTC je zahrnuto 5,42 mil. balení vyhrazených léčivých přípravků v hodnotě 0,11 mld Kč.<

Závěr:
V článku jsou uvedeny objemy léčivých přípravků distribuované v 2. čtvrtletí 2006 shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s 1. čtvrtletím roku 2006, tak s odpovídajícím čtvrtletím v předchozím roce. V porovnání s 1. čtvrtletím roku 2006 došlo k zvýšení všech sledovaných hlavních souhrnných parametrů (počty balení, finanční ukazatele, DDD/1000 obyvatel/den).

Spotřeba léčiv v 1. čtvrtletí 2006

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky standardní metodikou (Věstník SÚKL číslo 3, strana 3 -14). Zdůrazňujeme, že uváděné údaje o finančních objemech jsou horním odhadem výdajů pro konečné spotřebitele a vycházejí z cen oznámených distributory a výrobci. Pro 1. čtvrtletí 2006 byla s přihlédnutím k cenovému výměru č.03/2006 MF ČR hodnota maximální obchodní přirážky nově namísto dřívějších 32 % snížena na 29 %. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maxima distribuční přirážky a jsou již navýšeny o DPH. Skutečnou výši přirážky a její rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze ze sledovaných údajů určit a výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše marže 29 %.

V 1.čtvrtletí 2006 hlášení zaslalo 233 subjektů, mezi nimiž bylo 206 distributorů s povolením vydaným SÚKL, 2 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 25 výrobců zajišťujících distribuci svých léčivých přípravků. Z celkového počtu 210 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL jich aktivně distribuovalo léčivé přípravky 124, 82 v prvním čtvrtletí nedistribuovalo. Z 27 povolených výrobců léčivých přípravků ohlásilo distribuci svých přípravků 5 výrobců, 20 výrobců nedistribuovalo. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslali 4 povolení distributoři, 1 distributor dodávající ze zahraničí a 2 výrobci. Na základě hlášení roku 2005 lze odhadnout, že podíl těchto distributorů a jednoho z výrobců na celkovém objemu sledovaných parametrů v 1. čtvrtletí 2006 je téměř nulový. Jeden z výrobců zahájil činnost nově a podíl jeho dodávek byl rovněž zanedbatelný a celkové údaje proto nejsou zkresleny chyběním této části dat.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých pěti letech. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel bylo využito počtů obyvatel ČR podle Státního statistického úřadu k 1.1.2006, což je 10 251 079 obyvatel. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků české a slovenské výroby a vyráběné v ostatních zemích a srovnány jsou hlavní ATC skupiny. Za zemi výroby je považovaná země, kde došlo k propuštění léčivého přípravku pro použití v ČR. Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k registrovaným léčivým přípravkům a léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy. Sledování nezahrnuje homeopatika.

Údaje o neregistrovaných léčivých přípravcích jsou uvedeny pouze za 4. čtvrtletí roku 2005. Podle obdržených hlášení bylo 26 distributory dodáno do lékáren celkem 20 390 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z nichž bylo 6 142 kusů balení homeopatik. Celková hodnota neregistrovaných léčivých přípravků s 5% DPH a 29% marží činila nejvýše 103,84 mil. Kč, z toho homeopatika představovala 1.15 mil. Kč.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2001 - 1.Q.2006
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2001 1 10,74 3,01* 91,44 5,22* 1314,27 2,63*
2001 2 11,33 5,50 85,07 -6,95 1330,82 1,26
2001 3 10,17 -10,24 76,16 -10,47 1183,19 -11,09
2001 4 12,00 17,99 90,25 18,50 1382,98 16,89
2002 1 11,63 -3,08 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,34 6,10 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,54 -6,48 79,42 -6,10 1269,43 -8,42
2002 4 12,53 8,58 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,16 5,03 95,19 7,23 1453,32 5,18
2003 2 13,17 0,08 83,69 -12,08 1453,24 -0,01
2003 3 12,65 -3,95 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,23 4,58 86,83 8,11 1367,78 1,67
2004 1 12,89 -2,57 78,47 -9,63 1277,09 -6,63
2004 2 13,67 6,05 78,74 0,34 1345,57 5,36
2004 3 14,19 3,80 83,51 6,06 1404,17 4,36
2004 4 16,25 14,52 98,06 17,42 1576,85 12,30
2005 1 17,02 4,74 105,06 7,14 1642,43 4,16
2005 2 16,33 -4,05 90,77 -13,60 1620,64 -1,33
2005 3 15,13 -7,34 84,27 -7,16 1481,18 -8,61
2005 4 16,08 6,28 88,84 5,42 1561,22 5,40
2006 1 14,02 -12,81 80,49 -9,40 1389,87 -10,98

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2000

Proti předchozímu čtvrtletí došlo v 1. čtvrtletí letošního roku k celkovému poklesu distribuce léčivých přípravků v objemu balení o 9,40 %. S poklesem počtu distribuovaných balení souvisí i pokles DDD/1000 obyvatel/den o10,98 % a snížení finančního objemu dodávek o 12,81 %.

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí klesl ve všech skupinách podle místa výroby. Nejvýraznější byl ve skupině "ostatní", k téměř stejnému poklesu došlo v počtu balení českých a slovenských přípravků. Zaznamenaná hodnota kvartálního poklesu počtu distribuovaných balení se řadí v historii sledování mezi nadprůměrné. Proti 1. čtvrtletí roku 2005 jde o pokles o 23,38 %. Na tomto extrémním meziročním poklesu se však podílí vysoký počet distribuovaných balení v 1. čtvrtletí 2005.

Pokles počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněný v grafu č. 2 odráží vývoj počtu distribuovaných balení v ČR v prvním čtvrtletí roku 2006 a koresponduje se zachyceným poklesem v počtech balení.

Proti 1. čtvrtletí roku 2005 i proti předchozímu čtvrtletí se vynaložené finanční prostředky (viz. graf č.3) snížily u léčivých přípravků ze všech třech oblastí původu. Na tomto poklesu se kromě nižšího objemu dodávaných léčiv podílí snížení obchodní přirážky. K poklesu zřejmě došlo i v důsledku snížení finančních limitů zdravotními pojišťovnami na základě změn vyhlášky MZ č. 550/2005 Sb. Při porovnání 1. čtvrtletí roku 2005 se stejným obdobím roku letošního došlo k poklesu kalkulovaných výdajů na léky o 17,63 %. Proti předchozímu čtvrtletí byl největší pokles zaznamenán ve skupině přípravků vyrobených ve státech mimo ČR a SR.

Graf č.4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny balení léčivého přípravku podle země původu, která se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 6,80 Kč. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR klesla o 8,00 Kč. U přípravků z ČR průměrná cena klesla o 8,00 Kč a jedině u přípravků slovenských průměrná cena vzrostla o 2,10 Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím 2005 celková průměrná cena léčivého přípravku vzrostla o 12,20 Kč jako důsledek nárůstu průměrných cen českých přípravků o 1,50 Kč, slovenských o 10,70 Kč a přípravků z ostatních zemí o 13,50 Kč.

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou výši společné přirážky distributorů a lékáren (29 %) s 5 % DPH.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 19,69 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 18,16 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 12,90 % z celkového počtu balení. Na čtvrté místo s 12,30 % se dostala ATC skupina R (léčiva respiračního systému).

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C s 17,04 % z celkového objemu finančních prostředků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 14,12 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému) s 12,41 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení v 1. čtvrtletí letošního roku s průměrnými cenami ve stejném období roku 2005. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách S (léčiva smyslových orgánů) o 37,5 %, R (léčiva respiračního systému) o 21,8 % a H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 20,6 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (2772,30 Kč), G (415,89 Kč) a J (339,85 Kč). Celkové finanční výdaje u ATC skupin vrostly pouze u dvou ATC skupin, a to u skupiny H o 28,16 mil Kč a skupiny P (antiparazitika) o 2,71 mil Kč. V ostatních ATC skupinách došlo k poklesu celkových finančních výdajů v porovnání se stejným obdobím roku 2005. Největší pokles nastal ve skupinách C (o 742,46 mil Kč), R (o 667,46 mil Kč) a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci - o 652,72 mil Kč).

Stejně jako v minulých čtvrtletích roku 2005 i v prvním čtvrtletí letošního roku zaujímá ATC skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) první místo v počtech spotřebovaných balení i v množství vynaložených finančních prostředků. Nejpočetnější a nejnákladnější podskupinou jsou hypolipidemika (C10), s hlavními zástupci v oblasti statinů (C10AA) a fibrátů (C10AB).

Celkové výdaje na statiny v ČR v letech 2000-2005 ukazuje graf č. 8 .
Z obchodovaných množství balení v roce 2005 lze odvodit, že v ČR bylo spotřebováno 70 DDD/1000 obyvatel / den, což představuje při celoroční léčbě 700 tisíc léčených osob, tj. přibližně 7% populace ČR.

Vývoj průměrné ceny jednoho balení statinů ukazuje graf č.9 . V letech 2000 až 2005 lze pozorovat významně klesající trend průměrných cen za balení, korespondující se zaváděním generických přípravků.

Význam léků ze skupiny C10AB (fibráty) v posledních letech ustupuje do pozadí, nicméně jejich spotřeba je stále poměrně vysoká. Srovnání ročních spotřeb fibrátů v DDD/1000 obyvatel/den se statiny ukazuje graf č.10 .

Z celkového počtu 39 828 registrovaných prezentací léčivých přípravků bylo v 1. čtvrtletí roku 2006 dodáváno 7037 prezentací různých přípravků do zdravotnické sítě (17,7%). Přípravků s centralizovanou registrací EU bylo distribuováno celkem téměř 879 tisíc balení,což je přibližně 1% z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 2,10 mld Kč, která odpovídá 15 % celkových finančních výdajů. Distribuce byla hlášena pro 7 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 1384 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou 140 mil. Kč.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 31, 31 mil balení léčivých přípravků, jejich výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde o téměř 40 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků pro konečné spotřebitele představovala 1,8 mld Kč, tj. téměř 13 % celkového kvartálního finančního objemu léčiv. V počtech OTC je zahrnuto 6, 74 mil. balení vyhrazených léčivých přípravků v hodnotě 0,13 mld Kč.

Závěr:
V článku jsou uvedeny objemy léčivých přípravků distribuované v 1. čtvrtletí 2006 shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak se 4. čtvrtletím roku 2005, tak s odpovídajícím čtvrtletím v předchozím roce. V prvním čtvrtletí letošního roku došlo ke snížení všech sledovaných hlavních souhrnných parametrů (počty balení, finanční ukazatele, DDD/100obyvatel/den). Parametry distribuce léčivých přípravků jednotlivých ATC skupin odpovídají 1. čtvrtletí, s tou výjimkou, že skupina R (léčiva respiračního systému) se dostala až na 4. místo v počtech distribuovaných balení. Souvisí to i s tím, že v 1 čtvrtletí neproběhla typická chřipková epidemie.