ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Spotřeba léčiv v České republice v roce 2005

Přehled o spotřebě léčiv v České republice v roce 2005
( RTF dokument | RTF v archivu WinRAR )

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2005

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2005 Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2005 (231,00 KB)

 

Spotřeba léčiv v za jednotlivá čtvrtletí roku 2005

Informace - vysvětlení možných nesouladů v některých údajích SÚKL

V údajích obdržených od distributorů, které slouží jako podklady pro výpočty o objemech dodávek do zdravotnických zařízení, může SÚKL při jejich zpracování identifikovat různé chyby. Některé z nich se může podařit opravit až po ukončení rozboru a po zveřejnění závěrů. Na možnost takové chyby SÚKL při zveřejňování upozorňuje i s odhledem velkosti chyby. Opravy též někdy nahlásí se zpožděním sami distributoři.

V důsledku pozdních oprav z uvedených důvodů může dojít s chybou odhadovanou na jednotky procent k pozdějším změnám již zveřejněných údajů. Protože např. údaje za jednotlivá čtvrtletí či roky se v rámci časových škál zveřejňují opakovaně, mohou se v jednotlivých čtvrtletích či letech mírně lišit. Nejmenší odchylku od skutečnosti vždy představují poslední zveřejněné údaje.

Spotřeba léčiv ve 3. čtvrtletí 2005

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. Sledování nezahrnuje homeopatika.

Ve 3. čtvrtletí 2005 mělo povolení k distribuci 247 subjektů. Hlášení zaslalo 232 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 129. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslalo 15 subjektů, jejichž podíl na celkovém objemu parametrů distribuce lze odhadnout na základě předchozích hlášení přibližně na 0,5 %, dalších 103 subjektů nedistribuovalo.

Nově jsme zaměřili pozornost také na spotřeby neregistrovaných léčivých přípravků, včetně neregistrovaných homeopatik. Data, která uvádíme, odpovídají 2. čtvrtletí letošního roku. Dle hlášení 30 distributorů bylo dodáno 18 866 balení neregistrovaných léčivých přípravků v celkové hodnotě 79 426 083 Kč a 4 602 balení neregistrovaných homeopatik za 725 964 Kč.

K cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze určit), a k této částce je pak připočteno 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek a jsou již navýšena o DPH, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty, za léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a za volný prodej léčivých přípravků.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků české a slovenské výroby a skupina ostatních, ve které jsou zařazeny přípravky vyrobené (tj. propuštěné na trh) v ostatních státech EU. Dále jsou srovnány horní meze průměrných cen pro konečného spotřebitele a nákupních výdajů distributorů, jejichž odvození je dále popsáno. V případě horních mezí průměrných cen je opět použito dělení podle oblastí výroby. V případě výdajů distributorů byly porovnány náklady týkající se nákupu od výrobců či dovozců a tyto náklady byly následně navýšeny o maximální výši distribuční přirážky. Poslední skupinu zpracovaných dat tvoří data rozdělená podle ATC skupin, ke kterým jsou vztaženy počty distribuovaných balení a horní meze finančních prostředků.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počtů obyvatel ČR získaných z údajů Státního statistického úřadu. V letošním roce vycházíme ze stavu k 1.1.2005, což je 10 220 577 obyvatel.

Proti 3. čtvrtletí roku 2004 došlo ve stejném období roku 2005 k 0,91% nárůstu distribuovaného objemu léčivých přípravků v počtu balení a k 6,65% nárůstu v objemech financí, což představuje nižší relativní nárůst v porovnání s předchozími roky. S nárůstem počtu distribuovaných balení souvisí i nárůst v počtu DDD.

Dodávky ve 3. čtvrtletí roku 2005 byly v porovnání s 2. čtvrtletím 2005 nižší téměř o 7,34 % v objemu financí, což představuje největší pokles za léta 2002 - 2005. Vzhledem k poklesu distribuovaného počtu balení došlo i k výraznému poklesu v počtu DDD, tzn. pokles o 8,61 %.

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení podle všech tří sledovaných oblastí proti předchozímu čtvrtletí klesl, přičemž u skupiny přípravků "ostatních" je tento pokles nejvýraznější. Při porovnání se 3. čtvrtletím roku 2004 došlo k nárůstu pouze ve skupině českých přípravků, u dalších dvou došlo k poklesu, u slovenských přípravků téměř zanedbatelnému. Největší meziroční změna nastala u přípravků českých, nárůst o 10,2 %. Z nich největší objem tvořily přípravky zařazené do skupiny N02B (analgetika antipyretika) a V11(fytofarmaka).

Vynaložené finanční prostředky celkově proti předchozímu čtvrtletí klesly (viz graf č.2 ). Ve skupině českých přípravků o 10,9 %, u přípravků ze SR o 7,0 %, u "ostatních" o 7,3 %. Proti 3. čtvrtletí roku 2004 finanční náklady vzrostly ve všech třech sledovaných skupinách, nejvíce u přípravků z ČR (21,7 %). I zde se na růstu finančních nákladů nejvíce podílely přípravky zařazené do skupiny N02B a V11.

Klesající trend v počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněný v grafu č.3 není při srovnání s počty distribuovaných balení ( graf č.1 ) tak výrazný.

Graf č.4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny balení léčivého přípravku podle původu. Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku bez ohledu na jeho původ se proti předchozímu čtvrtletí významně nezměnila. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR vzrostla o 5,40 Kč. U přípravků z ČR průměrná cena klesla o 7,50 Kč, slovenské přípravky zdražily o necelé 2 Kč. V porovnání se 3. čtvrtletím 2004 průměrné ceny přípravků ve všech oblastech původu vzrostly, stejně jako celková průměrná cena, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u přípravků ze skupiny "ostatní", a to o 20,30 Kč.

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků (C DIS ) a maximální možnou přirážku. Maximální možná přirážka se skládá z maximální možné marže (32 %) a DPH (5 %). Maximální možná cena (C MAX ) byla získána výpočtem:

C MAX = 1.05 · 1.32 · C DIS .

V dodávkách léčivých přípravků v počtu balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 20,8%. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 18,2% objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13,6% celkového počtu balení.

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C (17,9%), na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 13,9% a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému) s 12,7% celkových vynaložených finančních prostředků.

Pro hlavní ATC skupiny byly porovnány průměrná cena za balení ve 3. čtvrtletí v letošním roce s průměrnou cenou ve stejném období v roce 2004. Nejvíce vzrostla průměrná cena za jedno balení ve skupinách P (antiparazitika) o 39,4%, což odpovídá vzrůstu o 64 Kč, a S (léčiva smyslových orgánů) o 23 %, což odpovídá 18 Kč a třetí největší nárůst nastal ve skupině B (léčiva krve a krvetvorných orgánů) o 16,8 %, která odpovídají 24,50 Kč. Nejvyšší celkový nárůst objemu finančních prostředků proti hodnotě pro 3. čtvrtletí loňského roku byl zaznamenán ve skupině L (336 mil. Kč), dále ve skupinách N (224 mil. Kč) a A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu) (149 mil. Kč) a skupinách R (137 mil. Kč) a B (94 mil. Kč).

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 1.q 2002 - 3.q 2005
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2002 1 11,634 -3,02 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,344 6,11 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,525 -6,64 79,42 -6,1 1269,43 -8,42
2002 4 12,529 8,71 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,164 5,06 95,19 7,24 1453,32 5,18
2003 2 13,172 0,06 83,69 -12,09 1453,24 -0,01
2003 3 12,649 -3,97 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,231 4,6 86,83 8,1 1367,78 1,67
2004 1 12,885 -2,62 78,47 -9,62 1309,59 -4,25
2004 2 13,671 6,1 78,74 0,34 1345,57 2,75
2004 3 14,189 3,79 83,51 6,06 1404,17 4,36
2004 4 16,251 14,53 98,064 17,43 1576,845 12,30
2005 1 17,021 4,74 105,059 7,13 1642,434 4,16
2005 2 16,332 -4,05 90,768 -13,60 1620,644 -1,33
2005 3 15,133 -7,34 84,274 -7,15 1481,182 -8,61

V článku byly hodnoceny standardní metodikou distribuované objemy léčivých přípravků ve 3. čtvrtletí 2005. Byly porovnávány jak s 2. čtvrtletím roku 2005, tak s odpovídajícími čtvrtletími v předchozích letech. V porovnání s 2. čtvrtletím roku 2005 byl zaznamenán pokles vynaložených finančních prostředků, balení i DDD/1000/den, což bývá pro 3. čtvrtletí typické (letní prázdniny a dovolené). Ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2004 došlo k nárůstu ve všech sledovaných parametrech, až na významnější pokles počtu balení přípravků ze skupiny "ostatních" a nepatrný pokles přípravků slovenských.

Spotřeba léčiv ve 2. čtvrtletí 2005

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. Sledování nezahrnuje homeopatika. Ve 2. čtvrtletí 2005 mělo povolení k distribuci 242 subjektů. Hlášení zaslalo 232 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 132. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslalo 10 subjektů, jejichž podíl na celkovém objemu parametrů distribuce lze odhadnout na základě předchozích hlášení přibližně na 0,5 %, dalších 100 subjektů nedistribuovalo. Opět se opakovala situace z prvního čtvrtletí roku 2005, kdy někteří z velkých distributorů nedodali včas a správně zpracované údaje o distribuci, což validitu zpracovaných dat poněkud snižuje. Předpokládaná odchylka, kterou tato skutečnost způsobila se pohybuje v desetinách až jednotkách procent prezentovaných údajů.

K cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité) a k této částce navýšené o maximální možnou přirážku je pak připočteno 5 % z této částky, která odpovídá DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek a jsou již navýšena o DPH, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků české a slovenské výroby a skupina ostatních, ve které jsou zařazeny přípravky vyrobené (tj. propuštěné na trh) v ostatních státech EU. Dále jsou srovnány horní meze průměrných cen pro konečného spotřebitele a nákupních výdajů distributorů, jejichž odvození je dále popsáno. V případě horních mezí průměrných cen je opět použito dělení podle oblastí výroby. V případě výdajů distributorů byly porovnány náklady týkající se nákupu od výrobců či dovozců a tyto náklady byly následně navýšeny o maximální výši distribuční přirážky. Poslední skupinu zpracovaných dat tvoří data rozdělená podle ATC skupin, ke kterým jsou vztaženy počty distribuovaných balení a horní meze finančních prostředků.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počtů obyvatel ČR získaných z údajů Státního statistického úřadu. V letošním roce vycházíme ze stavu k 1.1.2005, což je 10 220 577 obyvatel.

Proti 2. čtvrtletí roku 2004 došlo ve stejném období roku 2005 ke 14,7% nárůstu distribuovaného objemu léčivých přípravků v počtu balení. S nárůstem počtu distribuovaných balení souvisí i nárůst v počtu DDD. Jednou z příčin uvedeného meziročního nárůstu může být poměrně nízký počet distribuovaných balení ve 2. čtvrtletí 2004, který neodpovídal dlouhodobému trendu a došlo k němu pravděpodobně v souvislosti se vstupem ČR do EU. Význam meziročního vzestupu bude možné hodnotit až v delším časovém horizontu. Dodávky ve 2. čtvrtletí roku 2005 byly v porovnání s 1. čtvrtletím 2005 nižší téměř o 5 % v objemu financí a o 14 % v počtu balení, což odpovídá vývoji v letech 2001-2003. V počtu DDD pokles není tak velký (1,3 %).

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení podle všech tří sledovaných oblastí proti předchozímu čtvrtletí klesl, nejvíce ve skupině českých přípravků. Při porovnání s 2. čtvrtletím roku 2004 ve všech skupinách naopak došlo k nárůstu. Největší meziroční změna nastala u přípravků českých, a to nárůst o 19 %. Přestože vynaložené finanční prostředky celkově klesly (viz graf č.2 ), proti předchozímu čtvrtletí se zvýšily ve skupině přípravků ze SR. U skupin "ostatních" a českých přípravků došlo k poklesu, u českých o cca 10 %. Proti 2. čtvrtletí roku 2004 finanční náklady vzrostly ve všech třech sledovaných skupinách, nejvíce u přípravků z ČR. Vývoj počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněný v grafu č.3 sleduje klesající trend patrný v počtu distribuovaných balení (graf 1.).

Graf č.4zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny balení léčivého přípravku podle původu. Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku bez ohledu na jeho původ se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 18 Kč. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR vzrostla o 17,60 Kč. U přípravků z ČR se průměrná cena zvýšila o 11,80 Kč, u slovenských přípravků o 5,60 Kč. V porovnání s 2. čtvrtletím 2004 průměrné ceny přípravků ve všech oblastech původu nepatrně vzrostly, stejně jako celková průměrná cena, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u přípravků z ČR (o 11,60 Kč).

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků (C DIS ) a maximální možnou přirážku. Maximální možná přirážka se skládá z maximální možné marže (32 %) a DPH (5 %). Maximální možná cena (C MAX ) byla získána výpočtem:

C MAX = 1.05 · 1.32 · C DIS .

V dodávkách léčivých přípravků v počtu balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 21,8 %. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 15,9 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13,5 % celkového počtu balení.

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C (19,5 %), na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 12,4 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému) s 11,9 % celkových vynaložených finančních prostředků.

Pro hlavní ATC skupiny byly porovnány průměrná cena za balení ve 2. čtvrtletí v letošním roce s průměrnou cenou ve stejném období v roce 2004. Nejvíce vzrostla průměrná cena za jedno balení ve skupinách P (antiparazitika) o 38,9 %, což odpovídá vzrůstu o 42 Kč, a R (léčiva respiračního systému) o 15,6 %, což odpovídá 23 Kč. Nejvyšší celkový nárůst objemu finančních prostředků proti hodnotě pro 2 čtvrtletí loňského roku byl zaznamenán ve skupině C (487 mil. Kč), dále ve skupinách N (381 mil. Kč) a L (380 mil. Kč) a skupinách A (322 mil. Kč) a R (318 mil. Kč).

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 1.q 2001 - 2.q 2005
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2001 1 10,741 3,01 91,44 5,22 1314,27 2,63
2001 2 11,332 5,5 85,07 -6,97 1330,82 1,26
2001 3 10,174 -10,22 76,16 -10,47 1183,19 -11,09
2001 4 11,996 17,91 90,25 18,5 1382,98 16,89
2002 1 11,634 -3,02 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,344 6,11 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,525 -6,64 79,42 -6,1 1269,43 -8,42
2002 4 12,529 8,71 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,164 5,06 95,19 7,24 1453,32 5,18
2003 2 13,172 0,06 83,69 -12,09 1453,24 -0,01
2003 3 12,649 -3,97 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,231 4,6 86,83 8,1 1367,78 1,67
2004 1 12,885 -2,62 78,47 -9,62 1309,59 -4,25
2004 2 13,671 6,1 78,74 0,34 1345,57 2,75
2004 3 14,189 3,79 83,51 6,06 1404,17 4,36
2004 4 16,251 14,53 98,065 17,43 1576,845 12,30
2005 1 17,021 4,74 105,059 7,13 1642,434 4,16
2005 2 16,231 -4,64 90,208 -14,14 1620,421 -1,34

V článku byly hodnoceny standardní metodikou distribuované objemy léčivých přípravků ve 2. čtvrtletí 2005. Byly porovnávány jak s 1. čtvrtletím roku 2005, tak s odpovídajícími čtvrtletími v předchozích letech. V porovnání s 1. čtvrtletím roku 2005 byl zaznamenán pokles vynaložených finančních prostředků i balení a rovněž DDD/1000/den, ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2004 došlo k nárůstu všech tří sledovaných parametrů.

Spotřeba léčiv v 1. čtvrtletí 2005

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. V 1. čtvrtletí 2005 mělo povolení k distribuci 239 subjektů. Hlášení zaslalo 227 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 134. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslalo 12 subjektů, jejichž podíl na celkovém objemu parametrů distribuce lze odhadnout na základě předchozích hlášení přibližně na 1%, dalších 93 subjektů nedistribuovalo. Validita zpracovaných dat je poněkud snížena, protože někteří z velkých distributorů nedodali správné údaje o distribuci. Předpokládaná odchylka, kterou tato skutečnost způsobila se pohybuje v desetinách až jednotkách procent prezentovaných údajů.

K cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité) a k částce navýšené o maximální možnou přirážku je pak připočteno 5 % z této částky, která odpovídají DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků české a slovenské výroby a skupina ostatních, ve které jsou zařazeny přípravky vyrobené (tj. propuštěné na trh) v ostatních státech EU. Dále jsou srovnány horní meze průměrných cen a nákupních výdajů distributorů, jejichž odvození je dále popsáno. V případě horních mezí průměrných cen je opět použito dělení podle výrobců. V případě výdajů distributorů lze porovnat náklady týkající se pouze nákupu od výrobců či dovozců, tyto náklady byly následně navýšeny o maximální výši distribuční přirážky. Poslední skupinu zpracovaných dat tvoří data rozdělená podle ATC skupin, ke kterým jsou vztaženy objemy dodávek a horní meze finančních prostředků.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počtů obyvatel ČR získaných z údajů Státního statistického úřadu. V letošním roce vycházíme ze stavu k 1.1.2005, což je 10 220 577 obyvatel.

Proti 1. čtvrtletí roku 2004 došlo v 1. čtvrtletí roku 2005 ke značnému nárůstu distribuovaného objemu léčivých přípravků v počtu balení i v množství vynaložených finančních prostředků. S nárůstem počtu distribuovaných balení souvisí i nárůst v počtu DDD. Příčinou uvedeného meziročního nárůstu může být i snížení distribuce v 1. čtvrtletí 2004, které neodpovídalo dlouhodobému trendu a došlo k němu pravděpodobně v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU, Dodávky ve 4. čtvrtletí roku 2004 však nebyly nižší než by odpovídalo předpokládanému trendu. Význam meziročního vzestupu bude možné hodnotit až v delším časovém horizontu.

Z grafu č.1 je zřejmé, že počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí nejvýznamněji vzrostl ve skupině českých přípravků, zatímco ve skupině "ostatní" vzrostl jen mírně a počet balení slovenských přípravků proti předchozímu čtvrtletí se téměř nezměnil. Obdobný trend lze pozorovat i při porovnání s 1. čtvrtletím roku 2004. Na tento vývoj mohlo mít vliv spojení firem Slovakofarma a Léčiva a mohl se projevit i vliv přesunu místa propouštění některých léčivých přípravků ze "třetích" zemí do ČR. Vynaložené finanční prostředky (viz graf č.2 ) se zvýšily ve všech třech sledovaných skupinách proti 1. čtvrtletí roku 2004 i proti předchozímu čtvrtletí. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán ve skupině přípravků vyrobených ve státech EU (mimo ČR a SR). Počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněném v grafu č.3 odpovídá chování, které je viditelné u počtu distribuovaných balení.

Graf č.4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné konečné ceny balení léčivého přípravku podle původu. Průměrná cena za jedno balení bez ohledu na jeho původ se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 3 Kč. Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR klesla cca o 1,10 Kč. U přípravků z ČR se průměrná cena zvýšila cca o 70 hal a slovenských o cca 50 hal. Pokles celkové průměrné ceny je řízen jak poklesem průměrných cen dovážených léčivých přípravků (mimo SR) a zvýšením podílu dodávek levnějších přípravků české a slovenské výroby o cca 1%. V porovnání s 1. čtvrtletím 2004 průměrné ceny přípravků podle zemí vzrostly, pouze celková průměrná cena klesla. Vysvětlení spočívá v nárůstu podílu dodávek levnějších přípravků české a slovenské výroby o cca 2,5%. V případě přípravků z ČR činil nárůst průměrné ceny mezi prvními kvartály let 2004 a 2005 téměř 13%, což odpovídá 10 Kč. Na základě uvedených údajů lze říci, že v porovnání jak s minulým čtvrtletím, tak s 1.q 2004 celkové finanční náklady za léčivé přípravky v těchto obdobích rostou pomaleji než celkový počet distribuovaných balení léčivých přípravků.

Graf č.5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou přirážku.

V dodávkách léčivých přípravků v počtu balení zobrazených v grafu č.6 tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 18,3 %. Na druhém místě v počtu balení, tak jak odpovídá období 1. čtvrtletí s výskytem respiračních onemocnění, je skupina R (léčiva respiračního systému) se 17,9 % objemu a třetí v pořadí je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika), která tvoří 17,3 % celkového počtu balení.

Graf č.7 ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C (18,3 %), na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 13,1 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému) s 11,7 % celkových vynaložených finančních prostředků.

Pro hlavní ATC skupiny byly porovnány průměrná cena za balení v 1. čtvrtletí v letošním roce s průměrnou cenou ve stejném období v roce 2004 . Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách L (o 27,1%) a R (39,9%).

Ve skupině L je největší nárůst (počtu balení i vynaložených financí) zachycen v podskupině L04 (imunosupresiva), pak v podskupině L01 (antineoplastika) a dále v L02 (endokrinologická terapie) a v L03 (imunomodulantia). Největší zastoupení v této skupině mají L01 (25 % z celkového počtu balení a 47 % z finančních nákladů pro skupinu L), L03 (47 % z balení a 22 % z finančních nákladů).

Průměrné ceny jednoho balení v 1.čtvrtletí roku 2005 byly ve skupině L01: 5029,-Kč, L02: 1955,-Kč, L03: 1293,-Kč a L03: 4414,-Kč.

V případě skupiny R se objevil největší nárůst (opět ve srovnání financí i balení) v podskupině R05 (léčiva proti nachlazení a kašli), pak R01 (nosní léčiva), dále v podskupinách R02 (krční léčiva), R03 (léčiva proti obstrukčním nemocem dýchacích cest), R06 (antihistaminika pro systémovou aplikaci) a poslední R07 (ostatní léčiva respiračního systému). Největší zastoupení v této skupině mají R01 (25 % z celkového počtu balení a 13 % z finančních nákladů pro skupinu R), R03 (9 % z balení a 38 % z fin. nákladů) a R05 (46 % z balení a 25 % z fin. nákladů).

Průměrné ceny jednoho balení v 1. čtvrtletí 2005 byly ve skupině R01: 53,-Kč, R02: 70,-Kč, R03: 450,-Kč, R05: 54 ,-Kč, R06: 154 ,-Kč a ve skupině R07: 22380,-Kč.

Konkrétní údaje o procentuálních změnách v počtu distribuovaných balení léčivých přípravků a vynaložených financí pro tyto dvě skupiny (resp. jejich jednotlivé podskupiny) viz Tabulka 2.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 1.q 2001 - 1.q 2005
ROK Q KČ(MLD) ZMĚNA % BALENÍ (MIL.) ZMĚNA % DDD/1000/DEN ZMĚNA %
2001 1 10,741 3,01 91,44 5,22 1314,27 2,63
2001 2 11,332 5,5 85,07 -6,97 1330,82 1,26
2001 3 10,174 -10,22 76,16 -10,47 1183,19 -11,09
2001 4 11,996 17,91 90,25 18,5 1382,98 16,89
2002 1 11,634 -3,02 85,53 -5,23 1340,99 -3,04
2002 2 12,344 6,11 84,58 -1,11 1386,11 3,36
2002 3 11,525 -6,64 79,42 -6,1 1269,43 -8,42
2002 4 12,529 8,71 88,77 11,77 1381,79 8,85
2003 1 13,164 5,06 95,19 7,24 1453,32 5,18
2003 2 13,172 0,06 83,69 -12,09 1453,24 -0,01
2003 3 12,649 -3,97 80,32 -4,03 1345,36 -7,42
2003 4 13,231 4,6 86,83 8,1 1367,78 1,67
2004 1 12,885 -2,62 78,47 -9,62 1309,59 -4,25
2004 2 13,671 6,1 78,74 0,34 1345,57 2,75
2004 3 14,189 3,79 83,51 6,06 1404,17 4,36
2004 4 16,251 14,53 98,065 17,43 1586,845 13,01
2005 1 17,115 5,32 105,162 7,24 1644,304 3,62
Tabulka č.2: Změny distribuce (počtu balení a finančních nákladů) u ATC skupin s největším celkovým nárůstem distribuce
ATC
podskupina
Změna v počtu
balení v %
Změna ve finančních
nákladech v %
L01 22,2 34,5
L02 20,7 30,3
L03 16,8 0,5
L04 39,1 38
R01 51,9 47,3
R02 47,2 47,2
R03 27,9 34,9
R05 57 55,1
R06 23,8 17,5
R07 11,8 7,7

V článku byly hodnoceny distribuované objemy léčivých přípravků v 1. čtvrtletí 2005. Byly porovnány jak se 4. čtvrtletím roku 2004, tak s odpovídajícími čtvrtletími v předchozích letech. Zaznamenáván je stálý vzestupný trend hodnoty distribuovaných léčiv. Parametry distribuce léčivých přípravků jednotlivých ATC skupin odpovídají období 1. čtvrtletí.