ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Spotřeba léčiv v České republice v roce 2004

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2004

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2004 Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2004 (238,00 KB)

 

Spotřeba léčiv v ČR v roce 2004

Původní článek o spotřebě léčiv v ČR v roce 2004 ze dne 5.4.2005, který obsahoval chybné údaje, byl nahrazen opraveným textem. Omlouváme se.

"Spotřeba" léčiv v České republice v roce 2004
Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány kumulací čtvrtletních hlášení dodávek léčivých přípravků od distributorů do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. Údaje uvedené v tomto článku navazují na údaje zveřejněné ve Věstníku SÚKL postupně pro 1., 2. a 3. čtvrtletí 2004.

Ve 4. čtvrtletí 2004 mělo povolení k distribuci 228 subjektů. Hlášení zaslalo 221 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 133. Zbývajících 88 nedistribuovalo za dané období žádná léčiva. Hlášení nepředali 3 distributoři. Tato čísla se významně neliší od údajů v prvních třech čtvrtletích roku 2004. Podílu přibližně 75 % na celkovém finančním objemu distribuovaných přípravků dosahuje 13 distributorů, což je o 2 méně než v předchozím roce.

Ke skutečným nákupním cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité), a 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu proto neuvažuje s možným nevyužitím plné výše distribuční marže a představuje maximální možné výdaje pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové. Podle odhadů z více zdrojů výdaje na nákup léčiv za hotové a doplatky na léčivé přípravky, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění tvoří přibližně 20 % celkové částky vynaložené za léčivé přípravky. Pro rok 2004 tedy tento odhad činí více než 11 mld. Kč. Průměrné ceny jednoho balení jsou podílem maximálních možných výdajů za danou prezentaci léčivého přípravku a počtu balení za stanovené časové období.

Srovnání údajů o finančním objemu dodávek léčivých přípravků a počtu balení za jednotlivá čtvrtletí let 2002, 2003 a 2004 spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předchozímu čtvrtletí a s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti stejnému čtvrtletí předchozího roku ukazuje tabulka č.1. Z této tabulky vyplývá, že chování dodávek se v roce 2004 poněkud odlišovalo od předchozích let. Zatímco v předchozích letech byla pravidelně pozorována maxima dodávek v objemových i finančních ukazatelích v 1. a 4. čtvrtletí a hodnoty v 2. a 3. čtvrtletí byly nižší, v roce 2004 docházelo od 1. do 4. čtvrtletí k postupnému nárůstu dodávek v počtech balení i finančních ukazatelích. Vysvětlení může částečně spočívat v relativně nižších hodnotách 1. čtvrtletí roku 2004 proti 4. čtvrtletí roku 2003, ale tato skutečnost sama zachycenou změnu trendu nevysvětluje. Tabulka č. 2 obsahuje srovnání údajů o finančním objemu dodávek léčivých přípravků a počtu balení v letech 1992-2004 spolu s procentuálním nárůstem, resp. s poklesem, vždy proti předchozímu roku. V tabulce č. 3 je obsažen objem dodávek v DDD/1000 obyvatel/den v letech 1992-2004. Údaje o DDD vycházejí z definovaných denních dávek tak, jak jsou stanoveny Světovou zdravotnickou organizací (SZO), přičemž v některých případech, kdy Kategorizační komisí MZ jsou DDD pro potřeby ČR upraveny (nebo stanoveny, jestliže neexistují DDD stanovené SZO) jsou započteny tyto specifické hodnoty. Zajímavý je postupný meziroční nárůst v tomto ukazateli od roku 1992, který neodpovídá údajům o počtech dodávaných balení a nelze jej zcela vysvětlit ani přechodem na větší balení léčivých přípravků, ani změnami v hodnotách DDD. V tabulce č. 4 je uveden objem dodávek distributorů s rozdělením na přípravky české, slovenské a dovážené z ostatních zemí. Údaje o oblasti původu rozlišují pouze mezi Českou a Slovenskou republikou a ostatními zeměmi. Tím, že pro léčivé přípravky dovážené ze států mimo Evropský hospodářský prostor dochází k propouštění šarží jako poslednímu výrobnímu kroku vždy na území EU, jsou údaje o zemi původu dovážených přípravků zkresleny a mezi jednotlivými státy proto není rozlišováno. V tabulce č. 5 je objem dodávek uveden s rozdělením na hlavní ATC skupiny (podle 1. místa ATC kódu). Nárůst distribuovaného objemu v Kč mezi roky 2003 a 2004 je největší v těchto základních ATC skupinách: H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a insulinů, 26,15 %), L (antineoplastika, 23,67 %) a B (léčiva ovlivňující krev a krvetvorné orgány, 13,30 %). K významnějšímu nárůstu v počtu spotřebovaných balení došlo pouze u skupiny S (smyslové orgány, 9,52 %). Nejvyšší finanční hodnoty představovaly skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému, 10,87 mld. Kč), L (antineoplastika, 6,77 mld. Kč), N (léčiva nervového systému, 6,64 mld. Kč) a A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu, 6,06 mld. Kč). Nejvyšší průměrnou cenu balení vykazují antineoplastika (L), léčiva urogenitálního traktu a sexuální hormony (G), antiinfektiva pro celkové použití (J) a hormony pro systémové použití, mimo sexuálních (H) stejně jako v předchozích letech.

Prudký nárůst počtu nových účinných látek, který je patrný z Tabulky č.6 souvisí se vstupem ČR do EU. Ke dni vstupu se mezi léčivé přípravky platně registrované v ČR zařadily také všechny ty, které byly registrovány centralizovanou procedurou EU a předtím nebyly registrovány v ČR. Tyto přípravky z velké části obsahovaly pro ČR nové léčivé látky (56), což v roce 2004 představovalo 85% z počtu nových léčivých látek dostupných v nově registrovaných přípravcích. Tomuto přesunu odpovídá i pokles nových léčivých látek obsažených v přípravcích registrovaných v roce 2004 v ČR národně (10).

>Tabulky č. 7 a 8 ukazují, které ATC skupiny (ATC podrobněji na 3 místa) vykazovaly nejvyšší objemy ve finančním vyjádření a v počtu balení. V objemu finančních prostředků se na první pozici dostala skupina L01 (antineoplastika), následovaná hypolipidemiky (C10). Tabulku, která ukazuje pořadí podle počtu distribuovaných balení, vede (stejně jako v předchozích 3 letech) skupina N02 (analgetika).

Tabulka č. 9 ukazuje pořadí 9 léčivých látek (ATC skupin na 7 míst), obsažených v léčivých přípravcích, na něž byly v roce 2004 vynaloženy nejvyšší náklady. Tabulka č. 10 uvádí toto pořadí podle počtu distribuovaných balení. Obě tabulky dále obsahují údaje o dodávkách vyjádřené v DDD na 1000 obyvatel ČR a den a průměrnou cenu jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky. Přepočet na velikost balení nebyl prováděn.

V čele tabulky sestavené podle finančních objemů za přípravky s obsahem jednotlivých léčivých látek je již třetí rok simvastatin, od roku 2002 vynaložené finanční náklady dále výrazně vzrostly (z 927 mil. Kč v r. 2002 na 1149 mil. Kč v r. 2003 a 1588 mil. Kč v roce 2004). Starší fenofibrát již v léčbě hyperlipidémií ustupuje do pozadí. Vysoké náklady odpovídají léčbě erythropoetiny, kterým jako v loňském roce konkuruje cetirizin. Zřejmě na úkor H2 antagonistů se rozšiřuje podávání omeprazolu. V tabulce prvních deseti látek podle počtu prodaných balení příslušných přípravků je na prvních čtyřech místech prakticky stejné pořadí jako v předchozích třech letech. K významným změnám nedošlo ani na ostatních místech pořadí. Počty "spotřebovaných" balení jsou významně ovlivňovány zejména tím, zda se jedná o účinné látky, které jsou na trhu dostupné ve volně prodejných léčivých přípravcích. Z dat SÚKL nelze prozatím odvodit, jaký je podíl jejich prodeje bez receptu a výdeje na lékařský předpis.

Obě tabulky dále obsahují údaje o dodávkách vyjádřené v DDD na 1000 obyv. na den a průměrnou cenu jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky.

Fytofarmaka nejsou zařazena do pořadí v tabulce číslo 10. Jejich spotřeba dosáhla v r. 2004 6,83 mil.balení (v r. 2003 7,23 mil. balení).

Grafy 1-5 ukazují vývoj objemu distribuce v ČR v letech 1992 - 2004 v jednotlivých sledovaných ukazatelích.

V grafu č.1 jsou zobrazeny počty balení dodávaných distributory podle oblasti původu přípravku. Z grafu lze vyčíst, že od 1994 je počet balení dodávaných ročně do distribuční sítě v ČR poměrně stabilní a pohybuje se s mírným kolísáním okolo 325 mil balení. V průměru na každého občana ČR přichází tedy měsíčně 2,5 - 3 balení léčivého přípravku. V grafu č. 2 je znázorněna horní mez finančního objemu dodávek se započtením maximální přirážky, rovněž podle původu přípravků.Graf č.3 ukazuje vývoj celkové spotřeby léčiv v DDD/1000obyv/den. Graf č.4 zobrazuje horní mez průměrné ceny balení léčivých přípravků podle oblasti jejich původu.

V grafu č.5 je vyjádřen vývoj podílu maximální přirážky na maximálních výdajích ve sledovaných letech.

V počtu expedovaných balení nedošlo ve srovnání s rokem 2003 k nárůstu (pokles o 5,4%), ale vzestup o 4,3% byl zachycen ve finančním vyjádření spotřeby.

Nárůst je v obou grafech patrný zejména ve skupině "ostatních států". Slovenské léčivé přípravky zaznamenaly pokles v obou sledovaných ukazatelích, české léčivé přípravky zaznamenaly v roce 2004 vyšší finanční objem dodávek než v roce 2003. Na chování údajů z ČR a SR se zjevně odráží spojení společností Léčiva a Slovakofarma do skupiny Zentiva

Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku se zvýšila v roce 2004 na 169,60 Kč ze 150,90 Kč v roce 2003, což představuje nárůst 12,4%. Zvýšení průměrné ceny balení oproti minulému roku je vyšší než nárůst mezi roky 2001/2002, který činil 10% a roky 2002/2003, který činil 6%.

 

Tabulka č. 1:

Celkový objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích 2002 - 2004

rok

q

kč (mld)

ZMĚNA %*

ZMĚNA %**

balení (MIL) (mil)

změna %*

změna % **

2002

1

11,634

-3,02

8,31

85,53

-5,23

-6,46

2002

2

12,344

6,11

8,93

84,58

-1,11

-0,57

2002

3

11,525

-6,64

13,28

79,42

-6,10

4,28

2002

4

12,529

8,71

4,45

88,77

11,77

-1,64

2003

1

13,164

5,06

13,15

95,19

7,24

11,30

2003

2

13,172

0,06

6,70

83,69

-12,09

-1,05

2003

3

12,649

-3,97

9,75

80,32

-4,03

1,13

2003

4

13,231

4,60

5,60

86,83

8,10

-2,19

2004

1

12,885

-2,62

-2,12

78,47

6,18

-17,57

2004

2

13,671

6,10

3,79

78,74

0,34

-5,91

2004

3

14,189

3,79

12,17

83,51

6,06

5,00

2004

4

15,120

6,56

14,27

88,67

6,18

2,12

* změna v procentech vždy proti předchozímu čtvrtletí
** změna v procentech proti stejnému čtvrtletí předchozího roku
Q = čtvrtletí

 

Tabulka č. 2:

Celkový objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR v letech 1992 - 2004

rok

Kč (mld)

s max. PŘIRÁŽKOU

změna %*

balení (MIL)

změna %*

1992

9,326

33,92

271,55

0,12

1993

13,960

49,70

277,94

2,35

1994

21,189

51,79

331,10

19,13

1995

25,636

20,98

332,16

0,32

1996

28,184

9,94

325,60

-1,98

1997

30,061

6,66

317,86

-2,38

1998

33,318

10,83

320,37

0,79

1999

36,445

9,38

339,31

5,91

2000

38,392

5,34

331,56

-2,28

2001

44,242

15,24

342,91

3,42

2002

48,032

8,57

338,30

-1,35

2003

52,216

8,71

346,03

2,29

2004

55,847

6,95

327,39

-5,39

* změna v procentech vždy proti předchozímu roku

 

Tabulka č. 3:

Celkový objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR v letech 1992 - 2004 (DDD/1000 obyv./den)

rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

DDD/1000/ DEN

646,88

741,65

880,26

907,45

930,48

979,42

1040,58

1137,22

1158,37

1234,83

1266,08

1317,65

1373,75

změna

4,20

14,65

18,69

3,09

2,54

5,26

6,24

9,29

1,86

6,60

2,53

4,07

4,26

 

 

Tabulka č. 4:

Objem dodávek distributorů v ČR v roce 2004 s rozdělením na přípravky vyráběné v ČR, SR a ostatní

SKUPINA

Kč (mld)

s MAX. PŘIRÁŽKOU

BALENÍ (MIL)

DDD/1000 OB./den

české

9,753

116,13

434,37

slovenské

2,182

40,13

164,18

dovoz (bez sR)

43,912

171,13

775,2

Celkem

55,847

327,39

1373,75

 

 

Tabulka č. 5:

Objemy distribuce podle hlavních ATC skupin (na 1. místo) za rok 2003 a 2004

ATC

ROK

BALENÍ (MIL)

ZMĚNA BALENÍ V %*

KČ (MLD) S MAX. PŘIRÁŽKOU

ZMĚNA KČ V %*

PRŮM.CENA BALENÍ (KČ)

A

2003

46,825

-1,46

6,1997

4,66

132,40

A

2004

43,667

-6,74

6,0568

-2,3

127,46

B

2003

30,506

0,05

3,8441

10,58

126,01

B

2004

30,964

1,50

4,3552

13,30

140,65

C

2003

69,542

2,44

10,3570

9,71

148,93

C

2004

67,201

-3,37

10,866

4,91

161,68

D

2003

17,278

0,60

1,3644

4,58

78,96

D

2004

16,276

-5,8

1,3294

-2,56

81,68

G

2003

8,520

0,62

3,2154

6,86

377,39

G

2004

8,334

-2,18

3,3919

5,49

407,00

H

2003

4,147

1,77

0,8811

-1,23

212,49

H

2004

4,038

-2,62

1,1115

26,15

275,24

J

2003

15,162

-0,42

4,1897

3,40

276,33

J

2004

13,236

-12,70

4,1042

-2,04

310,07

L

2003

2,726

5,05

5,4722

15,75

2007,21

L

2004

2,657

-2,53

6,7674

23,67

2547,37

M

2003

30,037

6,94

3,2721

10,10

108,94

M

2004

28,934

-3,67

3,5879

9,65

124,00

N

2003

64,099

2,57

6,2908

9,86

98,14

N

2004

57,377

-10,49

6,6429

5,60

115,78

P

2003

0,345

-7,71

0,0412

-2,07

119,45

P

2004

0,346

0,29

0,0415

0,73

119,84

R

2003

38,566

7,07

4,5636

9,58

118,33

R

2004

37,894

-1,74

4,9177

7,76

129,77

S

2003

7,500

1,73

0,6791

6,67

90,54

S

2004

8,214

9,52

0,7329

7,92

89,17

V

2003

10,774

2,50

1,8454

10,82

171,28

V

2004

10,249

-4,87

1,9428

5,28

189,56

 

 

Tabulka č. 6:

Počet nových registrovaných léčivých látek v letech 2001 až 2004 v ČR podle hlavních ATC skupin

ATC - 1. MÍSTO

POČET

ROK 2001

ROK 2002

ROK 2003

ROK 2004

A

7

0

1

8

B

1

0

2

8

C

2

2

3

2

D

2

1

1

2

G

2

0

6

2

H

0

0

1

2

J

4

5

2

13

L

7

2

1

18

M

2

2

3

2

N

2

3

1

3

P

2

0

0

0

R

1

2

0

0

S

0

2

1

0

V

10

2

3

6

Celkem

42

21

25

66

Pozn.: Za nové léčivé látky považujeme ty, které nebyly v České republice, resp. v Československu nikdy registrovány ani v jiné chemické formě (soli, izomery apod.).

 

 

Tabulka č. 7:

ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2004

POŘADÍ

ATC

POPIS SKUPINY

Kč (MIL)

PRŮM.CENA BALENÍ

(KČ)

1

L01

antineoplastika

3031,6

4238,50

2

C10

hypolipidemika

2876,7

518,60

3

J10

antibiotika pro systémové užití

2374,4

218,10

4

C09

přípravky působící na renin-angiotenzinový systém

2293,6

197,40

5

G03

pohlavní hormony a modulátory pohlavního systému

2150,8

411,0

6

R03

léčiva pro obstrukční choroby dýchacích cest

2146,8

434,30

7

A10

antidiabetika

1799,3

335,10

8

L03

imunostimulancia

1762,9

1452,90

9

M01

protizánětlivé a antirevmatické přípravky

1741,9

89,10

10

N06

psychoanaleptika (antidepresíva, psychostimulancia a nootropika, léčiva proti demenci)

1712,8

274,50

11

B05

krevní náhrady a perfúzní roztoky

1605,6

76,70

12

N05

psycholeptika (antipsychotika, anxiolytika, hypnotika a sedativa)

1543,4

121,30

13

N02

analgetika

1464,9

46,20

14

C08

kalciové blokátory

1405,4

190,50

15

B01

antitrombotika

1317,2

174,90

16

C07

betablokátory

1213,9

131,40

17

R06

antihistaminika pro systémové užití

1160,2

171,40

18

L04

imunosupresíva

1148,1

4218,10

19

G04

urologika

987,1

667,40

20

N03

antiepileptika

946,6

365,60

 

 

Tabulka č. 8:

ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v balení roce 2004

POŘADÍ

ATC

POPIS SKUPINY

BALENÍ (MIL)

PRŮM.CENA BALENÍ

(KČ)

1

N02

analgetika

31,.72

46,2

2

B05

krevní náhrady a perfuzní roztoky

20,93

76,7

3

M01

protizánětlivé a antirevmatické přípravky

19,55

89,1

4

R05

přípravky proti nachlazení a proti kašli

13,23

57,4

5

N05

psycholeptika

12,73

121,3

6

C09

přípravky působící na renin-angiotenzinový systém

11,62

197,4

7

J01

antibiotika pro systémové užití

10,89

218,0

8

C05

vazoprotektiva

10,54

75,2

9

C07

betablokátory

9,24

131,4

10

A11

vitaminy

9,14

81,5

11

R01

nosní přípravky

8,63

61,1

12

S01

oftalmologika

8,07

88,3

13

C01

kardiaka

7,77

102,1

14

C03

diuretika

7,72

47,2

15

B01

antitrombotika

7,53

174,9

16

C08

blokátory kalciových kanálů

7,38

190,5

17

A02

přípravky pro poruchy žaludeční kyselosti

7,01

128,3

18

V11

fytofarmaka

6,83

48,4

19

R06

antihistaminika pro systémové užití

6,77

171,4

20

N06

psychoanaleptika

6,24

274,5

 

 

Tabulka č. 9:

ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2004

POŘADÍ

ATC

LÉČIVÁ LÁTKA

KČ (MIL)

DDD/1000/DEN

PRŮM. CENA BALENÍ (KČ)

1

C10AA01

simvastatin

1588,0711

 

34,9

500,7

2

B03XA01

erythropoietin

743,7246

 

0,39

10616,3

3

R06AE07

cetirizin

732,3515

 

28,1

232,4

4

L01*

 

723,9641

 

nemá

12144,2

5

A02BC01

omeprazol

553,0716

 

13,9

261,6

6

B05BB01

elektrolyty parenterální

529,6869

 

nemá

34,4

7

C08CA01

amlodipine

500,7030

 

23,3

261,6

8

M01AE01

ibuprofen

493,4803

 

29,9

51,5

9

R03*

 

478,3060

 

0,1

1598,9

10

C10AB05

fenofibrát

463,9648

 

14,5

367,3

* bližší údaje není možné s ohledem na ochranu obchodních údajů zveřejnit

 

 

Tabulka č. 10:

ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce dle balení v roce 2004

POŘADÍ

ATC

LÉČIVÁ LÁTKA

BALENÍ (MIL)

DDD/1000/DEN

PRŮMĚRNÁ CENA BALENÍ

(KČ)

1

B05BB01

elektrolyty parenterální

15,40

nemá

34,4

2

N02BE01

paracetamol

12,82

5,5

10,6

3

M01AE01

ibuprofen

9,59

29,9

51,5

4

B01AC06

acetylsalicylic acid

5,04

50,6

24,3

5

N02BA01

kys. acetylosalicylová

4,73

2,6

18,7

6

N02BE51

paracetamol, kombinace mimo psycholeptik

4,33

2,6

53,0

7

R05CB06

ambroxol

3,79

3,0

43,1

8

M01AB05

diklofenak

3,49

15,2

86,8

9

C10AA01

simvastatin

3,17

34,9

500,7

10

R06AE07

cetirizine

3,15

28,1

232,4

 

Graf č.1
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v letech 1992 - 2004  Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v letech 1992 - 2004 (14,78 KB)

Graf č.2
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a distributorům vyhrazených léčiv v ČR v letech 2002 - 2004 Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a distributorům vyhrazených léčiv v ČR v letech 2002 - 2004 (14,55 KB

Graf č.3
Celkový objem dodávek léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období letech 2002 - 2004  Celkový objem dodávek léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období letech 2002 - 2004 (19,74 KB)

Graf č.4
Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v letech 2002 - 2004  Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v letech 2002 - 2004 (16,18 KB)

Graf č.5
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren navýšená o DPH v ČR v letech 2002 - 2004  Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren navýšená o DPH v ČR v letech 2002 - 2004 (14,09 KB)


"Spotřeba" léčiv v České republice za 3. čtvrtletí 2004
Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. Ve 3. čtvrtletí 2004 mělo povolení k distribuci 221 subjektů. Hlášení zaslalo 221 subjektů, z nichž 127 aktivně distribuovalo léčivé přípravky.

Cenové údaje vycházejí z nákupních cen oznámených jednotlivými distributory. Je vždy rozlišováno mezi těmito nákupními cenami distributorů a maximální možnou cenou pro konečného uživatele, která byla získána připočtením přirážky distributora a lékárny v maximální možné výši, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze specifikovat), a následně navýšením o 5 % DPH. Pokud není uvedeno jinak, částky za distribuovaná léčiva jsou uváděny s využitím maximálně možných distribučních přirážek. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu proto představuje maximální možné výdaje pojišťoven za léčivé přípravky celkem, zahrnující jak výdaje za léčivé přípravky vydané na předpis včetně léčivých přípravků v nemocnicích, tak doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové. Pokud se v textu uvádí údaje o oblasti původu přípravku, jsou odvozeny od země, kde dochází k propouštění šarží léčivého přípravku. S ohledem na možnost propuštění šarží jednoho přípravku i ve více zemích je třeba tyto údaje považovat za orientační.

Pro vystižení trendů projevujících se ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena tato kritéria: porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (DDD) po čtvrtletích nejčastěji v uplynulých dvou letech. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků propouštěných do oběhu v České či Slovenské republice a v ostatních zemích EU/EEA. DDD jsou kalkulovány podle metodiky WHO (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, www.whocc.no), přičemž existují skupiny přípravků, pro které nejsou DDD stanoveny. Například jde o ATC skupinu L01 antineoplastika, J07 vakcíny aj. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počtů obyvatel ČR získaných z údajů Státního statistického úřadu. V letošním roce vycházíme ze stavu k 1.1.2004, což je 10 211 455 obyvatel.

Dále jsou uváděny náklady na léčiva s rozlišením nákupních nákladů distributorů a horní limity průměrných cen. Průměrné ceny jsou rozlišeny podle oblasti původu přípravků. V případě výdajů distributorů jsou porovnány náklady na nákup od výrobců či dovozců s náklady následně navýšenými o maximální přirážku. Poslední skupinu zpracovaných dat představuje rozdělení přípravků podle ATC skupin, ke kterým jsou vztaženy počty balení a horní meze finančních výdajů.

Srovnání údajů o distribuci léčiv podle finančního objemu, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuální změnou proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 1.

>Z tabulky č.1 lze zjistit, že ve 3.čtvrtletí roku 2004 nedošlo v porovnání s 2. čtvrtletím k dalšímu nárůstu nákladů na jedno balení distribuovaného léčivého přípravku, naopak průměrná cena balení nepatrně klesla (o 3,70 Kč, viz též graf č. 4).

Z grafu č. 1 lze odvodit, že ve 3. čtvrtletí tohoto roku počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí nepatrně vzrostl, a to jak celkově, tak ve všech oblastech podle původu přípravků.

Vynaložené finanční prostředky (viz graf č. 2) se zvýšily proti druhému čtvrtletí roku 2004 jak celkově, tak ve všech třech skupinách podle zemí původu. V porovnání se stejnými obdobími od roku 2002 má tento údaj o horní hodnotě vynaložených prostředků rostoucí charakter.

Z grafu č. 3 vyplývá ze srovnání 2. a 3. čtvrtletí roku zřetelný nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den. V meziročním srovnání třetích čtvrtletí došlo proti rokům 2002 a 2003 ke zřejmému nárůstu.

Graf č. 4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné ceny balení léčivých přípravků podle země původu. V porovnání s 2. čtvrtletím se průměrná cena balení i cena balení v jednotlivých skupinách podle zemí původu léčivých přípravků nepatrně snížila.

Graf č. 5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené na nákup léčivých přípravků distributory a maximální možnou přirážku, navýšené o DPH. Náklady mají v průběhu roku 2004 výrazně stoupající trend. Zatímco v předchozích dvou letech byly vynaložené finanční prostředky ve třetím čtvrtletí vždy nejnižší za celý rok, letos jsme zatím zaznamenali setrvalý nárůst nákladů na léčivé přípravky.

V distribuovaných počtech balení léčivých přípravků zobrazených v grafu č. 6 tvoří stejně jako v minulém čtvrtletí nejvyšší objem ATC skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), na druhém místě v počtu balení je ATC skupina N (léčiva nervového systému),třetí v pořadí je ATC skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), následovaná ATC skupinou R (léčiva respiračního systému). Největší nárůst počtu balení ve srovnání s předchozím čtvrtletím je v ATC skupině N, a to 15%. Výraznější nárůst v počtu distribuovaných balení se vyskytl i ve skupině M (muskulo-skeletální systém), a to 9% oproti druhému čtvrtletí. Tím se ATC skupina M zařadila na páté místo a těsně za ní následuje ATC skupina B (léčiva krve a krvetvorných orgánů). Oproti předchozímu čtvrtletí si tak ATC skupiny B a M v tomto grafu vyměnily pořadí, ostatní se neliší.

Graf č. 7 ukazuje nejvyšší možné výdaje pro konečné plátce na jednotlivé ATC skupiny distribuovaných přípravků. Zde je na prvním místě rovněž ATC skupina C, na druhém a třetím místě skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) a N a dále skupiny A a R. Toto pořadí je stejné jako v předchozím čtvrtletí.

Ve třetím čtvrtletí roku 2004 tedy došlo k nárůstu nákladů na distribuované léčivé přípravky i počtu distribuovaných balení, čímž se letošní rok liší od předchozích, kdy ve třetím čtvrtletí (období červenec - září) byly distribuované objemy opakovaně nejnižší z celého roku. Průměrná cena balení se přitom nepatrně snížila.

Průměrné ceny léčivých přípravků se snížily v 9 ze 14 hlavních sledovaných ATC skupin. Naopak ke zvýšení průměrné ceny došlo v těchto pěti ATC skupinách: A, B, G (urogenitální trakt a pohlavní hormony ), H (hormony pro celkové použití kromě pohlavních) a L.

Po zpracování údajů o distribuovaných objemech ve třetím čtvrtletí roku 2004 lze konstatovat, že náklady na léčivé přípravky i objem distribuovaných balení v České republice mají v letošním roce průběžně stoupající charakter. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku náklady porušily podle údajů v předchozích třech letech předpokládaný trend. Netypická křivka vývoje nákladů na léčivé přípravky v tomto roce souvisí pravděpodobně se vstupem České republiky do Evropské unie ve druhém čtvrtletí letošního roku. Protože celkový objem dodaných balení léčivých přípravků (počet balení) ve ¾ roku 2004 odpovídá 70% dodaných balení v roce 2003 (71% roku 2002), bylo by pro dosažení stejného objemu léčivých přípravků jako v letech 2002 a 2003 nutné dodat ve čtvrtém čtvrtletí 101,8 mil balení proti roku 2003 (97,5 mil balení proti roku 2002), což jsou hodnoty mnohem vyšší, než bylo dosud ve čtvrtém čtvrtletí obvyklé. Proto v posledním čtvrtletí roku lze očekávat významnější nárůst dodávek v objemových i finančních ukazatelích než v jiných letech, zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že dlouhodobý trend "spotřeb" léčivých přípravků je rostoucí.

 

Tabulka č. 1:

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 1.q.2001 - 3.q.2004

ROK

Q

KČ (MLD)

ZMĚNA (% )

BALENÍ (MIL.)

ZMĚNA (%)

DDD/1000/DEN

ZMĚNA (%)

2001

1

10,741

3,01

91,44

5,22

1314,27

2,63

2

11,332

5,50

85,07

-6,97

1330,82

1,26

3

10,173

-10,23

76,16

-10,47

1183,19

-11,09

4

11,996

17,92

90,25

18,50

1382,98

16,89

2002

1

11,634

-3,02

85,53

-5,23

1340,99

-3,04

2

12,344

6,11

84,58

-1,11

1386,11

3,36

3

11,525

-6,64

79,42

-6,10

1269,43

-8,42

4

12,529

8,71

88,77

11,77

1381,79

8,85

2003

1

13,164

5,06

95,19

7,24

1453,32

5,18

2

13,172

0,06

83,69

-12,09

1453,25

0

3

12,649

-3,97

80,32

-4,02

1345,36

-7,42

4

13,231

4,60

86,83

8,10

1367,44

1,64

2004

1

12,885

-2,62

78,47

-9,63

1309,59

-4,23

2

13,671

6,10

78,74

0,34

1345,57

2,75

3

14,189

3,8

83,51

6,1

1404,17

4,4

 

Graf č.1
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 1.q.2002 - 3.q.2004 Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 1.q.2002 - 3.q.2004 (21,57 KB

Graf č.2
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a distributorům vyhrazených léčiv v ČR v období 1.q.2002 - 3.q.2004 Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a distributorům vyhrazených léčiv v ČR v období 1.q.2002 - 3.q.2004 (21,53 KB

Graf č.3
Celkový objem dodávek léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období 1.q.2002 - 3.q.2004  Celkový objem dodávek léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období 1.q.2002 - 3.q.2004 (13,26 KB)

Graf č.4
Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 1.q.2002 - 3.q.2004  Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 1.q.2002 - 3.q.2004 (24,09 KB)

Graf č.5
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren navýšená o DPH v ČR v období 1.q.2002 - 3.q.2004  Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren navýšená o DPH v ČR v období 1.q.2002 - 3.q.2004 (21,23 KB)

Graf č.6
Distribuovaný počet balení léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách ve 3.q.2004 Distribuovaný počet balení léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách ve 3.q.2004 (13,07 KB

Graf č.7
Nejvyšší možné výdaje pro konečné plátce na jednotlivé ATC skupiny distribuovaných přípravků ve 3.q.2004  Nejvyšší možné výdaje pro konečné plátce na jednotlivé ATC skupiny distribuovaných přípravků ve 3.q.2004 (13,11 KB)


"Spotřeba" léčiv v České republice za 2. čtvrtletí 2004
Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. Ve 2. čtvrtletí 2004 mělo povolení k distribuci 221 subjektů. Hlášení zaslalo 219 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 131.

Cenové údaje vycházejí z nákupních cen oznámených jednotlivými distributory. Je vždy rozlišováno mezi těmito nákupními cenami distributorů a maximální možnou cenou pro konečného uživatele, která byla získána připočtením přirážky distributora a lékárny v maximální možné výši, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze specifikovat), a následně navýšením o 5 % DPH. Pokud není uvedeno jinak, částky za distribuovaná léčiva jsou uváděny s využitím maximálně možných distribučních přirážek. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu proto představuje maximální možné výdaje pojišťoven za léčivé přípravky celkem, zahrnující jak výdaje za léčivé přípravky vydané na předpis včetně léčivých přípravků v nemocnicích, tak doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové. Pokud se v textu uvádí údaje o zemi původu přípravku, jsou odvozeny od země, kde dochází k propouštění šarží léčivého přípravku. S ohledem na možnost propuštění šarží jednoho přípravku i ve více zemích je třeba tyto údaje považovat za orientační.

Pro vystižení trendů projevujících se ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena tato kritéria: porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (DDD) po čtvrtletích, nejčastěji v uplynulých dvou letech. Porovnávány jsou mezi sebou skupiny přípravků propouštěných do oběhu v České či Slovenské republice a v ostatních zemích EU. DDD jsou kalkulovány podle metodiky WHO (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, www.whocc.no), přičemž existují skupiny přípravků, pro které nejsou DDD stanoveny. Například jde o ATC skupinu L01 antineoplastika, J07 vakcíny aj. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počtů obyvatel ČR získaných z údajů Státního statistického úřadu. V letošním roce vycházíme ze stavu k 1.1.2004, což je 10 211 455 obyvatel.

Dále jsou uváděny náklady na léčiva s rozlišením nákupních nákladů distributorů a horní limity průměrných cen. Průměrné ceny jsou rozlišeny podle zemí původu. V případě výdajů distributorů lze porovnat náklady týkající se pouze nákupu od výrobců či dovozců, tyto náklady byly následně navýšeny o maximální přirážku. Poslední skupinu zpracovaných dat představuje rozdělení podle ATC skupin, ke kterým jsou vztaženy objemy dodávek a horní meze finančních výdajů.

Srovnání údajů o distribuci léčiv podle finančního objemu, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuální změnou proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 1.

Z tabulky č.1 je zřejmé, že ve 2.čtvrtletí roku 2004 došlo v porovnání s 1. čtvrtletím k dalšímu nárůstu nákladů na jedno balení distribuovaného léčivého přípravku (cca o 9,- Kč).

Z grafu č. 1 lze odvodit, že ve 2. čtvrtletí tohoto roku se počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí prakticky nezměnil ani v celkovém objemu ani v rozdělení podle zemí původu.

Vynaložené finanční prostředky (viz graf č. 2) se zvýšily proti prvnímu čtvrtletí roku 2004 jak celkově, tak ve všech třech skupinách podle zemí původu. K celkovému zvýšení došlo i proti odpovídajícímu čtvrtletí roků 2002 a 2003.

Z grafu č. 3 vyplývá ve srovnání 1. a 2. čtvrtletí roku zřetelný nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den. Tuto zvýšenou hodnotu distribuovaného objemu podle DDD (vůči zanedbatelnému vzestupu počtu balení) je možné vysvětlit buď distribucí poněkud větších balení oproti prvnímu čtvrtletí a/nebo bylo distribuováno více přípravků, jež nemají stanovenou hodnotu DDD. V meziročním srovnání druhých čtvrtletí však došlo proti rokům 2002 a 2003 k zřejmému poklesu.

Graf č. 4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné ceny balení léčivých přípravků podle země původu. V porovnání s 1. čtvrtletím se průměrná cena balení i cena balení v jednotlivých skupinách podle zemí původu léčivých přípravků zvýšila a dosáhla ve 2. čtvrtletí ve všech skupinách svého historického maxima. Lze předpokládat, že tento trend sledují i reálné ceny pro konečné plátce.

Graf č. 5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené na nákup léčivých přípravků distributory a maximální možnou přirážku, navýšené o DPH. Je zřejmé, že v porovnání s odpovídajícími obdobími v letech 2002 a 2003 mají náklady stoupající trend. Z celkových nákladů za léčivé přípravky pro konečné plátce tak částka vynaložená na distribuční řetězec mohla činit až 3 807 milionů Kč.

V distribuovaných počtech balení léčivých přípravků zobrazených v grafu č. 6 tvoří nejvyšší objem ATC skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) a to 21 %. Na druhém místě v počtu balení je ATC skupina N (léčiva nervového systému) s 15 % objemu a třetí v pořadí je ATC skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13 % celkového počtu balení, sledovaná ATC skupinami R (léčiva respiračního systému, 11 %) a B (léčiva krve a krvetvorných orgánů, 12 %).

Graf č. 7 ukazuje nevyšší možné výdaje pro konečné plátce na jednotlivé ATC skupiny distribuovaných přípravků. Zde je na prvním místě rovněž ATC skupina C (19 %), na druhém a třetím místě skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) a N (léčiva nervového systému), obě 11 %, a dále skupiny A (10,6 %) a R (9,5 %).

Od 1. čtvrtletí došlo k nárůstu distribuovaného objemu v počtu balení i objemu finančních prostředků téměř ve všech ATC skupinách. Pokles v obou ukazatelích byl zaznamenán pouze ve skupině V (různé přípravky). Ve skupinách A (léčiva zažívacího traktu) a P (antiparazitika) došlo ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2004 k poklesu průměrné ceny balení, a tak i přes nárůst objemu distribuovaných balení byly celkové vynaložené finanční prostředky v těchto skupinách ve 2. čtvrtletí 2004 nižší než v 1. čtvrtletí. U ATC skupiny A činil tento pokles 2 %, u ATC skupiny P 6 %.

Průměrná cena balení v prvním pololetí letošního roku se proti průměrné ceně v roce 2002 zvýšila ve všech ATC skupinách. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupině L (43 %), N (26 %) a V (26 %).

Ve skupině L je největší nárůst v podskupině L03 (imunomodulantia), a to 64 %, a ve skupině L01 (antineoplastika), a to 34 %. Průměrná cena v podskupině L02 (endokrinologická terapie) narostla o 29 %, v podskupině L04 (imunosupresiva) jen o 1 %. Průměrné ceny jednoho balení v prvním pololetí roku 2004 byly ve skupině L01 4135,- Kč, L02 1766,-Kč, L03 1606,-Kč a ve skupině L04 4173,-Kč.

Ve skupině L03 byl největší nárůst ceny jednoho balení od roku 2002 u interferonů (L03AB), a to 57 %. Náklady na interferony tvoří 61 % nákladů na skupinu L03. U cytokinů (L03AA) poklesla průměrná cena jednoho balení ve srovnání s rokem 2002 o 3 %, u interleukinů (L03AC) průměrná cena jednoho balení rovněž poklesla, a to o 8 %.

Ve skupině N tvoří největší procento podskupina N06 (psychoanaleptika), a to 26 % vynaložených finančních prostředků. V této podskupině vzrostla průměrná cena balení ve sledovaném období o 9 %. Cena jednoho balení z podskupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (N06AB) byla v roce 2004 ve srovnání s rokem 2002 o 18 % nižší. V podskupině psychostimulancií a nootropik (N06B) při srovnání roků 2002 a 2004 poklesla průměrná cena jednoho balení o 2,5 %.

Největší nárůst ceny jednoho balení byl v podskupinách N03 (antiepileptika) 30 % a N02 (analgetika) 28 %. Tyto skupiny tvoří 15 % a 20 % vynaložených finančních prostředků ve skupině N. Průměrné ceny jednoho balení v prvním pololetí roku 2004 byly ve skupině N02 46,-Kč, N03 359,-Kč a ve skupině N06 269,- Kč.

V uvedeném článku byly zhodnoceny vybrané parametry vztažené k léčivým přípravkům distribuovaným ve druhém čtvrtletí 2004. Byly porovnány jak s prvním čtvrtletím roku 2004, tak s odpovídajícími čtvrtletími v předchozích letech. Lze konstatovat, že náklady na léčivé přípravky v ČR mají průběžně stoupající charakter.

 

Tabulka č. 1:

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 1.q.2001 - 2.q.2004

ROK

Q

KČ (MLD)

ZMĚNA (% )

BALENÍ (MIL.)

ZMĚNA (%)

DDD/1000/DEN

ZMĚNA (%)

2001

1

10,741

3,01

91,44

5,22

1314,27

2,63

2

11,332

5,50

85,07

-6,97

1330,82

1,26

3

10,173

-10,23

76,16

-10,47

1183,19

-11,09

4

11,996

17,92

90,25

18,50

1382,98

16,89

2002

1

11,634

-3,02

85,53

-5,23

1340,99

-3,04

2

12,344

6,11

84,58

-1,11

1386,11

3,36

3

11,525

-6,64

79,42

-6,10

1269,43

-8,42

4

12,529

8,71

88,77

11,77

1381,79

8,85

2003

1

13,164

5,06

95,19

7,24

1453,32

5,18

2

13,172

0,06

83,69

-12,09

1453,25

0

3

12,649

-3,97

80,32

-4,02

1345,36

-7,42

4

13,231

4,60

86,83

8,10

1367,44

1,64

2004

1

12,885

-2,62

78,47

-9,63

1309,59

-4,23

2

13,671

6,10

78,74

0,34

1345,57

2,75

 

Graf č.1
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 1.q.2002 - 2.q.2004 Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 1.q.2002 - 2.q.2004 (21,37 KB

Graf č.2
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a distributorům vyhrazených léčiv v ČR v období 1.q.2002 - 2.q.2004  Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a distributorům vyhrazených léčiv v ČR v období 1.q.2002 - 2.q.2004 (21,50 KB)

Graf č.3
Celkový objem dodávek léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období 1.q.2002 - 2.q.2004 Celkový objem dodávek léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období 1.q.2002 - 2.q.2004 (13,21 KB

Graf č.4
Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 1.q.2002 - 2.q.2004  Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 1.q.2002 - 2.q.2004 (21,50 KB)

Graf č.5
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren navýšená o DPH v ČR v období 1.q.2002 - 2.q.2004 Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren navýšená o DPH v ČR v období 1.q.2002 - 2.q.2004 (21,12 KB

Graf č.6
Distribuovaný počet balení léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách ve 2.q.2004 Distribuovaný počet balení léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách ve 2.q.2004 (19,15 KB

Graf č.7
Nejvyšší možné výdaje pro konečné plátce na jednotlivé ATC skupiny distribuovaných přípravků ve 2.q.2004 Nejvyšší možné výdaje pro konečné plátce na jednotlivé ATC skupiny distribuovaných přípravků ve 2.q.2004 (12,88 KB

"Spotřeba" léčiv v České republice za 1. čtvrtletí 2004
Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. V 1. čtvrtletí 2004 mělo povolení k distribuci 216 subjektů. Hlášení zaslalo 213 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 133. Zbývajících 80 nedistribuovalo za dané období žádná léčiva. Hlášení nepředali 3 distributoři.

Ke skutečným cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité), a 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1.

V 1.čtvrtletí roku 2004 došlo k poklesu distribuovaného objemu léčivých přípravků v počtu balení, v množství vynaložených finančních prostředků i v počtu DDD ve srovnání se 4.čtvrtletím roku 2003 i ve srovnání s 1.čtvrtletím roku 2003. K poklesu distribuovaného objemu došlo symetricky téměř ve všech hlavních ATC skupinách. Výjimku tvoří skupina S (léčivé přípravky pro smyslové orgány), kde došlo k nárůstu v počtu balení i v množství vynaložených financí, a skupiny L (antineoplastika a imunomodulátory) a R (léčivé přípravky pro respirační systém), kde v obou těchto skupinách došlo k nárůstu distribuovaného objemu v počtu DDD a v množství vynaložených finančních prostředků. Počet distribuovaných balení ve skupinách L a R ve srovnání s předchozím čtvrtletím poklesl.

Na grafu č. 1 je zobrazen celkový objem dodávek léčivých přípravků od distributorů v počtech balení podle jejich původu, na grafu č. 2 je maximální možná výše finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky podle jejich původu a na grafu č. 3 je celkový objem dodávek v DDD/1000 obyvatel/den.

Pokles distribuovaných objemů je symetrický ve všech třech sledovaných skupinách léčivých přípravků : české, slovenské i ostatní. Pokles je patrný ve všech třech sledovaných ukazatelích (počet balení, množství vynaložených finančních prostředků i počet DDD/1000 obyv./den), a to ve srovnání s předchozím čtvrtletím i ve srovnání s 1.čtvrtletím minulého roku. Pouze při srovnání vynaložených finančních prostředků na skupiny přípravků podle původu v 1.čtvrtletí letošního roku s finančními prostředky vynaloženými v 1.čtvrtletí loňského roku je vidět zvýšení objemu ve skupině "ostatní", zatímco ve skupinách "české" a "slovenské" je pokles.

Graf č. 4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné ceny balení léčivých přípravků podle jejich původu. Průměrná cena balení i cena balení v jednotlivých skupinách podle původu léčivých přípravků se zvýšila a dosáhla maxima ve sledovaném období ve všech skupinách.

Graf č. 5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené na léčivé přípravky distributory a maximální možnou přirážku. Všechny grafy vyjadřují dodávky za jednotlivá čtvrtletí v období od 1.čtvrtletí 2002 do 1.čtvrtletí 2004, tabulka zahrnuje i čtyři čtvrtletí roku 2001.

Závěrem lze říci, že průměrná cena balení dosáhla v 1.čtvrtletí roku 2004 historického maxima při celkově nižším distribuovaném objemu léčivých přípravků, než odpovídá prvnímu čtvrtletí předchozích let (2001-2003).

 

Tabulka č. 1:

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 1.q.2001 - 1.q.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK

Q

KČ(MLD)

ZMĚNA %

BALENÍ (MIL.)

ZMĚNA %

DDD/1000/DEN

ZMĚNA %

2001

1

10,741

3,01

91,44

5,22

1314,27

2,63

2001

2

11,332

5,50

85,07

-6,97

1330,82

1,26

2001

3

10,173

-10,23

76,16

-10,47

1183,19

-11,09

2001

4

11,996

17,92

90,25

18,50

1382,98

16,89

2002

1

11,634

-3,02

85,53

-5,23

1340,99

-3,04

2002

2

12,344

6,11

84,58

-1,11

1386,11

3,36

2002

3

11,525

-6,64

79,42

-6,10

1269,43

-8,42

2002

4

12,529

8,71

88,77

11,77

1381,79

8,85

2003

1

13,164

5,06

95,19

7,24

1453,32

5,18

2003

2

13,172

0,06

83,69

-12,09

1453,25

0,00

2003

3

12,649

-3,97

80,32

-4,02

1345,36

-7,42

2003

4

13,231

4,60

86,83

8,10

1367,44

1,64

2004

1

12,885

-2,62

78,47

-9,63

1309,59

-4,23

 

Graf č.1
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 1.q.2002 - 1.q.2004  Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 1.q.2002 - 1.q.2004 (21,24 KB)

Graf č.2
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnicých zařízení v ČR v období 1.q.2002 - 1.q.2004  Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnicých zařízení v ČR v období 1.q.2002 - 1.q.2004 (21,27 KB)

Graf č.3
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období 1.q.2002 - 1.q.2004 Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v období 1.q.2002 - 1.q.2004 (13,17 KB

Graf č.4
Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 1.q.2002 - 1.q.2004  Horní mez průměrné ceny léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 1.q.2002 - 1.q.2004 (21,27 KB)

Graf č.5
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 1.q.2002 - 1.q.2004  Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 1.q.2002 - 1.q.2004 (21,44 KB)