ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Spotřeba léčiv v České republice v roce 2003

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2003

Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2003 Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2003 (243,50 KB)

 

Spotřeba léčiv v České republice v roce 2003

  • Přednáška MUDr.Petra Dvořáka (sekce informatiky SÚKL) z dikusního fóra pro distributory ze dne 25.září 2003
    Spotřeba léčivých přípravků z pohledu SÚKL (vyhotoveno pomocí PowerPoint, dostupné ke stažení v samorozbalovacím archivu typu WinRAR) "Spotřeba" léčiv v České republice za rok 2003 

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány kumulací čtvrtletních hlášení dodávek léčivých přípravků od distributorů do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv.

Ve 4. čtvrtletí 2003 mělo povolení k distribuci 210 subjektů. Hlášení zaslalo 207 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 131. Zbývajících 76 nedistribuovalo za dané období žádná léčiva. Hlášení nepředali 3 distributoři. Tato čísla se významně neliší od údajů v prvních třech čtvrtletích roku 2003. Podílu přibližně 75 % na celkovém finančním objemu distribuovaných přípravků dosahuje 15 distributorů, což je o 1 méně než v předchozím roce.

Ke skutečným cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité), a 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové. Podle odhadů z více zdrojů se výdaje na nákup léčiv za hotové a za doplatky pohybují nejméně kolem 20 % celkové částky vynaložené za léčivé přípravky. Průměrné ceny jednoho balení jsou podílem maximálních možných výdajů za danou prezentaci léčivého přípravku a počtu balení za stanovené časové období.

Srovnání údajů o finančním objemu dodávek léčivých přípravků a počtu balení za jednotlivá čtvrtletí let 2002 a 2003 spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předchozímu čtvrtletí a s procentuálním nárůstem, resp. poklesem, proti stejnému čtvrtletí předchozího roku ukazuje tabulka č.1. Z této tabulky vyplývá, že ve 4. čtvrtletí roku 2003 došlo jako obvykle k největšímu nárůstu dodávek léčivých přípravků v porovnání s prvními 3 čtvrtletími roku ve všech sledovaných ukazatelích. Údaje roku 2003 tak odpovídají běžnému trendu objemu distribuce v průběhu roku.

Tabulka č. 2 obsahuje srovnání údajů o finančním objemu dodávek léčivých přípravků a počtu balení v letech 1992-2003 spolu s procentuálním nárůstem, resp. s poklesem, vždy proti předchozímu roku. V tabulce č. 3 je obsažen objem dodávek v DDD/1000 obyvatel/den v letech 1992-2003. Údaje o DDD vycházejí z definovaných denních dávek tak, jak jsou stanoveny Světovou zdravotnickou organizací (SZO), přičemž v některých případech, kdy Kategorizační komisí MZ jsou DDD pro potřeby ČR upraveny (nebo stanoveny, jestliže neexistují DDD stanovené SZO) jsou započteny tyto specifické hodnoty. Zajímavý je výrazný meziroční nárůst v tomto ukazateli v letech 1993 a 1994, který se již neopakoval. Spotřeba DDD/1000 obyvatel/den v dalších letech nadále roste s meziročním přírůstkem do 10% a nárůst o 4,07% v r. 2003 je přibližně srovnatelný s ostatními roky.

V tabulce č. 4 je uveden objem dodávek distributorů s rozdělením na přípravky české, slovenské a ostatní dovoz. V tabulce č. 5 je objem dodávek uveden s rozdělením na hlavní ATC skupiny (podle 1. místa ATC kódu). Nárůst distribuovaného objemu v Kč mezi roky 2002 a 2003 je největší v těchto základních ATC skupinách: L (antineoplastika , 15,75%), V (různé, 10,82%), B (léčiva ovlivňující krev a krvetvorné orgány, 10,58%) a M (léčiva muskuloskeletálního systému, 10,1%). Ve skupinách L a M došlo i k nárůstu v počtu spotřebovaných balení (5,05% a 6,94%). Ve skupině V byl nárůst v počtu balení 2,5%, ve skupině B prakticky 0%. Nejvyšší finanční hodnoty představovaly skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému), A(léčiva zažívacího traktu a metabolismu), N(léčiva nervového systému) a L(antineoplastika) a nejvyšší průměrná cena balení byla zaznamenána ve skupinách L(antineoplastika), G(léčiva urogenitálního traktu a sexuální hormony), J(antiinfektiva pro celkové použití) a H(hormony pro systémové použití, mimo sexuálních) stejně jako v předchozích letech.

Pro orientaci je v tabulce č. 6 uveden pro hlavní ATC skupiny počet nových léčivých látek registrovaných v léčivých přípravcích v ČR v letech 2000 až 2003 . Pokles počtu nových léčivých látek přicházejících do použití v letech 2002 a 2003 reflektuje globální zpomalení vývoje nových léčiv. Podílí se ale i rychlost registračního procesu a skutečnost, že u některých přípravků registrovaných centralizovaným postupem EU jejich držitelé registrací v EU již nepředložili žádost o registraci v ČR a vyčkávají rozšíření EU, při kterém se platnost centralizovaných registrací rozšíří i na území ČR.

Tabulky č. 7 a 8 ukazují, které ATC skupiny (ATC na 3 místa) vykazovaly nejvyšší objemy ve finančním vyjádření a v počtu balení. V objemu finančních prostředků se oproti rokům 2000 až 2002 výrazně posunula dopředu skupina L01 (antineoplastika), a to z 5. na 2 místo. Naopak z 2. na 5. místo se posunula skupina G03 (pohlavní hormony a modulátory pohlavního systému). Jinak je pořadí na prvních 5 místech v uvedených letech stejné. Vzhledem k vysoké průměrné ceně jednoho balení se skupina L01 (antineoplastika) neobjevuje mezi prvními dvaceti skupinami podle ATC (na trojmístné úrovni) při vyjádření v objemu distribuovaných balení.

Cena jednoho balení ve skupině L01 vzrostla od r. 2001 do 2003 na 130% s meziročním narůstem asi 15 %. Výrazný nárůst ceny balení (v průměru na 125% ve srovnání s rokem 2001) byl i ve skupinách N05 (psycholeptika), B01 (antitrombotika), V11 (fytofarmaka), C04 (periferní vasodilatancia) a C01 (kardiaka), ovšem při mnohem nižší průměrné ceně jednoho balení.

Tabulku, která ukazuje pořadí podle počtu distribuovaných balení, vede (stejně jako v předchozích 2 letech) skupina N02 (analgetika). Na ostatních pozicích se umístily tytéž skupiny jako v r.2002, změny v pořadí nejsou významné.

Tabulka č. 9 ukazuje pořadí 10 léčivých látek (ATC skupin na 7 míst), obsažených v léčivých přípravcích, za něž byly v roce 2002 vynaloženy nejvyšší náklady. Tabulka č. 10 uvádí toto pořadí podle počtu distribuovaných balení. Obě tabulky dále obsahují údaje o dodávkách vyjádřené v DDD na 1000 obyvatel ČR a den a průměrnou cenu jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky. Přepočet na velikost balení nebyl prováděn.

V čele tabulky sestavené podle finančních objemů za přípravky s obsahem jednotlivých léčivých látek je již druhý rok simvastatin, od roku 2002 vynaložené finanční náklady výrazně vzrostly (z 927 mil. Kč v r. 2002 na 1149 mil.Kč v r. 2003). Důvodem je patrně podávání hypolipidemik širšímu spektru pacientů. Nejde však o náhradu staršího fenofibrátu, který si v tabulce spotřeby v Kč nepohoršil. Oproti předchozím rokům z tabulky prvních deseti (vyjádřeno v Kč) vypadl enalapril a pentoxifylin. Enalapril v posledních letech zaznamenal pokles spotřeby.

V tabulce prvních deseti látek podle počtu prodaných balení příslušných přípravků je na prvních čtyřech místech stejné pořadí jako v předchozích dvou letech, na ostatních místech se vyskytují stejné účinné látky jako v předchozích letech jen v nepatrně pozměněném pořadí. I tady vypadl enalapril (důvody budou předmětem dalšího podrobnějšího šetření) a pentoxifylin. Jejich místa zaujaly parenterální karbohydráty a paracetamol v kombinaci s psycholeptiky. Kromě dvou přípravků ze skupiny B05 se jedná o účinné látky, které jsou na trhu dostupné jako volně prodejné léčivé přípravky. Z dat SÚKL nelze odvodit, jaký je podíl jejich prodeje bez receptu a výdeje na lékařský předpis.

Obě tabulky dále obsahují údaje o dodávkách vyjádřené v DDD na 1000 obyv. na den a průměrnou cenu jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky.

Fytofarmaka nejsou zařazena do pořadí v tabulce číslo 10. Jejich spotřeba dosáhla v r. 2003 7,23 mil.balení (v r. 2002 7,17 mil. balení).

 

Tabulka č. 1: Celkový objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích 2002 - 2003

rok

q

kč (mld)

ZMĚNA %*

ZMĚNA %**

balení (MIL) (mil)

změna %*

změna % **

2002

1

11,634

-3,02

8,31

85,53

-5,23

-6,46

2002

2

12,344

6,11

8,93

84,58

-1,11

-0,57

2002

3

11,525

-6,64

13,28

79,42

-6,10

4,28

2002

4

12,529

8,71

4,45

88,77

11,77

-1,64

2003

1

13,164

5,06

13,15

95,19

7,24

11,30

2003

2

13,172

0,06

6,70

83,69

-12,09

-1,05

2003

3

12,649

-3,97

9,75

80,32

-4,03

1,13

2003

4

13,231

4,60

5,60

86,83

8,10

-2,19

* změna v procentech vždy proti předchozímu čtvrtletí
** změna v procentech proti stejnému čtvrtletí předchozího roku
Q = čtvrtletí

Tabulka č. 2: Celkový objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR v letech 1992 - 2003

rok

Kč (mld)

s max. PŘIRÁŽKOU

změna %*

balení (MIL)

změna %*

1992

9,326

33,92

271,55

0,12

1993

13,960

49,70

277,94

2,35

1994

21,189

51,79

331,10

19,13

1995

25,636

20,98

332,16

0,32

1996

28,184

9,94

325,60

-1,98

1997

30,061

6,66

317,86

-2,38

1998

33,318

10,83

320,37

0,79

1999

36,445

9,38

339,31

5,91

2000

38,392

5,34

331,56

-2,28

2001

44,242

15,24

342,91

3,42

2002

48,032

8,57

338,30

-1,35

2003

52,216

8,71

346,03

2,29

* změna v procentech vždy proti předchozímu roku

Tabulka č. 3: Celkový objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR v letech 1992 - 2003 (DDD/1000 obyv./den)

rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

DDD/1000/ DEN

646,88

741,65

880,26

907,45

930,48

979,42

1040,58

1137,22

1158,37

1234,83

1266,08

1317,65

změna

4,20

14,65

18,69

3,09

2,54

5,26

6,24

9,29

1,86

6,60

2,53

4,07

 

Tabulka č. 4: Objem dodávek distributorů v ČR v roce 2003 s rozdělením na přípravky vyráběné v ČR, SR a ostatní

SKUPINA

Kč (mld)

s MAX. PŘIRÁŽKOU

BALENÍ (MIL)

DDD/1000 OB./den

české

8,869

126,11

320,1

slovenské

2,452

45,94

182,0

dovoz (bez sR)

40,895

173,97

815,6

Celkem

52,216

346,03

1317,7

Tabulka č. 5: Objemy distribuce podle hlavních ATC skupin (na 1. místo) za rok 2002 a 2003

ATC

ROK

BALENÍ (MIL)

ZMĚNA BALENÍ V %*

KČ (MLD) S MAX. PŘIRÁŽKOU

ZMĚNA KČ V %*

PRŮM.CENA BALENÍ (KČ)

A

2002

47,521

-3,95

5,9239

5,83

124,66

A

2003

46,825

-1,46

6,1997

4,66

132,40

B

2002

30,492

7,63

3,4763

4,23

114,01

B

2003

30,506

0,05

3,8441

10,58

126,01

C

2002

67,886

2,38

9,4404

9,19

139,06

C

2003

69,542

2,44

10,3570

9,71

148,93

D

2002

17,176

2,51

1,3046

4,66

75,96

D

2003

17,278

0,60

1,3644

4,58

78,96

G

2002

8,468

4,39

3,0091

10,29

355,35

G

2003

8,520

0,62

3,2154

6,86

377,39

H

2002

4,074

-0,54

0,8920

5,35

218,94

H

2003

4,147

1,77

0,8811

-1,23

212,49

J

2002

15,225

-3,63

4,0518

5,98

266,13

J

2003

15,162

-0,42

4,1897

3,40

276,33

L

2002

2,595

0,72

4,7274

13,79

1821,63

L

2003

2,726

5,05

5,4722

15,75

2007,21

M

2002

28,087

0,36

2,9719

12,64

105,81

M

2003

30,037

6,94

3,2721

10,10

108,94

N

2002

62,495

-5,04

5,7262

11,47

91,63

N

2003

64,099

2,57

6,2908

9,86

98,14

P

2002

0,374

-15,83

0,0421

-0,13

112,57

P

2003

0,345

-7,71

0,0412

-2,07

119,45

R

2002

36,020

-6,38

4,1645

5,21

115,62

R

2003

38,566

7,07

4,5636

9,58

118,33

S

2002

7,373

1,71

0,6366

10,17

86,35

S

2003

7,500

1,73

0,6791

6,67

90,54

V

2002

10,511

-8,60

1,6652

10,24

158,43

V

2003

10,774

2,50

1,8454

10,82

171,28

* změna v procentech vždy proti předchozímu roku

Tabulka č. 6: Počet nových registrovaných léčivých látek v letech 2000 až 2003 v ČR podle hlavních ATC skupin

ATC - 1. MÍSTO

POČET

ROK 2000

ROK 2001

ROK 2002

ROK 2003

A

6

7

0

1

B

3

1

0

2

C

0

2

2

3

D

2

2

1

1

G

4

2

0

6

H

1

0

0

1

J

3

4

5

2

L

3

7

2

1

M

6

2

2

3

N

7

2

3

1

P

0

2

0

0

R

0

1

2

0

S

3

0

2

1

V

3

10

2

3

Celkem

41

42

21

25

Pozn.: Za nové léčivé látky považujeme ty, které nebyly v České republice, resp. v Československu nikdy registrovány ani v jiné chemické formě (soli, izomery apod.).

Tabulka č. 7: ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2003

POŘADÍ

ATC

POPIS SKUPINY

Kč (MIL)

PRŮM.CENA BALENÍ

(KČ)

1

J01

antibiotika pro systémové užití

2549,5

198,9

2

L01

antineoplastika

2416,3

3486,0

3

C10

hypolipidemika

2392,7

494,2

4

C09

přípravky působící na renin-angiotenzinový systém

2285,6

200,1

5

G03

pohlavní hormony a modulátory pohlavního systému

2168,8

378,5

6

R03

léčiva pro obstrukční choroby dýchacích cest

1841,6

356,7

7

A10

antidiabetika

1809,0

323,7

8

M01

protizánětlivé a antirevmatické přípravky

1783,2

85,5

9

N05

psycholeptika (antipsychotika, anxiolytika, hypnotika a sedativa)

1533,9

115,4

10

N06

psychoanaleptika (antidepresíva, psychostimulancia a nootropika, léčiva proti demenci)

1533,8

266,7

11

N02

analgetika

1470,5

38,6

12

L03

imunostimulancia

1444,2

1053,5

13

B01

antitrombotika

1297,3

165,7

14

B05

krevní náhrady a perfúzní roztoky

1289,7

64,5

15

C08

kalciové blokátory

1250,6

178,6

16

C07

betablokátory

1218,6

129,9

17

R06

antihistaminika pro systémové užití

1185,8

164,9

18

L04

imunosupresíva

911,0

4104,7

19

C01

kardiaka

856,0

94,2

20

N03

antiepileptika

827,6

311,4

 

Tabulka č. 8: ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v balení roce 2003

POŘADÍ

ATC

POPIS SKUPINY

BALENÍ (MIL)

PRŮM.CENA BALENÍ

(KČ)

1

N02

analgetika

38,12

38,6

2

M01

protizánětlivé a antirevmatické přípravky

20,86

85,5

3

B05

krevní náhrady a perfuzní roztoky

20,00

64,5

4

R05

přípravky proti nachlazení a proti kašli

14,40

53,3

5

N05

psycholeptika

13,30

115,4

6

J01

antibiotika pro systémové užití

12,82

198,9

7

A11

vitaminy

11,56

67,7

8

C09

přípravky působící na renin-angiotenzinový systém

11,42

200,1

9

C05

vazoprotektiva

11,41

70,3

10

C07

betablokátory

9,38

129,9

11

C01

kardiaka

9,09

94,2

12

C03

diuretika

8,02

47,1

13

B01

antitrombotika

7,83

165,7

14

R01

nosní přípravky

7,36

62,2

15

S01

oftalmologika

7,35

89,4

16

V11

fytofarmaka

7,23

47,5

17

R06

antihistaminika pro systémové užití

7,19

164,9

18

C08

blokátory kalciových kanálů

7,00

178,6

19

C04

periferní vazodilatancia

6,55

110,0

20

A02

přípravky pro poruchy žaludeční kyselosti

6,55

115,4

Tabulka č. 9: ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2003

POŘADÍ

ATC

LÉČIVÁ LÁTKA

KČ (MIL)

DDD/1000/DEN

PRŮM. CENA BALENÍ (KČ)

1

C10AA01

simvastatin

1149,394

25,1

460,5

2

R06AE07

cetirizin

730,9627

26,5

235,3

3

B03*

 

637,6162

0,3

10413,6

4

M01AE01

ibuprofen

536,2088

32,2

50,8

5

L01*

 

462,5878

nemá

14263,8

6

C10AB05

fenofibrát

455,5461

13,9

376,6

7

A10AB01

rychle působící lidský inzulín

448,6325

5,0

731,3

8

J01CR02

amoxicillin a enzym.inhibitor

432,7714

3,0

373,0

9

B05BB01

elektrolyty parenterální

427,8012

nemá

29,4

10

A02BC01

omeprazol

423,5886

9,9

261,8

* bližší údaje není možné s ohledem na ochranu obchodních údajů zveřejnit

Tabulka č. 10: ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce dle balení v roce 2003

POŘADÍ

ATC

LÉČIVÁ LÁTKA

BALENÍ (MIL)

DDD/1000/DEN

PRŮMĚRNÁ CENA BALENÍ

(KČ)

1

N02BE01

paracetamol

17,10

7,4

10,2

2

B05BB01

elektrolyty parenterální

14,55

nemá

29,4

3

M01AE01

ibuprofen

10,56

32,2

50,8

4

N02BA01

kys. acetylosalicylová

5,79

2,9

15,9

5

B01*

 

5,41

51,7

22,9

6

R05CB06

ambroxol

4,67

3,7

43,1

7

N02BE51

paracetamol, kombinace mimo psycholeptik

4,33

nemá

52,8

8

M01AB05

diklofenak

3,91

16,9

85,7

9

N02BE71

paracetamol, kom.s psycholep.

3,21

2,8

45,2

10

B05BA03

karbohydráty parenterální

3,11

nemá

26,2

* bližší údaje není možné s ohledem na ochranu obchodních údajů zveřejnit

 

Grafy 1. až 5. ukazují vývoj objemu distribuce v ČR v letech 1992 - 2003 v jednotlivých sledovaných ukazatelích.

V grafu č.1 jsou zobrazeny počty balení dodávaných distributory podle původu přípravku, v grafu č. 2 je znázorněno finanční vyjádření se započtením maximální přirážky, rovněž podle původu přípravků.Graf č.3 ukazuje vývoj celkové spotřeby léčiv v DDD/1000obyv/den. Graf č.4 zobrazuje horní mez průměrné ceny balení léčivých přípravků, také podle jejich původu. V grafu č.5 je vyjádřen vývoj podílu maximální přirážky na maximálních výdajích ve sledovaných letech.

V počtu expedovaných balení i ve finančním vyjádření spotřeby došlo ve srovnání s rokem 2002 k nárůstu. Nárůst je v obou grafech patrný zejména ve skupině "ostatní". Slovenské léčivé přípravky zaznamenaly pokles v obou sledovaných ukazatelích.

Při vyjádření spotřeby v DDD/1000obyv./den je patrný trvalý vzestup. 38% spotřeby v DDD/1000/den tvoří v r. 2003 léčiva kardiovaskulárního systému (skupina C).

Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku se zvýšila v roce 2003 na 150,9 Kč ze 142,0 Kč v roce 2021, což představuje 6% nárůst. Zvýšení průměrné ceny balení oproti minulému roku je nižší než nárůst mezi roky 2001 a 2002, který činil 10%.

 

Graf č.1
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v letech 1992 - 2003  Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v letech 1992 - 2003 (21,97 KB)

Graf č.2
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnicých zařízení v ČR v letech 1992 - 2003 Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v letech 1992 - 2003 (21,80 KB) 

Graf č.3
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v letech 1992 - 2003  Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000 obyvatel/den v letech 1992 - 2003 (19,69 KB)

Graf č.4
Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v letech 1992 - 2003  Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v letech 1992 - 2003 (23,19 KB)

Graf č.5
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v letech 1992 - 2003  Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v letech 1992 - 2003 (21,81 KB)

"Spotřeba" léčiv v České republice za 3. čtvrtletí 2003

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. Ve 3. čtvrtletí 2003 mělo povolení k distribuci 213 subjektů. Hlášení zaslalo 208 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 131. Zbývajících 77 nedistribuovalo za dané období žádná léčiva. Hlášení nepředalo 5 distributorů, z nichž 2 nikdy nedistribuovali, 1 je nový. Ze zbývajících dvou žádný nedosáhl většího finančního podílu na trhu ve čtvrtletí, kdy naposledy předal hlášení, než 0,01 %. Do výpočtů jsou zahrnuty přípravky registrované, přípravky neregistrované s výjimkou z registrace a specifické léčebné programy.

Ke skutečným cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité), a 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej pacientům za hotové. Podle odhadů z více zdrojů se výdaje na nákup léčiv za hotové a za doplatky pohybují nejméně kolem 20 % celkových výdajů. Průměrné ceny jednoho balení jsou podílem maximálních možných výdajů za danou prezentaci léčivého přípravku a počtu balení za stanovené časové období.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1.

Na grafu č. 1 je zobrazen celkový objem dodávek léčivých přípravků od distributorů v počtech balení rozdělených podle původu přípravků, na grafu č. 2 maximální možná výše finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky podle jejich původu a na grafu č. 3 celkový objem dodávek v počtu definovaných denních dávek na 1000 obyvatel a den. Graf č. 4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné ceny balení léčivých přípravků podle jejich původu. Graf č. 5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené na léčivé přípravky distributory a maximální možnou přirážku. Tabulka i všechny grafy vyjadřují dodávky za jednotlivá čtvrtletí v období 4.q. 2000 - 3.q. 2003.

Celkový objem dodávek v balení podle očekávání poklesl proti předchozímu čtvrtletí a mírně vzrostl ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku. Stejný trend byl zaznamenán i u financí a DDD/1000 ob./den. Pokles ve všech ukazatelích byl nižší než v předchozích letech.

Největší opakující se sezónní pokles ve třetích čtvrtletích proti druhým čtvrtletím v letech 2000 - 2003 vykázaly skupiny R (respirační systém) a S (smyslové orgány), dále skupiny D (dermatologika), H (systémové hormonální přípravky), C (kardiovaskulární systém), G (genitourinární systém a pohlavní hormony), A (gastrointestinální trakt a metabolismus) a M (muskuloskeletální systém). Ve skupině R v posledních čtyřech letech poklesla ve 3. čtvrtletí v každém roce spotřeba v podskupinách R01 (nosní přípravky), R03 (obstruktivní choroby dýchacích cest), R05 (přípravky na kašel) a zejména R06 (antihistaminika).

 

Tabulka č. 1:

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 4.q.2000 -3.q.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK

Q

KČ(MLD)

ZMĚNA %

BALENÍ (MIL.)

ZMĚNA %

DDD/1000/DEN

ZMĚNA %

2000

4

10,427

18,84

86,90

17,05

1280,60

15,37

2001

1

10,741

3,01

91,44

5,22

1314,27

2,63

2001

2

11,332

5,50

85,07

-6,97

1330,82

1,26

2001

3

10,173

-10,23

76,16

-10,47

1183,19

-11,09

2001

4

11,996

17,92

90,25

18,50

1382,98

16,89

2002

1

11,634

-3,02

85,53

-5,23

1340,99

-3,04

2002

2

12,344

6,11

84,58

-1,11

1386,11

3,36

2002

3

11,525

-6,64

79,42

-6,10

1269,43

-8,42

2002

4

12,529

8,71

88,77

11,77

1381,79

8,85

2003

1

13,164

5,06

95,19

7,24

1453,32

5,18

2003

2

13,172

0,06

83,69

-12,09

1453,25

0,00

2003

3

12,649

-3,97

80,32

-4,02

1345,36

-7,42

graf č.1 

Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 4.q.2000 - 3.q.2003 Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 4.q.2000 - 3.q.2003 (21,42 KB)

graf č.2 

Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnicých zařízení v ČR v období 4.q.2000 - 3.q.2003 Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v období 4.q.2000 - 3.q.2003 (21,38 KB)

graf č.3 

Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000obyvatel/den v období 4.q.2000 - 3.q.2003 Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000obyvatel/den v období 4.q.2000 - 3.q.2003 (19,49 KB)

graf č.4 

Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 4.q.2000 - 3.q.2003 Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 4.q.2000 - 3.q.2003 (23,04 KB)

graf č.5 

Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 4.q.2000 - 3.q.2003 Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 4.q.2000 - 3.q.2003 (21,17 KB)

"Spotřeba" léčiv v České republice za 2. čtvrtletí 2003

Kolektiv autorů 

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. V 1. čtvrtletí 2003 mělo povolení k distribuci 220 subjektů. Hlášení zaslalo 211 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 135. Zbývajících 76 nedistribuovalo za dané období žádná léčiva. Hlášení nepředalo 9 distributorů, z nichž žádný nedosáhl většího finančního podílu na trhu v minulém čtvrtletí (nebo čtvrtletí, kdy naposledy předal hlášení) než 0,01 %. Do výpočtů jsou zahrnuty přípravky registrované a přípravky neregistrované s výjimkou z registrace.

Ke skutečným cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité), a 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej pacientům za hotové. Podle odhadů z více zdrojů se výdaje na nákup léčiv za hotové a za doplatky pohybují nejméně kolem 20 % celkové částky vynaložené za léčivé přípravky. Průměrné ceny jednoho balení jsou podílem maximálních možných výdajů za danou prezentaci léčivého přípravku a počtu balení za stanovené časové období.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1.

Na grafu č. 1 je zobrazen celkový objem dodávek léčivých přípravků od distributorů v počtech balení rozdělených podle původu přípravků, na grafu č. 2 maximální možná výše finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky podle jejich původu a na grafu č. 3 celkový objem dodávek v DDD/1000 obyvatel/den. Graf č. 4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné ceny balení léčivých přípravků podle jejich původu. Graf č. 5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené na léčivé přípravky distributory a maximální možnou přirážku. Tabulka i všechny grafy vyjadřují dodávky za jednotlivá čtvrtletí v období 3.q. 2000 - 2.q. 2003.

Celkový objem dodávek ve finanční hodnotě a DDD zůstal v 2.q. 2003 přibližně stejný jako v minulém čtvrtletí, resp. vzrostl jen nepatrně, což bylo mezi 1. a 2. čtvrtletím zaznamenáno naposled v roce 1998. Pokles počtu balení oproti předchozímu čtvrtletí byl naopak značný. Příčiny této situace nejsou zřejmé. Jednou z možností je snižování objemu dodávek do nemocničních zařízení. Je zajímavé, že mezi 1. a 2. čtvrtletím dochází k prudšímu vzestupu průměrné ceny balení než mezi jinými čtvrtletími a ani situace v tomto roce nebyla výjimkou. Eliminujeme-li vliv sezónních výkyvů, vykázaly všechny hlavní ukazatele spotřeby (počet balení, Kč a DDD/1000 ob./den) v posledních třech letech vzestup. Průměrná cena jednoho balení měla rovněž rostoucí tendenci (graf č. 4), protože maximální výše finančních prostředků vynaložená na léčivé přípravky rostla více než počet balení (grafy č. 1 a 2).

 

Tabulka č. 1:

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 3.q.2000 -2.q.2003

ROK

Q

KČ (MLD)

ZMĚNA %

BALENÍ (MIL)

ZMĚNA %

DDD/1000/DEN

ZMĚNA %

2000

3

8,774

-9,57

74,24

-10,41

1102,44

-11,31

2000

4

10,427

18,84

86,90

17,05

1272,00

15,38

2001

1

10,741

3,01

91,44

5,22

1306,49

2,71

2001

2

11,332

5,50

85,07

-6,97

1322,94

1,26

2001

3

10,173

-10,23

76,16

-10,47

1176,21

-11,09

2001

4

11,996

17,92

90,25

18,50

1374,82

16,89

2002

1

11,634

-3,02

85,53

-5,23

1333,56

-3,00

2002

2

12,344

6,11

84,58

-1,11

1379,03

3,41

2002

3

11,525

-6,64

79,42

-6,10

1261,83

-8,50

2002

4

12,529

8,71

88,77

11,77

1373,48

8,85

2003

1

13,164

5,06

95,19

7,24

1444,54

5,17

2003

2

13,172

0,06

83,69

-12,09

1446,33

0,12

 

graf č.1

 Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf (21,46 KB)

graf č.2 
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf (21,56 KB) 

graf č.3 
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000obyvatel/den v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000obyvatel/den v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf (21,17 KB) 

graf č.4 
Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf (23,23 KB) 

graf č.5 
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 4.q.2000 - 2.q.2003.pdf (20,97 KB) 

"Spotřeba" léčiv v České republice za 1. čtvrtletí 2003

Kolektiv autorů

Údaje o objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány od distributorů sledováním jejich dodávek do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv. V 1. čtvrtletí 2003 mělo povolení k distribuci 223 subjektů. Hlášení zaslalo 215 subjektů, z nichž aktivně distribuovalo léčivé přípravky 133. Zbývajících 82 nedistribuovalo za dané období žádná léčiva. Hlášení nepředalo 8 distributorů, z nichž žádný nedosáhl většího finančního podílu na trhu v minulém čtvrtletí (nebo čtvrtletí, kdy naposledy předal hlášení) než 0,1 %. Do výpočtů jsou zahrnuty přípravky registrované a přípravky neregistrované s výjimkou z registrace.

Ke skutečným cenám oznámeným výrobcem nebo dovozcem byla vždy připočtena maximální možná výše přirážky distributora a lékárny, tj. 32 % (rozdělení mezi lékárnu a distributora neurčité), a 5 % DPH. Uváděné částky za distribuovaná léčiva tedy počítají s využitím maximálně možných distribučních přirážek, pokud není uvedeno jinak. Finanční objem dodávek léčivých přípravků podle použitého výpočtu představuje maximální možný součet výdajů pojišťoven za léčivé přípravky vydané na recepty a na léčivé přípravky v nemocnicích, doplatky pacientů a volný prodej léčivých přípravků pacientům za hotové. Podle odhadů z více zdrojů se výdaje na nákup léčiv za hotové a za doplatky pohybují nejméně kolem 20 % celkové částky vynaložené za léčivé přípravky. Průměrné ceny jednoho balení jsou podílem maximálních možných výdajů za danou prezentaci léčivého přípravku a počtu balení za stanovené časové období.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve financích, počtu balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícím čtvrtletím ukazuje tabulka č. 1.

Na grafu č. 1 je zobrazen celkový objem dodávek léčivých přípravků od distributorů v počtech balení rozdělených podle původu přípravků, na grafu č. 2 maximální možná výše finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky podle jejich původu a na grafu č. 3 celkový objem dodávek v DDD/1000 obyvatel/den. Graf č. 4 zobrazuje maximální možnou výši průměrné ceny balení léčivých přípravků podle jejich původu. Graf č. 5 znázorňuje finanční prostředky vynaložené na léčivé přípravky distributory a maximální možnou přirážku. Tabulka i všechny grafy vyjadřují dodávky za jednotlivá čtvrtletí v období 2.q. 2000 - 1.q. 2003.

Celkový objem dodávek ve všech ukazatelích byl v 1.q.2003 za poslední 3 roky největší. Pro 1. a 4. čtvrtletí je vyšší spotřeba typická, naopak ve 2. a 3. čtvrtletí bývá zaznamenáván pokles. Všechny hlavní ukazatele spotřeby (počet balení, Kč, a DDD/1000 ob./den) vykázaly v posledních třech letech vzestup. Nejvíce vzrostla maximální výše finančních prostředků vynaložená na léčivé přípravky (viz graf č.2). Spotřeba DDD/1000 obyvatel/den a počtu balení rostla také, ale méně strmě (viz graf č. 1, graf č. 3). Nejmenší vzestup byl zaznamenán v počtu balení. Rovněž průměrná cena jednoho balení měla v posledních třech letech rostoucí tendenci, i když ve srovnání s rokem 2002 zůstala téměř beze změny (graf č. 4).

 

Tabulka č. 1:

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích v období 2.q.2000 - 1.q.2003

ROK

Q

KČ (MLD.)

ZMĚNA %

BALENÍ(MIL.)

ZMĚNA %

DDD/1000/DEN

ZMÉNA %

2000

2

9,703

2,26

82,86

-5,37

1151,06

-0,96

2000

3

8,774

-9,57

74,24

-10,41

1021,92

-11,22

2000

4

10,427

18,84

86,90

17,05

1182,52

15,72

2001

1

10,741

3,01

91,44

5,22

1213,83

2,65

2001

2

11,332

5,50

85,07

-6,97

1228,90

1,24

2001

3

10,173

-10,23

76,16

-10,47

1093,27

-11,04

2001

4

11,996

17,92

90,25

18,50

1277,20

16,82

2002

1

11,634

-3,02

85,53

-5,23

1235,04

-3,30

2002

2

12,344

6,11

84,58

-1,11

1274,44

3,19

2002

3

11,525

-6,64

79,42

-6,10

1167,21

-8,41

2002

4

12,529

8,71

88,77

11,77

1269,40

8,76

2003

1

13,164

5,06

95,19

7,24

1336,69

5,30

 

graf č.1 
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v počtu balení v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf (61,22 KB) 

graf č.2 
Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf Horní mez finančních prostředků vynaložených na léčivé přípravky dodané do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf (14,17 KB) 

graf č.3 
Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000obyvatel/den v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf Celkový objem dodávek léčivých přípravků do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v DDD/1000obyvatel/den v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf (19,48 KB) 

graf č.4 
Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf Horní mez průměrné ceny jednoho balení léčivých přípravků dodaných do lékáren a dalších zdravotnických zařízeních v ČR v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf (23,03 KB) 

graf č.5 
Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf Nákupní (výrobní) výdaje distributorů a maximální přirážka distributorů a lékáren v ČR v období 4.q.2000 - 1.q.2003.pdf (21,12 KB)