ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) – omezení indikací v léčbě tokolýzy

Evropská léková agentura  doporučuje omezení v používání injekčních forem SABA a ukončení používání ve formě tablet a čípků.  

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury vydal doporučení týkající se skupiny léčiv nazývaných krátkodobě působící beta-2 agonisté (Short Acting Beta Agonist - SABA). SABA ve formě tablet a čípků by dále neměly být používány v gynekologické indikaci pro tokolýzu (potlačení předčasných nebo nadměrných děložních kontrakcí). Injekční formy SABA v této indikaci zůstávají schváleny pro krátkodobé použití za dodržení zvláštních podmínek.

SABA relaxují hladké svaly obsažené v různých orgánech. Díky tomu, že relaxují také hladké svalstvo dělohy a potlačují tak předčasné nebo nadměrné porodní kontrakce, byly léky ze skupiny SABA v některých Evropských zemích schváleny pro použití v gynekologické indikaci – pro tokolýzu (potlačení děložních kontrakcí). V nižších dávkách jsou SABA široce používány k léčbě astmatu - díky schopnosti rozšířit dýchací cesty umožňují pacientům s astmatem lépe dýchat. Do přehodnocení byly zařazeny tyto látky ze skupiny SABA: fenoterol, hexoprenalin, isoxsuprin, ritodrin, salbutamol a terbutalin. V ČR je z nich v indikaci tokolýza registrován pouze jediný přípravek Gynipral obsahující látku hexoprenalin.

Vzhledem k vyšší používané dávce SABA v gynekologické indikaci je zde známo i vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních nežádoucích účinků (NÚ). Tyto NÚ se mohou lišit – od méně závažných jako je tachykardie (zrychlená srdeční činnost) nebo jiné srdeční arytmie (nepravidelná srdeční činnost) až po závažné jako je plicní edém (hromadění tekutiny v plicích). Informace doprovázející léčivé přípravky indikované pro tokolýzu již obsahují varování před těmito riziky a kontraindikují použití těchto přípravků u pacientek s anamnézou kardiovaskulárních onemocnění nebo přítomností rizikových faktorů pro tato onemocnění.

Vedle obav o kardiovaskulární bezpečnost stojí také nejistota týkající se účinnosti těchto přípravků při jejich dlouhodobější aplikaci (více než 48 hodin). Z těchto důvodů vznikly obavy, zda je možné poměr přínosů a rizik této skupiny léčivých přípravků v indikaci tokolýza považovat nadále za pozitivní.

Výbor PRAC zhodnotil všechna dostupná data z klinických studií, poregistračních údajů, hlášených NÚ, literatury i současné léčebné postupy. Přehodnocení ukázalo zvýšené riziko závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků pro matku i pro plod při dlouhodobé aplikaci SABA.

Vzhledem ke kardiovaskulárním rizikům a pouze omezeným údajům, které by podporovaly přínosy léčby SABA ve formě tablet nebo čípků při krátkodobé i dlouhodobé tokolýze, výbor PRAC došel k závěru, že rizika těchto přípravků převažují nad přínosy a doporučil, aby nebyly již dále v gynekologických indikacích používány.

Přehodnocení ukázalo, že injekční formy jsou dostatečně účinné k potlačení děložních kontrakcí při krátkodobé aplikaci (do 48 hodin). Během tohoto časového intervalu je možné provést základní důležité kroky ke zlepšení zdravotního stavu dítěte, než dojde k porodu. PRAC došel k závěru, že přínosy při použití injekčních forem převažují nad kardiovaskulárními riziky a tudíž injekční formy mohou být dále používány při dodržení stanovených podmínek. Injekční formy SABA v gynekologické indikaci mají být používány k potlačení děložních kontrakcí pouze při krátkodobé aplikaci, ne déle než 48 hodin, u žen ve 22. – 37. týdnu těhotenství, pod dohledem specialisty a za monitoringu stavu dítěte i matky. V zemích EU, ve kterých jsou SABA registrovány i v indikaci pro obrat plodu (metoda pro upravení správné pozice plodu před porodem) a v jiných akutních situacích, PRAC doporučuje tyto indikace zachovat. Dále PRAC doporučuje revizi informací doprovázejících tyto léčivé přípravky s cílem posílit upozornění týkající se kardiovaskulárních rizik. Lékaři budou o těchto doporučeních informováni také písemně.

Doporučení výboru PRAC budou projednána na následujícím zasedání Koordinační skupiny pro MRP/DCP procedury CMDh konaném ve dnech 16. -18. 9. 2013.

Pacienti se s dotazy mohou obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

 

Více údajů je dostupno na webu EMA:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Short-acting_beta-agonists/human_referral_prac_000013.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Související článek:

https://www.sukl.cz/saba-zahajeni-prehodnoceni-kratkodobe-pusobicich-beta-2?highlightWords=SABA

 

Oddělení farmakovigilance
18. 9. 2013

SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) omezení použití v porodnických indikacích schváleno, 25.10.2013

CMDh jednohlasně odsouhlasila doporučení PRAC týkající se omezení použití přípravků SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) v porodnických indikacích.