ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Léčba a situace v ČR

Terapie HIV/AIDS infekce
Antiretrivirová terapie (ART) významně změnila klinický průběh infekce HIV – onemocnění dříve jednoznačně fatální se stalo onemocněním chronickým. Díky obrovskému pokroku v oblastech základního výzkumu (hlubší pochopení kinetiky replikace viru HIV) se podařilo podstatně rozšířit terapeutické spektrum o nové antiretrovirové léky a došlo se k závěru, že léčba kombinací antiretrovirotik je daleko účinnější a úspěšnější než monoterapie.

Vývoj o dodávkách antiretrovirotik od roku 2006 do 3. čtvrtletí 2010 je zveřejněn na webové stránce Ústavu: https://www.sukl.cz/3-ctvrtleti-roku-2010.

Detailně v počtech balení, DDD a cenách původce za posledních pět let je hodnocen vývoj v jednotlivých skupinách léčivých přípravků používaných při antiretrovirové terapii: nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy, nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy a proteázové inhibitory.

 

V roce 1987 byl uvolněn pro léčbu antiretrovirový lék zidovudin (J05AF01), velkým úspěchem podání  zidovudinu bylo významné snížení neonatálního přenosu HIV infekce (z 25,5 % na necelých 8 %). Vedle nukleosidových (NRTI) a nenukleosidových (NNRTI) inhibitorů reverzní transkriptázy vstoupily do terapie v roce 1995 proteázové inhibitory (PI).

Dalším úspěchem bylo zjištění, že kombinace antiretrovirotik je daleko účinnější a úspěšnější než monoterapie. Od roku 1996 je standartním léčebným postupem trojkombinační léčba HAART (Highly Antiretroviral Therapy). Je třeba však také připustit, že HAART má i své vážné nedostatky, které jsou spojeny s dlouhodobým podáváním antiretrovirotik : zvyšující se výskyt závažných nežádoucích účinků, narůstání rezistence HIV k jednotlivým antiretrovirotikům i k celým skupinám a také i vysoká cena léčby. Základním a nejpodstatnějším úskalím HAART však stále zůstává především nemožnost kompletní eliminace viru z organismu.

Vývoj v dodávkách antiretrovirotik od roku 2006 do 3.čtvrtletí 2010 je znázorněn v následujícím grafu.
.

 Léčivé přípravky používané při antiretrovirové terapii :

1.  NRTI – Nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy.

Léky z této skupiny zasahují do replikace HIV inhibicí enzymu reverzní transkriptázy (RT), kterou blokují přeměnu virové RNA na funkční DNA.Do této skupiny léků patří i první antiretrovirový lék zinovudin. V roce 2001 bylo schváleno klinické použití tenofoviru (J05AF07 - Viread), objevitelem účinné látky je český vědec prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., z AV ČR, stejně jako i dalšího léku emtricitabinu (J05AF09) (Emtriva).

V grafu je zachycen vývoj ATC skupiny J05AF za posledních pět let v počtech balení, DDD a cenách původce.

2.  NNRTI – Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy.

Tyto léky se váží přímo k RT v blízkosti nukleosidu, nevirapin (J05AG01- Viramune), efavirenz  (J05AG03 - Stocrin). Kombinace s NRTI je doporučována jako první volba u HIV terapeuticky naivních pacientů.

V grafu je zachycen vývoj ATC skupiny J05AG za posledních pět let v počtech balení, DDD a cenách původce.

3.  PI – Proteázové inhibitory

Blokují kompletaci a maturaci nové virové částice, vzniklý nekompletní virus je nefunkční, např. lopinavir, ritonavir (J05AE06 – Kaletra).

V grafu je zachycen vývoj ATC skupiny J05AE za posledních pět let v počtech balení, DDD a cenách původce.

4.  FI – Inhibitory fúze  

Existuje zatím jediný zástupce nové skupiny chemoterapeutik, která svoji vazbou na virový glykoprotein gp 41 zabrání fúzi virové RNA do cílové hostitelské buňky, jedná se např. o enfuvirtid (J05AX07 - Fuzeon).

 

Vývoj nových antiretrovirových léků probíhá nejen v již existujících třídách, viz výše, ale i v oblastech nových tříd, což jsou léčiva, která působí v dosud nepoužitých místech replikačního cyklu viru, jako jsou inhibitory vstupu, inhibitory integrázy, inhibitory maturace.

 

Situace v České republice
I když situace v ČR není tak tíživá, jako v některých evropských zemích, přesto počet případů nově nakažených virem HIV stoupá.

  • Za rok 2009 přibylo 157 nově zjištěných případů infekce HIV, což představuje zhruba trojnásobný nárůst za poslední desetiletí.
  • V roce 2009 bylo nově diagnostikováno onemocnění AIDS u 23 pacientů, 13 nemocných s HIV/AIDS zemřelo.
  • Od počátku roku 2010 bylo zjištěno 138 nových HIV pozitivních případů.
  • Jen v září 2010 bylo v České republice nahlášeno 12 nově diagnostikovaných HIV pozitivních.
  • Největší nárůst zaznamenala v září Praha (3), Jihomoravský kraj (2) a Plzeňský kraj (2)- Nejvíce HIV pozitivních připadá na Prahu (k 30.9.2010 evidováno 706 HIV pozitivních osob), nejméně HIV pozitivních je hlášeno na Vysočině (19) a v Pardubickém kraji (17).
  • V ČR bylo k 31.8.2010 evidováno 238 HIV pozitivních cizinců bez trvalého pobytu.
  • K 30.10.2010 je evidováno 1825 infikovaných HIV, z toho 1437 mužů a 388 žen, u 351 osob propukla nemoc AIDS (292 mužů a 59 žen). 

 

Graf-hiv k 30.11.2010, soubor typu pdf, (328,78 kB)

Graf-hiv v ČR 1986-2010.pdf, soubor typu pdf, (283,03 kB)

Graf-hiv kumulativní údaje 1986-2010.pdf, soubor typu pdf, (284,04 kB)

(grafy: Státní zdravotní ústav)

 

Použité zdroje:

  1. STAŇKOVÁ, Marie. Novinky v antiretrovirové terapii HIV/AIDS infekce. Interní medicína [online]. 2008, 10, [cit. 2010-12-14]. Dostupný z WWW: www.aids-pomoc.cz.
  2. Státní zdravotní ústav
  3. [online]. 2010 [cit. 2010-12-14]. Www.szu.cz. Dostupné z WWW: www.szu.cz.