Postup objednávání konopí pro léčebné použití

 • SAKL-02_verze1_Postup_objednavani_KLP.pdf, file type pdf, (237,81 kB)

  Postup pro objednávání konopí pro léčebné použití, které bylo převedeno do vlastnictví státu v souladu s § 24b odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“).

  Níže stanovený postup pro přijímání, potvrzování a zpracování objednávek KLP je v souladu s čl. 1.04 kupní smlouvy na KLP uzavřené mezi SÚKL a kupujícím, pro odběratele konopí pro léčebné použití je závazný.

   

  Definice pojmů:

  • SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv, v souladu s ustanoveními zákona o návykových látkách, vykonává úkoly Státní agentury pro konopí pro léčebné použití.
  • KLP - Konopí pro léčebné použití, které bylo převedeno do vlastnictví státu v souladu s § 24b odst. 1 zákona o návykových látkách.
  • Kupující – Provozovatel zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní služby lékárenské péče, který má uzavřenou se SÚKL platnou rámcovou kupní smlouvu o převodu  KLP.
  • Odběratel – Zdravotnické zařízení poskytující zdravotní služby lékárenské péče uvedené v příloze platné rámcové kupní smlouvy o převodu  KLP.
  • Distributor – Distributor, který pro SÚKL na základě uzavřené smlouvy vykonává distribuci KLP. Smluvní distributor SÚKL je uveden na odkazu: www.sukl.cz/distributor-konopi-pro-lecebne-pouziti.
  • Ceník KLP – Na webových stránkách www.sukl.cz, na odkazu www.sukl.cz/cenik-konopi. SÚKL zveřejňuje ceník KLP, kde je uveden přehled KLP s uvedením: identifikace druhu KLP (včetně % obsahu THC a CBD, pěstitelem uváděné hodnoty), balení KLP, šarže, prodejní cena KLP, exspirace, certifikát a identifikace distributora. Součástí ceníku je datum naskladnění a datum doprodeje KLP u distributora KLP. 
  1. Zabezpečení distribuce KLP

  a) 

  SÚKL, vlastník KLP, zabezpečuje v souladu s právními předpisy distribuci KLP odběratelům, prostřednictvím distributora.

  b)
  Objednávky KLP realizují odběratelé u distributora. Distributor je povinen dodat odběrateli KLP, pokud to umožňuje provoz lékárny, do 2 pracovních dnů od obdržení platné a potvrzené objednávky. SÚKL vede aktualizovaný seznam odběratelů KLP a zveřejňuje ho na svých webových stránkách www.sukl.cz na odkazu www.sukl.cz/seznam-lekaren. 

  c)
  Objednávka je platná, jen pokud je podána v souladu s tímto postupem.

  2. Podání objednávky

  a)
  Odběratel vyplní formulář objednávky uvedený v příloze tohoto postupu, s tím, že objednávka musí obsahovat tyto údaje: zákaznické číslo odběratele u distributora, identifikaci kupujícího (název, IČ, DIČ), identifikaci odběratele (název lékárny, adresa, telefon, e-mail), identifikaci objednaného KLP, množství objednaného KLP, datum, jméno osoby oprávněné k jednání ve věci KLP. Objednávání KLP bude odběratelem probíhat výlučně elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu distributora klp@a-h_cz.

  b) 
  Za platnou bude distributor považovat pouze takovou objednávku, která bude realizována odběratelem zařazeným do seznamu odběratelů SÚKL, tato objednávka bude realizována na bezvadně vyplněném formuláři objednávky uvedeném v příloze tohoto pokynu a to osobou oprávněnou k jednání jménem odběratele a bude distributorovi doručena elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (podepisuje se e-mail, nikoli formulář objednávky) na e-mailovou adresu distributora klp@a-h_cz

  c) 
  SÚKL prostřednictvím distributora po přijetí objednávky ověří úplnost a správnost objednávky. Platná je pouze objednávka:

  1. podaná odběratelem na formuláři objednávky, uvedeném v příloze tohoto postupu
  2. která obsahuje všechny údaje označené jako povinné na formuláři objednávky, uvedeném v příloze tohoto postupu
  3. je podepsána osobou oprávněnou ve věcech objednávek jednat, který je uveden v příloze platné rámcové kupní smlouvy
  4. je doručena na e-mailovou adresu distributora klp@a-h_cz

  d)
  V případě, že je objednávka nesprávná nebo neúplná, distributor neprodleně kontaktuje telefonicky či e-mailem odběratele a informuje ho, v čem je objednávka v rozporu s rámcovou smlouvou. Taková objednávka nemůže být považována za platnou a odběratel musí zaslat objednávku novou. Distributor bude potvrzovat přijetí pouze platné objednávky. Distributor je povinen dodat odběrateli KLP, pokud to umožňuje provoz lékárny, do 2 pracovních dnů od obdržení platné a potvrzené objednávky.  

  e) 
  Objednávky SÚKL přijímá v pracovní dny od 9 do 16 hodin. Objednávky zaslané po 16. hodině budou evidovány jako objednávky doručené následující pracovní den.

  3. Potvrzení objednávky

  a)
  V případě, že je objednávka úplná a správná, potvrdí  distributor objednávku, a to e-mailem s určením množství objednaného a reálně dodaného KLP. Potvrzení je opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za distributora v těchto věcech jednat.  Informace o KLP, které je aktuálně k dispozici pro dodávky, je uvedena v Ceníku. Pokud je platnou objednávkou objednáno KLP ve větším množství, než je reálně k dispozici, je potvrzeno pouze dodání takového množství, které je možné reálně dodat.

   

  Příloha

  Formulář „Závazná objednávka“ 

 • Zavazna objednavka.docx, soubor typu docx, (13,37 kB)