ZYPADHERA

210MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 3084,82 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 3450,39 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 4454,05 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Olanzapin ve formě depotní injekce je předepisován u dospělých pacientů se schizofrenií s dobrou prognózou, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky zároveň: a) negativní skóre v dotazníku DAI-10 a je u nich potvrzena non-adherence k léčbě, b) byli opakovaně hospitalizováni pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby, c) byli léčeni alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alespoň jedno bylo olanzapin per os. Léčba pacienta splňujícího výše uvedené je ukončena, pokud není možno zajistit náležité 3-hodinové post-injekční sledování, nebo pokud léčbu není možné řádně dávkovat a aplikovat pro pokračující nespolupráci pacienta, nebo pokud pacient relabuje během 12 měsíců od zahájení léčby depotním olanzapinem.
Specializace předepisujícího lékaře ? psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
Vykazovací limit ? A: Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 4042,16 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam