ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TRAZIMERA

150MG INF PLV CSL 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 12925,57 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 6268,37 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 7894,82 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Trastuzumab je hrazen: 1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu HER2: a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním (za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem a cyklofosfamidem, e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií, g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). h) v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí mít výkonnostní stav 0 - 1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 50 %. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu hrazena do progrese onemocnění. Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a/nebo ISH+ 2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 15446,29 Kč
Orientační doplatek ? 7551,47 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam