ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BESPONSA

1MG INF PLV CSL 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 238812,97 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 236957,26 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 266809,85 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Inotuzumab ozogamicin je hrazen jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s s Philadelphia chromozom (bcr-abl) negativní relabující nebo refrakterní CD22-pozitivní (> 0 % stanovená ověřeným a senzitivním analytickým postupem) akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) z prekurzorů B-buněk, za nepřítomnosti translokace t(4;11). Přípravek je hrazen u pacientů v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG (ECOG 2 je přípustný pouze tehdy, pokud se jedná o přechodný stav prokazatelně způsobený onemocněním ALL), kteří byli pro ALL z prekurzorů B-buněk předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie, a u kterých je zároveň předpoklad následné alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. U všech pacientů, kteří během 3 cyklů nedosáhnou kompletní remise (CR) nebo kompletní remise s neúplnou obnovou hematologických parametrů (CRi), se má léčba ukončit. V ostatních případech je inotuzumab ozogamicin hrazen do provedení transplantace, do progrese či relapsu onemocnění, do projevů nepřijatelné toxicity nebo do vyčerpání maximálního počtu šesti podaných cyklů, dle toho, co nastane dříve.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 268891,95 Kč
Orientační doplatek ? 2082,1 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam