ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EVEROLIMUS KRKA

5MG TBL NOB 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 23928,47 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 23061,23 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 26346,60 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Everolimus je hrazen: 1) maximálně ve 3. linii terapie (včetně terapie cytokiny) u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (předléčených sunitinibem nebo pazopanibem, případně též axitinibem či sorafenibem), u kterých došlo k progresi podle RECIST kritérií během VEGF-cílené terapie nebo po ní. Léčba je ukončena při progresi onemocnění podle RECIST kritérií. 2) v kombinaci s exemestanem v léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním pokročilým karcinomem prsu bez symptomatického viscerálního postižení s recidivou nebo progresí onemocnění po předchozí léčbě nesteroidním inhibitorem aromatáz. Klinický status pacienta dle ECOG musí být 0 -2. Léčba je ukončena při progresi onemocnění podle RECIST kritérií. 3) v léčbě neresekovatelných nebo metastazujících, dobře a středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů s progresí během předchozích 12 měsíců. Pacienti musejí mít výkonnostní stav dle ECOG/WHO nejvýše 2; nesmí prodělat arteriální embolizaci v játrech v předchozích 6 měsících, kryoablaci nebo radiofrekvenční ablaci hepatální metastázy v předchozích 2 měsících nebo být dlouhodobě léčeni kortikoidy či jinými imunosupresivy. Léčba je ukončena, pokud je radiologicky dokumentována progrese onemocnění podle RECIST kritérií.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 27791,54 Kč
Orientační doplatek ? 1444,94 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam