HUMIRA

40MG INJ SOL 2X0,4ML I

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 14513,61 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 9936,22 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 12090,84 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen v těchto indikacích: 1) Léčba pacientů s revmatoidní artritidou se střední a velmi vysokou aktivitou choroby (DAS28 skóre větší než 3,2), kteří nedostatečně reagují na léčbu methotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem (při podávání těchto DMARD po dobu nejméně 6 měsíců). Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba je ukončena. Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné. 2) Léčba aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy v kombinaci s methotrexátem u dětí a dospívajících ve věku 2 - 17 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem. Přípravek se podává v kombinaci s methotrexátem, ale lze jej podávat i v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné. Přípravky dodávané jako předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero mohou být použity pouze tehdy, je-li aplikován jejich celý objem. 3) Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání chorobu modifikujících antirevmatických léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. 4) Léčba dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou se závažnými axiálními symptomy, zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi konvenční léčbou. 5) Léčba psoriázy u dospělých: - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace, - se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií, kde nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení léčby daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě: - nedosažení hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5. 6) Léčba závažné chronické ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 let, postihující více než 10 % tělesného povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, u kterých reakce na lokální terapii a fototerapii nebyla dostatečná nebo nejsou pro tuto léčbu vhodnými kandidáty. Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykáží po 16 týdnech od zahájení terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %. Přípravky dodávané jako předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero mohou být použity pouze tehdy, je-li aplikován jejich celý objem. 7) Léčba těžké aktivní Crohnovy choroby s komplikovaným průběhem u dospělých pacientů, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto léčbu neodpovídají, kteří ji netolerují, nebo je u nich kontraindikována. 8) Léčba pacientů se středně těžkou či těžkou formou ulcerózní kolitidy ověřené kolonoskopicky a biopticky, u kterých došlo k selhání terapie preparáty 5-ASA a kortikoidy, AZT či 6-MP. 9) Léčba středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u pediatrických pacientů ve věku 6 až 17 let, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu zahrnující kortikosteroid, imunomodulátor a primární nutriční terapii na tuto léčbu neodpovídají, nebo kteří tuto léčbu netolerují nebo u kterých je kontraindikována. Přípravky dodávané jako předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero mohou být použity pouze tehdy, je-li aplikován jejich celý objem. 10) Léčba artritidy spojené s entesitidou u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována. 11) Léčba pacientů s diagnózou axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující spondylitidy, s vysokou aktivitou choroby (definovanou jako BASDAI více nebo rovno 4 při dvou po sobě následujících vyšetřeních), kteří splňují následující kritéria: nález aktivní sakroiliitidy na MRI a zvýšené CRP nad dvojnásobek horní referenční meze testu dané laboratoře, u kterých selhala dosavadní léčba: nejméně dvě NSAIDs po dobu jednoho měsíce, lokální aplikace glukokortikoidů, sulfasalazin u forem s periferní artritidou. Léčba bude ukončena, pokud nepovede k poklesu aktivity onemocnění definované jako 50 % redukce BASDAI nebo absolutní změna o 2 (škála 0 - 10) po 12 týdnech léčby. Zlepšení musí být udržováno během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů. 12) Léčba aktivní středně těžké až velmi těžké formy hidradenitis suppurativa (akné inversa) u dospělých pacientů a adolescentů starších 12 let, kteří před zahájením léčby mají a) méně než 5 zánětlivých nodulů nebo jeden absces nebo jednu drénující fistulu a jeden nebo více zánětlivých nodulů nebo 2-5 abscesů nebo drénujících fistul a méně než 10 zánětlivých nodulů, nebo b) 2-5 abscesů nebo drénujících fistul a 10 nebo více zánětlivých nodulů, nebo c) více než 5 abscesů nebo drénujících fistul, ale maximálně 20 drénujících fistul. Pacienti neodpovídali na 3měsíční terapii perorálními antibiotiky nebo ji netolerují. Účinnost léčby bude vyhodnocena po 12 týdnech. U pacientů, u kterých nebude po 12 týdnech léčby adalimumabem dosaženo poklesu počtu abscesů a zánětlivých nodulů/uzlů alespoň o 25 % ve srovnání s výchozím stavem při zahájení biologické terapie, nebude léčba ze zdravotního pojištění dále hrazena. U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 17228,07 Kč
Orientační doplatek ? 5137,23 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

První dočasná jádrová úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 9265,68 Kč
První dočasná maximální úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 11323,74 Kč
Platnost dočasné úhrady 01.07.2022
Indikační omezení úhrady ? Léčba aktivní a neaktivní neinfekční intermediální uveitidy, zadní a difúzní uveitidy u dospělých pacientů, u kterých reakce na kortikosteroidy a alespoň jedno konvenční imunosupresivum nebyla dostatečná, u pacientů vyžadujících kortikosteroidy/konvenční imunosupresivum šetřící terapii, nebo u pacientů, pro něž terapie kortikosteroidy/konvenčními imunosupresivy není vhodná. Podmínkou pro zahájení léčby je v případě aktivní uveitidy splnění alespoň jednoho z následujících kritérií, a to alespoň na jednom oku: - objektivní aktivní zánětlivý nález na chorioretinálních a/nebo retinálních cévách nebo patologický nález na fluorescenční angiografii - aktivní zánětlivá ložiska na očním pozadí - zakalení sklivce podle kritérií NEI/SUN (stupeň větší nebo rovno 2+) - přítomnost buněk v přední komoře podle kritérií SUN (stupeň větší nebo rovno 2+) Podmínkou pro zahájení léčby je v případě neaktivní uveitidy splnění všech tří následujících kritérií pro obě oči: - absence aktivní zánětlivé chorioretinální nebo retinální vaskulární léze - zakalení sklivce podle kritérií NEI/SUN stupeň menší nebo rovno 0,5+ - přítomnost buněk v přední komoře podle kritérií SUN stupeň menší nebo rovno 0,5+. Léčba aktivní uveitidy je ukončena, pokud dojde ke splnění alespoň jednoho z následujících kritérií alespoň na jednom oku: - v šestém týdnu léčby není zjištěno zlepšení některého z kritérií SUN na stupeň menší nebo rovno 0,5+ nebo kdykoliv po šestém týdnu léčby je zjištěno zhoršení některého z kritérií SUN o 2 stupně oproti nejlepšímu dosaženému stavu - je zjištěno zhoršení zrakové ostrosti o 15 a více písmen na ETDRS oproti nejlepšímu dosaženému stavu, - objeví se nová zánětlivá léze oproti stavu při zahájení léčby. Léčba neaktivní uveitidy je ukončena, pokud v druhém týdnu léčby nebo kdykoliv poté dojde ke splnění jakéhokoliv z následujících kritérií alespoň na jednom oku: - je zjištěno zhoršení některého z kritérií SUN o 2 stupně oproti stavu při zahájení léčby, - je zjištěno zhoršení zrakové ostrosti o 15 a více písmen na ETDRS oproti stavu při zahájení léčby, - objeví se nová zánětlivá léze oproti stavu při zahájení léčby.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 17228,07 Kč
Orientační doplatek ? 5904,33 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam