SYNAGIS

100MG/1ML INJ SOL 1X1ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 17703,87 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 18905,64 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 23099,73 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1. novorozenci narození v gestačním týdnu menší nebo rovno 28, u kterých byla diagnostikována BPD. Pro tyto pacienty platí věkový limit 1 rok nebo 12 měsíců od propuštění z perinatologického centra. 2. novorozenci narození v gestačním týdnu menší nebo rovno 28 bez BPD nebo novorozenci s porodní hmotností menší nebo rovno 1000 g a narození do 6 měsíců před začátkem nebo propuštění v průběhu RSV sezóny. 3. novorozenci narození v gestačním věku 29 + 0 až 31 + 6, bez BPD, s porodní hmotností menší nebo rovno 1500 g, narození maximálně 6 měsíců před začátkem RSV sezóny nebo propuštění v průběhu RSV sezóny 4. novorozenci s BPD, bez ohledu na gestační týden, kteří vyžadovali léčbu chronického plicního onemocnění (oxygenoterapii, bronchodilatační terapii, kortikoidy, diuretika) ještě 6 měsíců před začátkem RSV sezóny. Tito novorozenci mohou dostat léčivý přípravek jako imunoprofylaxi do 2 let věku (možnost aplikovat profylaxi i 2 sezóny). 5. nezralí novorozenci v případě ohrožení či kontaktu s nozokomiální RSV infekcí mohou být léčeni 1 dávkou Synagisu 6. děti mladší 2 let s hemodynamicky významnou vrozenou srdeční vadou.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 20807,54 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam