TAGRISSO

40MG TBL FLM 30X1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 146474,17 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 125483,07 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 141263,90 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Osimertinib je hrazen v monoterapii u dospělých pacientů s lokálně pokročilým (stadium IIIB) nebo metastazujícím (stadium IV) nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u kterých byla validovaným laboratorním testem v referenční laboratoři prokázaná přítomnost: 1) mutace EGFR T790M, u pacientů po předchozí léčbě inhibitory tyrozinkináz EGFR; 2) aktivační mutace EGFR, v první linii u pacientů dosud neléčených pro pokročilé onemocnění. Pro obě indikace dále platí: Léčba je hrazena pro pacienty se stavem výkonnosti (PS) 0-1 dle ECOG. Pacienti nemají symptomatické CNS metastázy. Léčba je hrazena do progrese onemocnění.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 165287,82 Kč
Orientační doplatek ? 24023,92 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam