OZURDEX

700MCG IVI IMP APL 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 22199,05 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 21657,84 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 25243,90 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem u pseudofakických pacientů a u pacientů, u kterých je nekortikosteroidní léčba nevhodná. Aktuální hodnota glykovaného hemoglobinu při zahájení léčby dexamethasonem je nižší než 80 mmol/mol. Předpokladem léčby je dobrá compliance pacienta a odpovídající diabetologické zázemí. Léčba je zahájena, pokud je zraková ostrost v rozmezí 6/15 až 6/60, centrální tloušťka sítnice dle OCT 300 mikrometrů a více, změny v makule nejsou ireverzibilního charakteru a nejsou známky konkomitujícího onemocnění makuly. Odpověď na léčbu je definovaná jako zlepšení zrakové ostrosti alespoň o 5 písmen ETDRS nebo pokles centrální tloušťky sítnice alespoň o 50 mikrometrů do 4 měsíců po aplikaci. Opakované podání přípravku je hrazeno, pokud po odpovědi na léčbu u pacienta přetrvává aktivita onemocnění dle nálezu OCT. Léčba je ukončena v případě, že zraková ostrost léčeného oka klesne o více než 3 řádky ETDRS optotypu případně pod hodnotu 6/60 v důsledku aktivity onemocnění a nelze očekávat další efekt léčby.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 25851,13 Kč
Orientační doplatek ? 607,23 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Trvalá jádrová úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 25824,76 Kč
Trvalá maximální úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 29919,18 Kč
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen u pacientů s makulárním edémem pro BRVO/CRVO, který je příčinou zhoršení zrakové ostrosti na 6/15 - 6/60, s tloušťkou centrální části sítnice (centrální milimetr OCT vyšetření) 300 mikrometrů a více. Doba trvání okulárního edému by neměla přesáhnout 1 rok. Léčba je zahájena v případě, že změny v makule nejsou irreverzibilního charakteru a zároveň podmínky v makule a nález jsou refrakterní na laserovou léčbu nebo laserovou léčbu nelze provést (rozsáhlé retinální hemoragie, makrocystické změny v makule, které nelze léčit laserem). Léčba je omezena na 1 oko, v případě bilaterálního postižení je tento přípravek podáván do oka s kratší dobou trvání makulárního edému. Opakované podávání přípravku je hrazeno v případě, že došlo k opětovnému zhoršení makulárního edému (zvýšení tloušťky v centrálním milimetru OCT o více jak 100 mikrometrů) po přechodném zlepšení po prvním podání nejméně o 5 písmen a tloušťkou centrální částí sítnice (měřené OCT) více než 250 mikrometrů. Celkově jsou hrazeny z veřejných prostředků maximálně 2 podání tohoto přípravku na epizodu makulárního edému pro BRVO/CRVO. Nová epizoda je definována jako opětovný otok a ztluštění centrální části makuly po 6 a více měsících bez průkazu intraretinální tekutiny. Maximálně je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění podání 2 implantátů přípravku OZURDEX do každého oka, za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 25851,13 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam