ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ABRAXANE

5MG/ML INF PLV DIS 1X100MG

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 6887,56 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 3081,63 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 4038,16 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčivý přípravek s obsahem paklitaxelu vázaného na albumin je hrazen: 1) u pacientek s metastatickým karcinomem prsu o výkonnostním stavu ECOG 0-2 předléčených antracykliny nebo kontraindikovaných k antracyklinům, u kterých by byla vhodná terapie docetaxelem nebo 3týdenními cykly paklitaxelu, ale které nemohou být léčeny standardními přípravky s obsahem taxanů z důvodu kontraindikace nebo projevů toxicity při předchozí léčbě taxany, 2) v kombinaci s gemcitabinem v první linii léčby dospělých pacientů o výkonnostním stavu ECOG 0-2 s metastazujícím karcinomem pankreatu.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
Vykazovací limit ? AE: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 8603,17 Kč
Orientační doplatek ? 4565,01 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam