ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TRISENOX

1MG/ML INF CNC SOL 10X10ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 79377,44 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 49463,94 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 56442,34 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Oxid arsenitý je hrazen v léčbě dospělých pacientů s akutní promyelocytární leukémií charakterizovanou přítomností translokace t(15;17) anebo přítomností genu promyelocytární leukémie alfa receptoru tretinoinu (gen PML/RAR-alfa), a to u: 1) nově diagnostikované akutní promyelocytární leukémie (APL) u pacientů ohrožených nízkým až středním rizikem (počet leukocytů menší nebo roven 10 tisíc/mikrolitr) v kombinaci s kyselinou all-trans retinovou (ATRA), 2) relabující/refrakterní APL u pacientů předléčených retinoidy a chemoterapií, nebo v případě kontraindikací podání chemoterapie, též u pacientů nepředléčených.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 90005,29 Kč
Orientační doplatek ? 33562,95 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam