TARCEVA

100MG TBL FLM 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 32179,66 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 7800,00 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 9380,80 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1) Erlotinib je hrazen v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (stádium IIIB nebo stádium IV), starších 18ti let, u kterých byly relevantní molekulárně biologickou metodou prokázány aktivační mutace EGFR. Pacienti nemají symptomatické CNS metastázy. Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Přípravek je hrazen pro pacienty v celkovém stavu (PS) 0-2 dle ECOG. 2) Erlotinib je hrazen u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic, v případě selhání předchozí chemoterapeutické léčby. U pacientů, kteří nemají relevantní molekulárně biologickou metodou prokázány aktivační mutace EGFR (pacienti s EGFR wild-type NSCLC, pacienti, u kterých nebylo možné nádorovou tkáň otestovat, pacienti se skvamózním NSCLC), je erlotinib hrazen pouze v případech, kdy nelze použít jinou než podpůrnou péči, za kumulativního splnění následujících podmínek: a) nelze podat další linii chemoterapie b) nelze podat imunoterapii. Zhodnocení dosavadního průběhu léčby a klinického stavu pacienta a důvody nepodání další linie chemoterapie nebo imunoterapie musí být zaznamenané do zdravotní dokumentace pacienta, kdy důvodem nemůže být pouhý nesouhlas pacienta, ale např. kontraindikace, nesplnění indikačních kritérií, celkový zdravotní stav pacienta. Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Přípravek je hrazen pro pacienty v celkovém stavu (PS) 0-2 dle ECOG.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 37049,38 Kč
Orientační doplatek ? 27668,58 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam