ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 11. 2021

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod. sp. zn. s ukls186130/2021 a sp. zn.  sukls104470/2021. a o  poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 11. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel žádost o poskytnutí informací ve znění, cit.: „V kontextu ustálené judikatury příslušných soudů k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jen Pojišťovna), Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: 33. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.  34.  V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám o  poskytnutí obecných doplňujících informací ( v ž dy v e v z tahu k p o ji stn ý m s mlou vám s o ukr o mé ho životního  pojištění   uzavřených  za m ě s tn anc i   Vaší  organizace  s Pojišťovnou,   nikoli s jiným i poji šťov nam i) a. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? b. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu  2021? c. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano /  ne. d. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením§ 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď  ano / ne.“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 11. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel žádost ve znění, cit.: „a) zda úřad registruje inhalátory pro inhalaci čistého melatoninu jako léčivo, resp. zda je takový přípravek považován za léčivo, resp. léčivý přípravek či prostředek, ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., b) zda úřad považuje všechny přípravky nebo potravinové doplňky (tablety, elektronické cigarety, e-liquidy pro elektronické cigarety apod.) obsahující melatonin za léčivo, resp. léčivý přípravek či prostředek ve smyslu příslušného zákona a vyžaduje tudíž registraci produktu jako léčiva, c) zda je pro posouzení přípravku obsahující melatonin, jakožto léčiva, rozhodné množství melatoninu v přípravku, a pokud ano, od jakého množství je přípravek považován za léčivo ve smyslu příslušného zákona, d) zda je legální uvádět na trh produkty (e-liquidy, tablety, elektronické cigarety apod.) obsahující melatonin bez registrace u SÚKL jako potravinové doplňky, e) zda je legální prodej následujících produktů, jakožto potravinových doplňků: a. Melatonin Forte 5 mg, tbl. 100 Clinical, výrobce Clinical nutricosmetics, EAN 0745125097534, značka Clinical ( https://www.benu.cz/melatonin-forte-5mg-tbl-100-clinical ), b. Melatonin B6 sirup příchuť citron 120 ml, výrobce Clinical nutricosmetics, EAN 5907604341230, značka Clinical ( https://www.benu.cz/melatonin-b6-sirup-prichut-citron-120ml   ), c. inhalátor Inhale Health Melatonin Lavender Dream inhalátor, značka Inhale Health, EAN 0856923006021 ( https://www.drmax.cz/inhale-health-melatonin-lavender-dream-inhaler ), d. inhalátor Melatonin Chocolate Midnight, značka Inhale Health, EAN 0856923006533, výrobce Inhale Health, LLC, sídlem 6100 Wilshire BLVD STE 1100, Los Angeles, Spojené státy americké ( https://www.inhalehealth.cz/melatonin-v2-new#koupit )?“  

 

Informační dopis - Ercefuryl

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se  společností Takeda GmbH Německo by Vás  chtěli informovat o následujících skutečnostech.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.8

Informace k obsahu 8. doplňku Evropského lékopisu 10. vydání, který bude součástí ČL 2017 - Dopl. 2022.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku amitriptylin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku amitriptylin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 14. - 16. září 2021.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - EBRANTIL

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Lysodren

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Lysodren 500 mg, tbl. nob.  

 

Informace o provedení hloubkových revizí systému maximálních cen

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o provedení hloubkových revizí systému maximálních cen.  

 

EMA zahajuje rolling-review vakcíny Valneva proti covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžný přezkum (rolling-review) vakcíny proti covid-19, kterou vyvíjí společnost Valneva pod označením VLA2001.  

 

Varumin

 

FI prosinec 2021

Farmakoterapeutické informace 12/2021  

 

Změna registrace léčivých přípravků Dapril 5 mg, Dapril 10 mg a Dapril 20 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutických indikací, dávkování a cílové populace u léčivého přípravku Dapril, 5 mg, 10 mg, 20 mg, tbl. nob.