ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Mitomycin Medac, 1 mg/ml inj./inf./ivs. plv. sol. 1 x 20 mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

D-MAX 4000 IU

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 7. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o obsahu a složení vakcín proti onemocnění covid-19 od všech jejich dodavatelů (používaných v ČR).    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 7. 2021

Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Ústav ve správních řízeních o správním deliktu dle ustanovení § 39q odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy ohledně porušení závazku předloženého podle § 15 odst. 6 písm. e) téhož zákona, včetně navazujících rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o odvolání či odporu proti takovým rozhodnutím či příkazům, a poskytnutí pravomocných rozhodnutí sp. zn. sukls38586/2017 a pravomocných příkazů sp. zn. sukls203476/2019 a sp. zn. sukls 21752/2020 a dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 42212/2017-3/FAR, případně poskytnutí dalších rozhodnutí a příkazů Ústavu či Ministerstva zdravotnictví vydaných až do dne podání této žádosti, pokud jimi Ústav disponuje.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vakcín proti onemocnění covid-19. Žádost konkrétně obsahovala tyto dílčí dotazy, cit.:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o vakcínách proti onemocnění covid-19, přičemž část žádosti, která se týkala působnosti Ústavu, zněla konkrétně: "Protein S obsažený ve vakcínách proti covid je získán jako geneticky upravená změna molekuly, které prosím konkrétní aminokyseliny? Žádám o zaslání dokumentu zpracovaného pro tuto oblast od jednotlivých výrobců/držitelů registrace vakcín proti covid. Obsahují vakcíny proti covidu dodávané a aplikované v ČR (dle jednotlivých druhů vakcín)­ proteiny, fragmenty, buněčné komponenty nebo látky se signální funkcí či mající podíl na regulaci transkripce, případně finální metabolity dané biosyntetické dráhy s vazbou na represor? Žádám o zaslání dokumentu zpracovaného pro tuto oblast od jednotlivých výrobců/držitelů registrace vakcín proti covid."    

 

Věstník SÚKL 8/2021

Věstník SÚKL 8/2021 zveřejněn 27. 8. 2021  

 

Úprava názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku Calcium Biotika 96 mg/ml injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku Calcium Biotika, 96 mg/ml, inj.sol.      

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 9. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.8.2021

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2021. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Informace o průběhu správních řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v procesu stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zveřejňuje spisy správních řízení a zároveň informuje o jednotlivých řízeních.       

 

EMA zahájila hodnocení použití látky tocilizumab k léčbě covidu-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením protizánětlivé léčivé látky tocilizumab k léčbě hospitalizovaných dospělých pacientů se závažným průběhem onemocnění covid-19, kteří již podstupují léčbu kortikosteroidy a vyžadují kyslíkovou podporu nebo umělou plicní ventilaci.  

 

Pozastavení registrace léčivého přípravku METASTRON

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivého přípravku METASTRON 37MBQ/ML, inj.sol. (reg. č. 88/028/93-C).