ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 1. 2022

Žádost o poskytnutí, cit.: „doslovného českého překladu "PŘÍLOHA I, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU" k nově schválenému léčebnému přípravku Nuvaxovid tak jak to bylo učiněno u předešlých léčebných přípravků používaných k očkování proti covid-19.“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 1. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: 1.  „Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s jinou pojišťovnou jako pojistitelem (dále jen “Pojišťovna“) než je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1? Prosím o stručnou odpověď ano / ne. 2. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou či Pojišťovnami, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací: a. prosím o identifikaci Pojišťovny popř. Pojišťoven, na jejichž pojistné smlouvy životního pojištění je příspěvek poskytován. b. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven. c. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021? Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven. d. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne. Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o odpověď ano / ne v kontextu otázky dle jednotlivých pojišťoven. e. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.“.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „Kolik pěstitelů konopí kontaktovalo SAKL v roce 2021 do dnes se svým  záměrem k pěstování léčebného konopí dle pravidel správné pěstitelské praxe ( http://www.sakl.cz/home/legislativa/pravidla-spravne-pestitelske-praxe )?  Kolik subjektů takto projevilo zájem k pěstování nebo již dokonce pravidla konzultuje s vaším úřadem?“    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol.  

 

Informační dopis - Mavenclad

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci se společností Merck Europe B.V. by Vás rádi informovali o nových skutečnostech týkajících se bezpečného používání přípravku Mavenclad (kladribin).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2022

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Veriflo, 25mcg/250mcg/dáv. inh. sus. pss. 1x120dáv., Veriflo, 25mcg/125mcg/dáv. Inh. sus. pss. 1x120dáv. a Veriflo, 25mcg/50mcg/dáv inh. sus. pss. 1x120dáv. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Inhibitory Janus kinázy – zahájeno evropské přehodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje -  Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení bezpečnosti léčivých přípravků obsahujících inhibitory Janusových kináz (JAK) používaných na léčbu závažných chronických zánětlivých onemocnění (revmatoidní artritida, psoriatická artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylozující spondylitida, ulcerózní kolitida a atopická dermatitida).  

 

Hydroxyethyl škrob – doporučeno pozastavení registrace

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o skutečnosti, že farmakovigilanční výbor  pro posuzování rizik ( PRAC ) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil pozastavení registrace infuzních roztoků s obsahem hydroxyethyl škrobu (HES) v celé Evropské Unii.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Keytruda

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1X4ml  

 

Swanson Melatonin, 1 mg

 

Bezpečnostní hlášení v KH

 

EMA začala hodnotit data k podání posilovací dávky Comirnaty u dospívajících

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala hodnotit žádost o změnu registrace -  použití posilovací dávky vakcíny Comirnaty (vakcína společnosti BioNTech/Pfizer) proti covid-19 u dospívajících ve věku 12 až 15 let. Paralelně rovněž probíhá hodnocení u dospívajících ve věku 16 až 17 let.  

 

Leden 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.