ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

Máte-li podezření na nelegální nabídku ohlaste ji prosím prostřednictvím následujícího formuláře.  

 

Kam se obrátit v případě problému s doplňkem stravy?

Narazili jste v českých internetových nabídkách na doplňky stravy neoznačené v českém jazyce? Byl Vám prostřednictvím zásilkového či internetového prodeje zaslán jiný výrobek, než jste si objednali? Máte podezření, že Vámi zakoupený výrobek není v pořádku?  

 

Nákup léků na internetu

 

Povinnosti lékárny provozující internetový výdej

Přehled povinností lékárny provozující internetový prodej.  

 

Základní pravidla pro nákup léků a doplňků stravy na internetu

Základní pravidla pro zákazníky.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.3.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen " návrh Seznamu ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 1. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se nežádoucích účinků léčivých přípravků, konkrétně: 1) Jaká byla podhlášenost NÚ v uvedených letech? 2) Kolik procent ze všech hlášení podezření na NÚ vakcín činí podezření na závažné NÚ v uvedených letech? 3) Kolik procent lékařů hlásilo NÚ v uvedených letech? 4) Kolik hlášení bylo od lékařů a kolik od pacientů?  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2022

Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto, že výrobek Vitamin D3 5000 IU Czech Virus distributora Czech Nutrition s.r.o., IČ: 04242599, se sídlem Hády 1098/5a, 614 00 Brno Maloměřice, naplňuje definici léčivého přípravku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech a dále zaslání veškerých rozhodnutí, kterým bylo od roku 2018 SÚKL rozhodnuto o jiném výrobku, doplňku stravy, který naplňoval definici léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „1. bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv zahájeno šetření výrobku Vivomixx, který na trh v České republice uvádí společnosti MEDIMPORT, spol. s r.o., IČ: 18629415, zda by na základě svého složení či prezentace neměl být zařazen mezi léčivé přípravky,  2. bylo-li takové šetření zahájeno, pak pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou a zda-li již bylo ukončeno a s jakým výsledkem, 3. bylo šetření ukončeno rozhodnutím, žádáme o zaslání takového rozhodnutí a nebude-li to pro zákonné překážky možné, pak alespoň výrok rozhodnutí, den, kdy bylo rozhodnutí vydáno a kdy nabylo právní moci.“    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2022

Žádost o uveřejnění všech studií týkající se výzkumu vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer, které má Státní ústav pro kontrolu léčiv k dispozici.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 1. 2022

Žádost o poskytnutí informací, cit.: „1) o aktuální risk-benefit analýzu vakcín proti Covid-19 od firmy Pfizer a Moderna – informace o poměru přínosů a rizik v souvislosti s nákazou, hospitalizací a úmrtí v souvislosti s nákazou variantou omikron, a to po jednotlivých věkových skupinách (například sdružených po 10 letech), ideálně i v čase od aplikace poslední dávky vakcíny.  2) o aktuální informace o efektivitě těchto vakcín proti nákaze omikronem. 3) o informace o vakcíně od firmy Novavax, konkrétně na jakou variantu viru Covid-19 byla designována a jaká je její předpokládaná účinnost proti variantě omikron“.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 1. 2022

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vakcín proti covid-19, v reakci na již poskytnuté informace stran Ústavu ze dne 30. 5. 2021 ve znění, cit.: „ Nejnovější předběžná data naznačují, že u očkovaných osob proti COVID-19 pravděpodobně dochází ke snížení rizika přenosu viru SARS-CoV-2 na ostatní osoby, dle některých publikací až o 40 – 60% (zdroje: Impact of vaccination on household transmission of SARS-COV-2 in England; https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a?t=1619601878136 ; Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01316-7 ) “ a dále zodpovězení násl. dotazů, cit.:  „1. Je uvedené sdělení (týkající se účinnosti vakcíny Comirnaty proti přenosu viru na jinou osobu – i s ohledem na nyní rozšířené varianty SARS-CoV-2) ještě aktuální (platné)? 2. Pokud toto sdělení již není aktuální – jaká je v současné situaci (s ohledem na nyní rozšířené varianty SARS-CoV-2, případně i s přihlédnutím na počet absolvovaných dávek a době od jejich absolvování) účinnost vakcíny Comirnaty při snížení rizika přenosu viru SARS-CoV-2 na ostatní osoby?“.     

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 1. 2022

Žádost o poskytnutí, cit.: „doslovného českého překladu "PŘÍLOHA I, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU" k nově schválenému léčebnému přípravku Nuvaxovid tak jak to bylo učiněno u předešlých léčebných přípravků používaných k očkování proti covid-19.“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 1. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: 1.  „Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s jinou pojišťovnou jako pojistitelem (dále jen “Pojišťovna“) než je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1? Prosím o stručnou odpověď ano / ne. 2. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou či Pojišťovnami, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací: a. prosím o identifikaci Pojišťovny popř. Pojišťoven, na jejichž pojistné smlouvy životního pojištění je příspěvek poskytován. b. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven. c. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021? Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven. d. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne. Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o odpověď ano / ne v kontextu otázky dle jednotlivých pojišťoven. e. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.“.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „Kolik pěstitelů konopí kontaktovalo SAKL v roce 2021 do dnes se svým  záměrem k pěstování léčebného konopí dle pravidel správné pěstitelské praxe ( http://www.sakl.cz/home/legislativa/pravidla-spravne-pestitelske-praxe )?  Kolik subjektů takto projevilo zájem k pěstování nebo již dokonce pravidla konzultuje s vaším úřadem?“