ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 13
Název studie Diagnóza
Multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze 3 přípravku nemvaleukin alfa v kombinaci s pembrolizumabem ve srovnání s chemoterapií zvolenou zkoušejícím u pacientek s platina rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním karcinomem peritonea (ARTISTRY-7) karcinom vaječníků, vejcovodů nebo karcinom peritonea
Randomizovaná klinická studie fáze III hodnotící léčbu niraparibem a dostarlimabem (TSR-042) ve srovnání s podáním chemoterapie (dle výběru lékaře) u pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo s primárním karcinomem peritonea, které nejsou vhodné pro následnou léčbu chemoterapií na bázi platiny (NITCHE MITTO - 33) karcinom vaječníku, vejcovodu, peritonea
Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 porovnávající chemoimunoterapii (paklitaxel-karboplatina-oregovomab) oproti chemoterapii (paklitaxel-karboplatina-placebo) u pacientek s pokročilým epiteliálním karcinomem vaječníku, karcinomem vejcovodu nebo peritoneálním karcinomem. epiteliální karcinom vaječníku, karcinom vejcovodu nebo peritoneální karcinom
MIRASOL: Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 posuzující mirvetuximab soravtansin v porovnání s chemoterapií podle volby zkoušejícího lékaře u pokročilého epiteliálního karcinomu vaječníku, primárního peritoneálního karcinomu nebo karcinomu vejcovodu vysokého stupně s rezistencí vůči platině a s vysokou expresí folátového receptoru alfa. karcinom vaječníku
SORAYA: Klinické hodnocení fáze 3 s jedním ramenem posuzující mirvetuximab soravtansin u pokročilého epiteliálního karcinomu vaječníku, primárního peritoneálního karcinomu nebo karcinomu vejcovodu vysokého stupně s vysokou expresí folátového receptoru alfa karcinom vaječníku, vejcovodu, peritoneální karcinom
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící udržovací léčbu Niraparibem u pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků s klinickou odpovědí na prvoliniovou chemoterapii na bázi platiny. karcinom vaječníků
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB V POROVNÁNÍ S PLACEBEM PŘI PODÁVÁNÍ V KOMBINACI S PAKLITAXELEM, KARBOPLATINOU A BEVACIZUMABEM PACIENTKÁM S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM KARCINOMEM VAJEČNÍKU ČI VEJCOVODU NEBO S PRIMÁRNÍM PERITONEÁLNÍM KARCINOMEM STADIA III NEBO STADIA IV karcinom vaječníku
Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení fáze II, zkoumající účinnost podání DCVAC/OvCa jako udržovací léčby po standardní chemoterapii u žen po první recidivě karcinomu vaječníků citlivého na léčbu platinou karcinom vaječníků
FORWARD 1: Randomizovaná otevřená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost mirvetuximabu soravtansinu (IMGN853) v porovnání s chemoterapií podle volby zkoušejícího u žen s pokročilým epiteliálním karcinomem ovaria pozitivním na alfa folátový receptor, primárním karcinomem peritonea nebo karcinomem vejcovodu. karcinom vaječníku
Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií doxorubicinem pomocí plazmafiltrace karcinom vaječníku
Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení posuzující klinickou účinnost a bezpečnost tobolek Lynparza (olaparib) při udržovací monoterapii pacientek s karcinomem vaječníku s mutací BRCA citlivým na léčbu platinou, u nichž došlo k relapsu a které úplně nebo částečně odpovídají na chemoterapii založenou na platině (ORZORA) karcinom vaječníku
Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II se třemi rameny hodnotící účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii první linie (karboplatina a paklitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníku karcinom vaječníku
Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení III. fáze porovnávající přínos AMG 386 a paklitaxelu 1 x týdně oproti kkombinaci placeba a paklitaxelu 1 x týdně v léčbě žen s rekurentním na platinu částečně senzitivním, nebo rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníku, primárně peritoneálním karcinomem, nebo karcinomem vejcovodu karcinom vaječníku, vejcovodu
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 4. říjen 2023 v 05:10