Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 14
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící vysazení, bezpečnost a účinnost perorálně užívaného baricitinibu u pacientů se systémovou juvenilní idiopatickou artritidou (sJIA) ve věku od 1 roku do 18 let Idiopatická artritida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící vysazení, bezpečnost a účinnost perorálně užívaného baricitinibu u pacientů se systémovou juvenilní idiopatickou artritidou (sJIA) ve věku od 1 roku do 18 let idiopatická artritida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící vysazení, bezpečnost a účinnost perorálně užívaného baricitinibu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) ve věku od 2 do 18 let idiopatická artritida
Multicentrická studie fáze 3 hodnotící dlouhodobou bezpečnost a účinnost baricitinibu upacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) ve věku od 1 roku do < 18 let idiopatická artritida
Otevřená, sekvenční studie pro nalezení optimální dávky, hodnotící vzestupné opakované dávky sarilumabu podávaného subkutánní injekcí, u dětí a dospívajících ve věku 1 až 17 let se systémovým průběhem juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) s následným prodloužením juvenilní idiopatická artritida
Otevřená, sekvenční studie pro nalezení optimální dávky, hodnotící vzestupné opakované dávky sarilumabu podávaného subkutánní injekcí, u dětí a dospívajících ve věku 2 až 17 let s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy (pcJIA) s následným prodloužením idiopatická juvenilní artritida
Otevřená, sekvenční studie pro nalezení optimální dávky, hodnotící vzestupné opakované dávky sarilumabu podávaného subkutánní injekcí, u dětí a dospívajících ve věku 1 až 17 let se systémovým průběhem juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) s následným prodloužením juvenilní idiopatická artritida
Otevřené, mnohoramenné, nekomparativní klinické hodnocení bezpečnosti a snášenlivosti kanakinumabu (ACZ885) u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou (SJIA) idiopatická artritida
Otevřená extenze klinického hodnocení sledující bezpečnost dlouhodobého podávání etanerceptu u dětí a adolescentů s rozšířenou oligoartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, artitridxou sdruženou s entezitidou nebo psoriatickou artirtidou, kteří se účatnili klinického hodnocení 0881A1-3338-WW (B1801014) dětská idiopatická artritida
Otevřená studie prodlužující dávku zjišťující studii (DSC/08/2357/36) u pacientů s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy (poly JIA) u pacientů s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy
Multicentrická, otevřená, dávku zjišťující studie ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti givinostatu podávaného ve dvou různých dávkách pacientům s polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou (poly JIA), kteří adekvátně neodpovídají na standardní léčbu juvenilní idiopatická artritida
Klinické hodnocení léčby přípravkem adalimumab při použití z humánních důvodů (Compassionate USE) u dětí od 2 do< 4 let věku nebo u dětí ve věku 4 let a starších s tělesnou hmotností nitší než 15 kg, které trpí aktivní juvenilní idiopatickou artritidou (Juvenile Idiopathic Arthritis - JIA)" juvenilní idiopatická artritida
Randomizované, 12týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, dvouramenné klinické hodnocení s paralelní skupinou zaměřené na hodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou atritidou (sJIA); s 92týdenní jednoramennou, otevřenou pokračovací fází zkoumající dlouhodobé užívání tocilizumabu Aktivní systémová juvenilní idiopatická atritida (sJIA)
Randomizovaná studie 6měsíčního versus 12měsíčního odstranění methotrexatu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou v klinické remisi juvenilní idiopatická artritida
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 8. prosinec 2021 v 05:11