ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 20
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 2a ke stanovení bezpečnosti a účinnosti přípravku BAY 2395840 u pacientů s diabetickou neuropatickou bolestí Diabetická neuropatie
Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze 2a/2b uspořádané v paralelních skupinách ke stanovení účinnosti a bezpečnosti přípravku BAY 1817080 u pacientů s diabetickou neuropatickou bolestí diabetická neuropatická bolest
Účinnost a bezpečnost fixní kombinace dávek (FDC) přípravků obsahujících trazodon a gabapentin u pacientů postižených bolestivou diabetickou neuropatií: randomizovaná, kontrolovaná studie ke stanovení dávky. diabetická neuropatie
Placebem kontrolované, dvojitě zaslepené randomizované vyřazovací klinické hodnocení fáze 2 s rozšířeným zařazováním subjektů, posuzující účinnost a bezpečnost přípravku BIIB074 při léčbě bolesti u subjektů s potvrzenou neuropatií tenkých vláken, která je idiopatická nebo je spojena s diabetes mellitus neuropatická bolest
Randomizovaná třítýdenní dvojitě zaslepená zkřížená studie k porovnání účinnosti a bezpečnosti CNV2197944 podávaného v dávce 75 mg třikrát denně oproti placebu při léčbě neuropatické bolesti u pacientů s diabetickou periferní neuropatií diabetická periferní neuropatie
4 týdenní, randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní, placebem kontrolovaná studie fáze 2, která hodnotí účinnost, bezpečnost a snášenlivost GRC 17536 u skupiny pacientů s bolestivou diabetickou periferní neuropatií diabetická perifrtní neuropatie
Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná skřížená klinická studie fáze 3b hodnotící účinnost a bezpečnost pregabalinu v léčbě pacientů s bolestivou diabetickou periferní neuropatií a bolestí při chůzi bolestivá diabetická periferní neuropatie
Klinické hodnocení Pregabalinu u pacientů trpících bolestivou diabetickou periferní neuropatií se souběžnou léčbou jiné bolesti pomocí nesteroidních antiflogistik bolestivá diabetická periferní neuropatie se souběžnou léčbou jiné bolesti pomocí nesteroidních antiflogistik
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem a aktivně kontrolované klinické hodnocení srovnávající analgetickou účinnost a bezpečnost ABT-639, ve srovnání s placebem u subjektů s diabetickou neuropatickou bolestí diabetická neuropatická bolest
Randomizovaná, kontrolovaná dlouhodobá studie bezpečnosti, hodnotící účinek opakovaných aplikací náplasti Qutenza? v kombinaci se standardní péčí ve srovnání pouze se standardní péčí u pacientů s bolestivou diabetickou periferní neuropatií u pacientů s bolestivou diabetickou periferní neuropatií
Dávku zjišťující studie účinnosti a bezpečnosti přípravku F13640 u pacientů se středně vážnou až vážnou bolestivou periferální diabetickou polyneuropatií bolestivá periferální diabetická polyneuropatie
Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná multicentrická studie s paralelními skupinami zkoumající bezpečnost, snášenlivost a pčinnost přípravku V3381 až po dobu 13 týdnů u pacientů s diabetickou periferní neuropatickou bolestí (DPNP) diabetická periferní neuropatická bolest
Prospektivní, randomizované, multicentrické, pro nezávislého hodnotitele zaslepené, kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku DERMAGEN oproti konvenční léčbě v léčbě diabetického neuropatického vředu diabetický neuropatický vřed
Globální, multicentrické, randomizované, dvojtě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení srovnávající bezpečnost a účinnost ABT-894 a placeba u pacientů s diabetickou neuropatickou bolestí. diabetická neuropatická bolest
Účinnost a bezpečnost eslicarbazepin acetátu (BIA 2-093) v léčbě pacientů s bolestivou diabetickou neuropatií: dvojitě zaslepená, double-dummy, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie v paralelních skupinách Diabetická neuropatie
"Proof-of-concept" studie analgetických účinků opakovaných dávek F13640 po dobu 12 týdnů u pacientů se středně až silně bolestivou periferní diabetickou polyneuropatií: multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami Diabetická polyneuropatie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení [S,S]-reboxetinu u pacientů s chronickou bolestivou diabetickou periferní neuropatií Chronická periferní neuropatická bolest
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepná, placebem kontrolovaná studie zaměřená na hodnocení účinku a bezpečnosti Lacosamidu podaného v dávce 400 mg/den jedincům s bolestivou diabetickou distální neuropatií ve dvou rozdílných dávkovacích schématech diabetická neuropatie
Bezpečnost a účinnost léčivé náplasti s 5% lidokainem u postherpetické neuralgie a diabetické polyneuropatické bolesti ve srovnání s pregabalinem diabetická polyneuropatická bolest
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, v paralelních skupinách prováděná studie přípravku Sativex v léčbě u subjektů trpících bolestí způsobenou diabetickou neuropatií bolest při diabetické neuropatii
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 13. srpen 2022 v 05:11