ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 26
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku GS-5245 při léčbě onemocnění COVID-19 u účastníků s vysokým rizikem progrese onemocnění COVID-19
N-antigen SARS-CoV-2 v periferní krvi a rizikové faktory progrese onemocnění COVID-19 do závažného klinického stavu COVID-19
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení k posouzení účinnosti a bezpečnosti ambrisentanu u pacientů s těžkým onemocněním COVID-19 respirační komplikace onemocnění COVID-19
Účinek dexamethasonu u pacientů s ARDS a COVID-19 ? prospektivní, multicentrická, otevřená, randomizovaná kontrolovaná studie s paralelními skupinami COVID-19
Otevřená, monocentrická pilotní studie hodnotící bezpečnost a účinnost Bazedoxifenu se souběžně podávanou standardní léčbou u hospitalizovaných pacientů se středně závažnou až závažnou COVID-19 pneumonií. COVID-19
Protilátková a buněčná odpověď v odstupu 28 dní po podání první dávky COVID-19 vakcíny (Moderna) u klinicky stabilních pacientů s funkční transplantovanou ledvinou COVID-19
Poregistrační multicentrická studie fáze IV sledující účinnost a bezpečnost vakcín proti COVID-19 - CoVigi COVID-19
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické hodnocení fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku AZD7442 pro léčbu COVID-19 u pacientů v ambulantní péči COVID-19
RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ DVOJITĚ MATOUCÍ PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 2/3 K VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI 2 REŽIMŮ PERORÁLNĚ PODÁVANÉHO PŘÍPRAVKU PF07321332/RITONAVIR PŘI PREVENCI SYMPTOMATICKÉ INFEKCE SARS-COV2 U DOSPĚLÝCH KONTAKTŮ JEDINCE SE SYMPTOMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19 Z JEDNÉ DOMÁCNOSTI COVID-19
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku C21 jako přídatné léčby ke standardní péči u dospělých pacientů s onemocněním covid-19 COVID-19
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2/3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti přípravku ADG20 v prevenci COVID-19 (EVADE) COVID-19
INTERVENČNÍ DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE ÚČINNOSTI A?BEZPEČNOSTI FÁZE 2/3 SE 2 RAMENY K VYHODNOCENÍ PERORÁLNĚ PODÁVANÉHO PŘÍPRAVKU PF-07321332/RITONAVIR V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U NEHOSPITALIZOVANÝCH SYMPTOMATICKÝCH DOSPĚLÝCH ÚČASTNÍKŮ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19, U KTERÝCH EXISTUJE NÍZKÉ RIZIKO ROZVOJE ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící bezpečnost a účinnost ivermektinu u hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19 COVID-19
Multicentrická, mezinárodní studie skládající se ze dvou částí (otevřená nerandomizovaná část následovaná randomizovanou, dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou částí) s adaptivním designem, hodnotící bezpečnost a snášenlivost bazedoxifenu, koncentrátu pro roztok k rozprašování (BAZE-X1) se souběžně podávanou standardní léčbou u hospitalizovaných pacientů se středně závažnou až závažnou COVID COVID-19
INTERVENČNÍ DVOJITĚ ZASLEPENÁ STUDIE ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI FÁZE 2/3 SE 2 RAMENY K VYHODNOCENÍ PERORÁLNĚ PODÁVANÉHO PŘÍPRAVKU PF-07321332/RITONAVIR V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U NEHOSPITALIZOVANÝCH SYMPTOMATICKÝCH DOSPĚLÝCH ÚČASTNÍKŮ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19, U KTERÝCH EXISTUJE ZVÝŠENÉ RIZIKO ROZVOJE ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Klinické hodnocení komunitní pneumonie v souvislosti s onemocněním covid-19 koncipované jako randomizovaná, integrovaná multifaktoriální adaptivní platforma pneumonie - platform trial
Mezinárodní randomizovaná studie další léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří jsou léčeni standardní péčí. COVID-19
Randomizovaná, otevřená, monocentrická studie fáze IV hodnotící klinický efekt perorální imunomodulační léčby přípravkem IMUNOR? u pacientů se středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19 COVID-19
Účinnost a bezpečnost léčby Eftilagimodem alfa imunitní modulací u onemocnění COVID-19 (studie EAT COVID) COVID-19
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze II k posouzení bezpečnosti a účinnosti přípravku AZD1656 u diabetických pacientů hospitalizovaných s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19. COVID-19

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 28. březen 2023 v 05:11