ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 9
Název studie Diagnóza
OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ, PLATFORMOVÁ STUDIE FÁZE II HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST BIOMARKERY ŘÍZENÝCH TERAPIÍ U PACIENTEK S PERZISTUJÍCÍM NEBO RECIDIVUJÍCÍM VZÁCNÝM EPITELOVÝM NÁDOREM VAJEČNÍKŮ epitelový nádor vaječníků
Randomizovaná klinická studie fáze III hodnotící léčbu niraparibem a dostarlimabem (TSR-042) ve srovnání s podáním chemoterapie (dle výběru lékaře) u pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo s primárním karcinomem peritonea, které nejsou vhodné pro následnou léčbu chemoterapií na bázi platiny (NITCHE MITTO - 33) karcinom vaječníku, vejcovodu, peritonea
Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 porovnávající chemoimunoterapii (paklitaxel-karboplatina-oregovomab) oproti chemoterapii (paklitaxel-karboplatina-placebo) u pacientek s pokročilým epiteliálním karcinomem vaječníku, karcinomem vejcovodu nebo peritoneálním karcinomem. epiteliální karcinom vaječníku, karcinom vejcovodu nebo peritoneální karcinom
ROSY-O: Roll Over StudY Navazující studie pro pacienty, kteří dokončili předchozí hlavní onkologickou studii s olaparibem a dle zkoušejícího lékaře mají z pokračování léčby klinický přínos karcinom vaječníku
ATHENA (multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 u pacientek s rakovinou vaječníků vyhodnocující rucaparib a nivolumab jakožto udržující terapii po odpovědi na chemoterapii první linie založené na platině) rakovina vaječníků
Randomizované, dvojitě zaslepené srovnání fáze 3 hodnotící terapii platinovými léčivy v kombinaci s přípravky TSR 042 a Niraparib nebo standardní terapii platinovými léčivy jako prvotní léčbu nemucinózního epiteliálního maligního nádorového onemocnění vaječníku stadia III nebo IV Epiteliální maligní nádorové onemocnění vaječníku
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST AVELUMABU V KOMBINACI S CHEMOTERAPIÍ NÁSLEDOVANOU UDRŽOVACÍ LÉČBOU AVELUMABEM V KOMBINACI S TALAZOPARIBEM, INHIBITOREM POLY (ADENOSINDIFOSFÁT [ADP]-RIBÓZA) POLYMERÁZY (PARP), U PACIENTEK S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM NÁDOREM VAJEČNÍKŮ (JAVELIN OVARIAN PARP 100) nádor vaječníků
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící udržovací léčbu Niraparibem u pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků s klinickou odpovědí na prvoliniovou chemoterapii na bázi platiny. karcinom vaječníků
Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III hodnotící přípravek atezolizumab v porovnání s placebem u pacientek s pozdním relapsem rakoviny vaječníků, vejcovodů nebo peritonea léčených chemoterapií na bázi platiny a bevacizumabem rakovina vaječníků
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 1. duben 2023 v 05:11