ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 9
Název studie Diagnóza
Brightline-1: Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II/III přípravku BI 907828 v porovnání s doxorubicinem jako léčby první linie u pacientů s pokročilým dediferencovaným liposarkomem dediferencovaný liposarkom
Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 2 porovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s ifosfamidem a etoposidem oproti ifosfamidu a etoposidu u dětí, dospívajících a mladých dospělých s relabujícím nebo refrakterním osteosarkomem (OLIE) relabující nebo refrakterní osteosarkom
FaR-RMS: Komplexní klinická studie pro děti a dospělé s rhabdomyosarkomem rhabdomyosarkom
Randomizovaná studie fáze III s neodjuvantní chemoterapií s následnou operací versus operace samotná u pacientů s retroperitoneálním sarkomem vysokého rizika retroperitoneální sarkom
rEECur: Mezinárodní, randomizované, kontrolované klinické hodnocení chemoterapie v léčbě rekurentního a promárního refrakterního Ewingova sarkomu Ewingův sarkom
Mezinárodní randomizované, kontrolované klinické hodnocení léčby nově diagnostikovaných nádorů ze skupiny Ewingových sarkomů (Ewing´s Sarcoma Family of Tumours, ESFT) Ewingový sarkom
Mezinárodní, randomizované, kontrolované klinické hodnocení chemoterapie v léčbě rekutního a primárního refrakterního Ewingova sarkomu Ewingův sarkom
EWING 2008 - fáze III klinického hodnocení otevřená randomizovaná multicentrická mezinárodní studie Ewingův sarkom
Klinické hodnocení aktivity léčiva SCH 717454 při léčbě pacientů trpících osteosarkomem nebo Ewingovým sarkomem, u kterých došlo po standardní systematické léčbě k relapsu osteosarkom, Ewingův sarkom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 1. duben 2023 v 05:11