ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 14
Název studie Diagnóza
LIBRETTO-432: Placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie fáze 3 adjuvantního podávání selpercatinibu pacientům po definitivní lokoregionální léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stádia IB-IIIA s pozitivitou RET fúze karcinom plic
Jednoramenná multicentrická mezinárodní studie fáze IIIb hodnotící durvalumab v kombinaci s platinou a etoposidem v léčbě první linie u pacientů s malobuněčným karcinomem plic v pokročilém stádiu (LUMINANCE) karcinom plic
Randomizovaná studie fáze 3 hodnotící přípravek MRTX849 v porovnání s docetaxelem u pacientů s dříve léčeným nemalobuněčným karcinomem plic s mutací KRAS G12C karcinom plic
LIBRETTO-432: Placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená,randomizovaná klinická studie fáze 3 adjuvantního podávání selpercatinibu pacientům po definitivní lokoregionální léčbě nemalobuněčného karcinomu Plic karcinom plic
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC). karcinom plic
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab v kombinaci s léčbou etoposidem/platinou (cisplatina nebo karboplatina) s následnou léčbou pembrolizumabem a udržovací léčbou olaparibem, nebo bez něj, jakožto léčbu první linie extenzivního stadia malobuněčného plicního karcinomu (ES-SCLC) plicní karcinom
Otevřená, randomizovaná studie fáze lll hodnotící přípravek nivolumab a chemoterapii dle výběru zkoušejícího v první linii léčby pacientů s PD L1+ nemalobuněčným karcinomem plic ve stádiu IV nebo s opakovaným výskytem. karcinom plic
Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze III ke stanovení bezpečnosti a účinnosti protirakovinné očkovací látky proti EGF u pacientů s neoperovatelným NSCLC stádia IV s pozivními biomarkery EGFR divokého typu, kteří splňují kritéria pro standardní léčbu a podpůrnou péči nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC
Klinické hodnocení fáze Ib ke stanovení dávky, následovanérandomizovaným, dvojitě zaslepeným klinickým hodnocením fáze II hodnotícímpodávání karboplatiny a paklitaxelu samostatně nebo společně s buparlisibem upacientů s dříve neléčeným metastatickým skvamózním nemalobuněčnýmbronchogenním karcinomem (NSCLC) karcinom plic NSCLC
Randomizovaná, otevřená studie fáze lll hodnotící přípravek BMS-936558 versus docetaxel u dříve léčených pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), tvořeným buňkami jiného než převážně dlaždicového typuDodatek č. 1 pro farmakogenetický výzkum vzorků krve (verze 1.0, datovaný 02-07-2012) karcinom plic
Randomizovaná, multicentrická studie fáze II přípravku pralatrexát v porovnání s erlotinibem u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem ve stadiu IIIB/IV po nejméně jedné neúspěšné léčbě na bázi platiny Nemalobuněčný karcinom plic
Studie INPACT (zlepšení prognózy pokročilého karcinomu pomocí nadroparinu): randomizovaná, kontrolovaná studie hodnotící účinky nadroparinu na přežití a progresi onemocnění u pacientů s pokročilým maligním nádorovým onemocněním plic, pankreatu nebo prostaty Pokročilý tumor plic, pankreatu nebo prostaty
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paclitaxelem plus karboplatinou v kombinaci s Vorinostatem nebo placebem u pacientů se stádiem IIIb (s pleurálním výpotkem) nebo stádiem IV NSCLC nemalobuněčný karcinom plic
Program rozšířeného přístupu k Tarcevě (erlotinibu) u pacientů s pokročilým nemalobuněčným zhoubným plicním nádorem (NSCLC) ve stádiu IIIB/IV nemalobuněčný plicní karcinom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. březen 2023 v 05:10