ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 33
Název studie Diagnóza
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK-6482 v kombinaci s lenvatinibem (MK-7902) oproti kabozantinibu v léčbě účastníků s pokročilým karcinomem ledviny, u nichž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící proti PD-1/L1 karcinom ledvin
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající účinnost a bezpečnost pembrolizumabu (MK-3475) v kombinaci s belzutifanem (MK-6482) a lenvatinibem (MK-7902), nebo MK-1308A v kombinaci s lenvatinibem, ve srovnání s pembrolizumabem a lenvatinibem jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin (ccRCC) karcinom ledvin
Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3, jehož cílem je porovnat účinnost a bezpečnost kombinace přípravků belzutifan (MK-6482) a pembrolizumab (MK-3475) oproti kombinaci placebo plus pembrolizumab v adjuvantní léčbě světlobuněčného karcinomu ledviny (ccRCC) po nefrektomii (MK-6482-022) světlobuněčný karcinom ledviny
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD 1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF) karcinom ledvinových buněk
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze IIIb hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti léčbě samotným nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem ledvin se střední nebo špatnou prognózou Karcinom ledvin
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná klinická studie fáze 3 cabozantinibu v kombinaci s nivolumabem a ipilimumabem v porovnání s nivolumabem a ipilimumabem u subjektů s dříve neléčeným pokročilým nebo metastatickým renálním buněčným karcinomem se středně vysokým až vysokým rizikem karcinom ledvin
Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu Karcinom ledvin
Randomizovaná, nezaslepená studie fáze II zkoumající přípravek Nivolumab v kombinaci s přípravkem Ipilimumab oproti monoterapii přípravkem Sunitinib u subjektů s dříve neléčeným a pokročilým (neresekovatelným či metastatickým) karcinomem ledvin nejasných buněk Karcinom ledvin nejasných buněk
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii jako adjuvantní léčbu karcinomu ledvinových buněk po nefrektomii (KEYNOTE-564) karcinom ledvinových buněk po nefrektomii
Randomizovaná studie fáze III porovnávající léčbu kombinací nivolumabu a ipilimumabu oproti placebu u pacientů s lokalizovaným renálním karcinomem, kteří podstoupili radikální nebo parciální nefrektomii a u kterých je vysoké riziko relapsu. karcinom ledviny
Jednoramenné klinické hodnocení fáze II na míru upraveného přístupu k imunitní léčbě přípravkem nivolumab u subjektů s metastázujícím nebo pokročilým adenokarcinomem ledvin metastázující nebo pokročilý adenokarcinom ledvin
Randomizované klinické hodnocení fáze 2 posuzující axitinib a TRC105 v porovnání se samotným axitinibem (včetně zaváděcí fáze 1b se zvyšováním dávky) u pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem karcinom ledviny
Randomizovaná, nezaslepená studie fáze III, jejímž cílem je vyhodnotit účinnost a bezpečnost kombinace pembrolizumab (MK-3475) plus axitinib oproti monoterapii přípravkem sunitinib jakožto léčby první linie u lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-426) karcinom ledviny
ezaslepená studie fáze II s jedním ramenem zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii u lokálně pokročilého/metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-427) karcinom ledviny
Otevřená randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost nitronádorově podaného přípravku Intuvax před nefrektomií a poté přípravku Sunitinib po nefrektomii v porovnání s podáním přípravku Sunitinib po nefrektomii u pacientů s metastazujícím adenokarcinomem ledviny adenokarcinom ledviny
RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE II PŘÍPRAVKU MPDL3280A PODÁVANÉHO JAKO MONOTERAPIE NEBO V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM V POROVNÁNÍ SE SUNITINIBEM U PACIENTŮ S NELÉČENÝM POKROČILÝM KARCINOMEM LEDVIN karcinom ledvin
Mezinárodní randomizovaná imunoterapeutická studie fáze 3 s autologními dentritickými buňkami (AGS-003) v porovnání se standardní léčbou buněčného karcinomu ledvin v pokročilém stádiu (ADAPT) karcinom ledvin
Léčba metastázujícího renálního karcinomu s využitím dendritických buněk produkujících interluki-12. Klinická studie fáze I/II karcinom ledvin
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 1b/2 posuzující E7080 samotný a v kombinaci s everolimem u pacientů s pokročilým neresekovatelným nebo metastazujícím rénálním buněčným karcinomem po jedné předcházející VEGF-cílené léčbě karcinom ledvin
Klinické hodnocení fáze 2 kombinace selektivního inhibitoru angiopoetinu-2 (ANG-2) PF-04856884 (CVX-060) a přípravku AG-013736 (Axitinib) u pacientů s již léčeným metastazujícím karcinomem parenchymu ledviny (RCC) u pacientů s již léčeným metastazujícím karcinomem parenchymu ledviny (RCC)

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 2. červen 2023 v 05:11