ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 11
Název studie Diagnóza
Nezaslepená jednoramenná multicentrická studie fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SOT101 v kombinaci s cetuximabem u pacientů s kolorektálním karcinomem divokého typu RAS (AURELIO-05) kolorektální karcinom
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 2 HODNOTÍCÍ ENKORAFENIB A CETUXIMAB V KOMBINACI S PEMBROLIZUMABEM OPROTI SAMOTNÉMU PEMBROLIZUMABU U ÚČASTNÍKŮ S DŘÍVE NELÉČENÝM METASTAZUJÍCÍM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S MUTACÍ BRAF V600E A  S MSI-H NEBO DMMR kolorektální karcinom s mutací BRAF V600E
Randomizovaná, nezaslepená (zaslepená pro zadavatele) studie fáze 3 hodnotící kombinaci fixní dávky relatlimabu-nivolumabu oproti regorafenibu nebo trifluridinu + tipiracilu (TAS-102) u účastníků s pozdějšími liniemi metastatického kolorektálního karcinomu Metastatický kolorektální karcinom
Globální, multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost fruquintinibu s nejlepší podpůrnou péčí oproti placebu s nejlepší podpůrnou péči u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (FRESCO-2) kolorektální karcinom
OTEVŘENÁ MULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE 3 PRVNÍ LINIE LÉČBY ENKORAFENIBEM PLUS CETUXIMABEM S CHEMOTERAPIÍ NEBO BEZ NÍ OPROTI STANDARDNÍ PÉČI S ÚVODNÍ BEZPEČNOSTNÍ LÉČBOU ENKORAFENIBEM A CETUXIMABEM PLUS CHEMOTERAPIÍ U ÚČASTNÍKŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S MUTACÍ BRAF V600E kolorektální karcinom
Randomizovaná studie fáze 3 přípravku MRTX849 v kombinaci s cetuximabem oproti chemoterapii u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem s mutací KRAS G12C s progresí onemocnění při nebo po standardní léčbě první linie kolorektální karcinom
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK-4280A (kombinace favezelimabu [MK-4280] a pembrolizumabu [MK-3475]) oproti standardní léčbě dříve léčeného metastatického PD-L1 pozitivního kolorektálního karcinomu PD-L1 pozitivní kolorektální karcinom
Studie hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s trametinibem s nebo bez ipilimumabu u pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem metastatický kolorektální karcinom
Randomizovaná studie Fáze IIIb hodnotící léčbu samotným nivolumabem, kombinací nivolumabu a ipilimumabu nebo chemoterapií dle výběru zkoušejícího u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s vysokou mírou mikrosatelitové instability (MSI-H) nebo deficitem MMR (dMMR) metastatický kolorektální karcinom
AB12010: Prospektivní, multicentrická, otevřená, randomizovaná, aktivně kontrolovaná, studie fáze II se třemi paralelními skupinami určená k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti masitinibu v kombinaci s FOLFIRI (Irinotekan, 5-fluorouracil a kyselina folinová) oproti samotnému masitinibu, oproti nejlepší podpůrné péči ve třetí nebo čtvrté linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem metastacký kolorektální karcinom
Fáze III, multicentrické, mezinárodní studie capecitabinu s bevacizumabem nebo bez něj jako adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu Kolorektální karcinom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. březen 2023 v 05:11