ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 888
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, multicentrická studie fáze III se zanidatamabem v kombinaci s chemoterapií s tislelizumabem nebo bez něj u pacientů s HER2-pozitivním, neresekovatelným, lokálně pokročilým nebo metastatickým gastroezofageálním adenokarcinomem (GEA) adenokarcinom (GEA)
Randomizované, nezaslepené klinické hodnocení fáze 3 kontrolované aktivním srovnávacím přípravkem, zkoumající pembrolizumab oproti dvojkombinaci chemoterapií obsahující platinu v první linii léčby u pacientek s pokročilým či recidivujícím karcinomem dělohy s deficitem systému opravy chybného párování bází (dMMR) (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15) karcinom dělohy
Klinické hodnocení fáze 2 přípravku MRTX849 v monoterapii a v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací KRAS G12C karcinom plic
Randomizované, kontrolované, otevřené klinické hodnocení fáze III k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku JDQ443 v porovnání s docetaxelem u již dříve léčených pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací KRAS G12C (KontRASt-02) karcinom plic
Otevřená, multicentrická, jednoramenná studie zaměřená na hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku triptorelin v šestiměsíční formě podávaného subkutánně u účastníků s lokálně pokročilým a/nebo metastázujícím karcinomem prostaty, kteří byli dříve léčeni a farmakologicky kastrováni analogem GnRH karcinom prostaty
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 2 HODNOTÍCÍ ENKORAFENIB A CETUXIMAB V KOMBINACI S PEMBROLIZUMABEM OPROTI SAMOTNÉMU PEMBROLIZUMABU U ÚČASTNÍKŮ S DŘÍVE NELÉČENÝM METASTAZUJÍCÍM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S MUTACÍ BRAF V600E A  S MSI-H NEBO DMMR kolorektální karcinom s mutací BRAF V600E
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 přípravku IO102-IO103 podávaného v kombinaci s pembrolizumabem oproti samotnému pembrolizumabu u pacientů s dříve neléčeným, neresekovatelným nebo metastazujícím (pokročilým) melanomem melanom
Adjuvantní enkorafenib a binimetinib v porovnání s placebem u plně resekovaného melanomu stadia IIB/C s mutací BRAF V600E/K: randomizované, trojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III ve spolupráci s EORTC Melanoma Group melanom
Nezaslepená jednoramenná multicentrická studie fáze 2 hodnotící přípravek SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem k posouzení účinnosti a bezpečnosti u pacientů se vybranými pokročilými/refrakterními solidními nádory solidní nádor
Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze 1b/2 zaměřené na genetické mutace v nádorech bez ohledu na jejich lokalitu (tzv. ?basket study?) k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti monoterapie bemarituzumabem u solidních nádorů s overexpresí FGFR2b (FORTITUDE-301) solidní nádory
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III srovnávající přípravek NIS793 v kombinaci s gemcitabinem a nab-paklitaxelem oproti placebu s gemcitabinem a nab-paklitaxelem v první linii léčby metastatického duktálního adenokarcinomu pankreatu (mPDAC) adenokarcinom pankreatu
OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ, PLATFORMOVÁ STUDIE FÁZE II HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST BIOMARKERY ŘÍZENÝCH TERAPIÍ U PACIENTEK S PERZISTUJÍCÍM NEBO RECIDIVUJÍCÍM VZÁCNÝM EPITELOVÝM NÁDOREM VAJEČNÍKŮ epitelový nádor vaječníků
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze 3 posuzující účinnost a bezpečnost tafasitamabu plus lenalidomidu v kombinaci s rituximabem ve srovnání s lenalidomidem v kombinaci s rituximabem u pacientů s relabujícím/refrakterním (R/R) folikulárním lymfomem stupně 1 až 3a nebo R/R lymfomem z marginální zóny folikulární lymfomy + lymfomy z marginální zóny
Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 s tisotumab vedotinem vs. chemoterapie podle volby zkoušejícího ve druhé nebo třetí linii léčby recidivujícího nebo metastazujícího karcinomu děložního čípku karcinom děložního čípku
Role radikální chirurgie a adjuvantní (chemo)radioterapie v léčbě pacientek s časným stádiem a středním rizikem karcinomu děložního hrdla. Prospektivní multicentrická mezinárodní studie. karcinom děložního hrdla
Studie fáze 2 hodnotící cemiplimab, monoklonální protilátku proti PD-1, a vakcínu ISA101b u pacientů s rekurentním/metastatickým orofaryngeálním HPV16 pozitivním karcinomem, u nichž nastala progrese onemocnění na předchozí terapii proti PD-1. karcinom hlavy a krku
Randomizovaná otevřená studie fáze 2/3 zaměřená na srovnání bempegaldesleukinu v kombinaci s pembrolizumabem oproti samotnému pembrolizumabu v léčbě první linie u pacientů s metastazujícím nebo recidivujícím dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku s nádory exprimujícími PD-L1 (PROPEL-36) karcinom hlavy a krku
Klinické hodnocení fáze 3 (pivotní fáze) přípravku NBTXR3 aktivovaného podle výběru zkoušejícího lékaře samotnou radioterapií nebo radioterapií v kombinaci s cetuximabem u starších pacientů nezpůsobilých k chemoterapii založené na platině s lokálně pokročilým skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku karcinom hlavy a krku
TROJRAMENNÁ, RANDOMIZOVANÁ, ZASLEPENÁ, AKTIVNĚ KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 2 HODNOTÍCÍ RO7121661 (PD1-TIM3 BISPECIFICKÁ PROTILÁTKA) A RO7247669 (PD1-LAG3 BISPECIFICKÁ PROTILÁTKA) VE SROVNÁNÍ S NIVOLUMABEM U PACIENTŮ S POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM SPINOCELULÁRNÍM KARCINOMEM JÍCNU karcinom jícnu
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající účinnost a bezpečnost pembrolizumabu (MK-3475) v kombinaci s belzutifanem (MK-6482) a lenvatinibem (MK-7902), nebo MK-1308A v kombinaci s lenvatinibem, ve srovnání s pembrolizumabem a lenvatinibem jako léčby první volby u účastníků s pokročilým světlobuněčným karcinomem ledvin (ccRCC) karcinom ledvin

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 6. červenec 2022 v 05:11