Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 816
Název studie Diagnóza
Studie fáze 2 hodnotící cemiplimab, monoklonální protilátku proti PD-1, a vakcínu ISA101b u pacientů s rekurentním/metastatickým orofaryngeálním HPV16 pozitivním karcinomem, u nichž nastala progrese onemocnění na předchozí terapii proti PD-1. karcinom hlavy a krku
Randomizovaná studie fáze 3 porovnávající DS-1062a s docetaxelem u dříve léčeného pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic bez terapeuticky využitelných změn genomu (TROPION-LUNG01) karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené, klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek AZD9833 v kombinaci s přípravkem palbociclib oproti kombinaci přípravků anastrozol a palbociclib v léčbě pacientů s ER-pozitivním/HER2-negativním karcinomem prsu, jejichž pokročilé onemocnění nebylo doposud léčeno žádnou systémovou terapií (SERENA-4). karcinom prsu
Globální, multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost fruquintinibu s nejlepší podpůrnou péčí oproti placebu s nejlepší podpůrnou péči u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (FRESCO-2) kolorektální karcinom
CATCH-R: Studie typu roll-over pro zajištění nepřetržitého přístupu ke klinické léčbě rucaparibem solidní nádor
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC) adenokarcinom pankreatu
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, zkoumající kombinaci přípravku pembrolizumab (MK-3475) a chemoterapie oproti kombinaci placeba a chemoterapie v léčbě první linie u účastníků s HER2 negativním, doposud neléčeným neresekabilním/neodstranitelným nebo metastatickým adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) (KEYNOTE-859) adenokarcinomem žaludku
11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY AGRESIVNÍ GLIOBLASTOME
Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení fáze I/II ruxolitinibu přidaného ke kortikosteroidům u pediatrických pacientů s akutní reakcí štěpu proti hostiteli stupně II až IV po alogenní transplantaci kmenových buněk akutní reakce štěpu proti hostiteli
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s aktivním komparátorem hodnotící brentuximab vedotin nebo placebo v kombinaci s lenalidomidem a rituximabem u subjektů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (Diffuse Large B-cell Lymphoma, DLBCL) difuzní velkobuněčný B-lymfom
Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 porovnávající chemoimunoterapii (paklitaxel-karboplatina-oregovomab) oproti chemoterapii (paklitaxel-karboplatina-placebo) u pacientek s pokročilým epiteliálním karcinomem vaječníku, karcinomem vejcovodu nebo peritoneálním karcinomem. epiteliální karcinom vaječníku, karcinom vejcovodu nebo peritoneální karcinom
Globální, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze 1b/3hodnotící tazemetostat v kombinaci s doxorubicinem jako léčbu první linie pokročilého epiteloidního sarkomu epiteloidní sarkom
Randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 zkoumající nivolumab v kombinaci s ipilimumabem ve srovnání se sorafenibem nebo lenvatinibem jako léčbu první linie u účastníků s pokročilým hepatocelulárním karcinomem hepatocelulární karcinom
Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem v kombinaci s nivolumabem u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nebyli léčeni imunoonkologickou léčbou, ale došlo u nich k progresi onemocnění po léčbě inhibitory tyrozinkináz. hepatocelulární karcinom
Studie účinné látky Bosutinib s fázemi I/II týkající se pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází Ph+ chronické myeloidní leukémie nebo s rezistentní/intolerantní Ph+ chronickou myeloidní leukémií, studie ITCC-054/COG AAML1921 chronická myeloidní leukémie
Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení pro zajištění pokračování léčby darolutamidem u pacientů, kteří se účastnili předchozích klinických hodnocení pořádaných společností Bayer karcinim prostaty
Otevřené, multicentrické navazující klinické hodnocení pro další ověření bezpečnosti a snášenlivosti léčby u pacientů, kteří se účastnili klinických hodnocení společnosti Novartis se spartalizumabem podávaným samostatně, nebo v kombinaci s jinou hodnocenou léčbou karcinom
Klinické hodnocení fáze II orálního inhibitoru tropomyosin-receptor-kinázy (TRK), larotrectinibu, u pacientů s karcinomem asociovaným s fúzními geny NTRK bez ohledu na jeho lokalitu (tzv. ?basket study?)P/0401/2019 karcinom asociován fúzními geny NTRK
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající chemoradioterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab nebo bez něj v léčbě vysoce rizikového, lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku (LACC) (KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11) karcinom děložního čípku
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 zkoumající pembrolizumab oproti placebu v kombinaci s adjuvantní chemoterapií a s radioterapií nebo bez radioterapie v léčbě nově diagnostikovaného vysoce rizikového karcinomu endometria po chirurgickém zákroku s kurativním záměrem (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053) karcinom endometria

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 8. květen 2021 v 05:11