ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 13
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající chemoradioterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab nebo bez něj v léčbě vysoce rizikového, lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku (LACC) (KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11) karcinom děložního čípku
Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze IIIporovnávající přípravek SHR3680 v kombinaci s androgen deprivačníterapií (ADT) oproti bikalutamidu v kombinaci s ADT při léčběmetastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty s vysokounádorovou zátěží karcinom prostaty
RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ TALAZOPARIB S ENZALUTAMIDEM U METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY karcinom prostaty
Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p metastazující kolorektální karcinom wild-type KRAS / NRAS
Otevřená, randomizovaná studie fáze lll hodnotící přípravek nivolumab a chemoterapii dle výběru zkoušejícího v první linii léčby pacientů s PD L1+ nemalobuněčným karcinomem plic ve stádiu IV nebo s opakovaným výskytem. karcinom plic
Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze III ke stanovení bezpečnosti a účinnosti protirakovinné očkovací látky proti EGF u pacientů s neoperovatelným NSCLC stádia IV s pozivními biomarkery EGFR divokého typu, kteří splňují kritéria pro standardní léčbu a podpůrnou péči nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC
Mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie hodnotící přípravek rindopepimut/GM-CSF s adjuvantní léčbou přípravkem temozolomid u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem po chirurgické resekci (Studie ACT IV) u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem
PET-RIMCEB. Intenzivní imunochemoterapie mladších rizikových pacientů s difusním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) upravená na základě časného PET vyšetření difusní velkobuněčný B-lymfom
Fáze III, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti 10 mg ZD4054 v kombinaci s docetaxelem ve srovnání docetaxel u pacientů s metastazujícím hormonálně rezistentním karcinomem prostaty karcinom prostaty
Fáze III, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie k zhodnocení účinnosti a bezpečnosti 10 mg ZD4054 versus placebo u pacientů s hormonálně resistentním karcinome prostaty a kostními metastázami, které nevyvolávají bolest nebo mají mírnou symptomatiku rakovina prostaty, rakovina kosti
Prospektivní, otevřená, randomizovaná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost pegylovaného interferonu alfa 2a (Pegasys) v adjuvantní léčbě rizikového primárního kožního melanomu melanom
Otevřená, nekontrolovaná studie bevacizumabu v kombinaci s cisplatinou-gemcitabinem nebo karboplatinou-paclitaxelem jako první linie léčby pokročilého nebo rekurentního skvamózního NSCLC Nemalobuněčný karcinom plic
Prospektivní otevřená randomizovaná multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost kombinace isotretinoinu (Roaccutane tobolky) a interferonu alfa 2a oproti samotnému interferonu alfa 2a v adjuvantní léčbě rizikového primárního kožního melanomu kožní melanom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 1. duben 2023 v 05:11