ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 64
Název studie Diagnóza
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 2 kontrolovaná placebem hodnotící účinnost a bezpečnost VTX958 u paralelních skupin účastníků se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Název studie: Otevřené, dlouhodobé prodloužení klinického hodnocení s léčivým přípravkem brazikumabem u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou (INTREPID OLE) Crohnova choroba
Prodloužené klinické hodnocení fáze 3b k posouzení dlouhodobé bezpečnosti přípravku vedolizumab podávaného nitrožilně u pediatrických pacientů s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou. ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3b, které vyhodnocuje bezpečnost a účinnost intravenózní reindukční léčby ustekinumabem (STELARA?) u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Název studie: Otevřené, dlouhodobé prodloužení klinického hodnocení s léčivým přípravkem brazikumabem u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou (INTREPID OLE) Crohnova choroba
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení s paralelními skupinami, posuzující účinnost a bezpečnost perorálního etrasimodu jako indukční a udržovací léčby u pacientů se středně až vysoce aktivní Crohnovou nemocí Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti vedolizumabu podávaného nitrožilně jako udržovací léčba u pediatrických pacientů se středně až závažně aktivní Crohnovou chorobou, kteří dosáhli klinické odpovědi po otevřené nitrožilní léčbě vedolizumabem Crohnova choroba
Multicentrická, otevřená studie fáze 2a hodnotící bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku přípravku PRA023 u subjektů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Multicentricke, randomizovane, dvojite zaslepene, dvojite maskovaneklinicke hodnoceni s kombinovanymi fazemi 2b/3, 52tydenni lecbou,aktivne a placebem kontrolovane, paralelni skupinou k hodnoceni ucinnostia bezpecnosti brazikumabu u pacientO se stredne zava:znou a:z zava:znouaktivni Crohnovou chorobou. Crohnova choroba
Multicentrické, otevřené, dlouhodobé prodloužení studie fáze 3 k vyhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti Mirikizumabu u pacientů s Crohnovou chorobou. Crohnova choroba
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem a aktivním komparátorem kontrolované, ?treat through? klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost Mirikizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti subkutánně podávaného přípravku CT-P13 (CT-P13 SC) jako udržovací terapie u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní formou Crohnovy choroby Crohnova choroba
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 zaměřená na zjištění dávky hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku IMU-838 při léčbě pacientů s aktivní Crohnovou chorobou s možností nezaslepeného prodloužení léčby (CALDOSE-2) Crohnova choroba
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze I s paralelními skupinami k posouzení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti mezi subkutánně a intravenózně podávaným přípravkem CT-P13 u pacientů s aktivní Crohnovou chorobou a aktivní ulcerózní kolitidou Aktivní Crohnova choroba a aktivní ulcerózní kolitida
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící perorálně podávaný ozanimod jako indukční terapii středně závažné až závažné Crohnovy choroby Crohnova choroba
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící perorální ozanimod jako udržovací terapii u středně závažné až závažné Crohnovy choroby Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SHP647 jako udržovací léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (CARMEN CD 307) Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SHP647 jako indukční léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (CARMEN CD 305) Crohnova choroba
Randomizovaný, dvojitě zaslepený, placebem a aktivně kontrolovaný multicentrický protokol fáze 2/3 s paralelními skupinami pro posouzení bezpečnosti a účinnosti guselkumabu u účastníků se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Klinické hodnocení časné fáze 2 přípravku E6011 u pacientů s aktivní Crohnovou chorobou. Crohnova choroba

1 2 3 4 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 30. březen 2023 v 05:10