ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 11
Název studie Diagnóza
ENLIGHTEN 1: Randomizované, zaslepené, kontrolované klinické hodnocení fáze III s paralelní skupinou hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku LYR-210 v léčbě chronické rinosinusitidy (CRS) u dospělých chronická rinosinusitida
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení fáze 3 inhalačního roztoku flekainid-acetátu při kardioverzi nově vzniklé symptomatické fibrilace síní na sinusový rytmus symptomatická fibrilace síní na sinusový rytmus
Randomizované, dvojitě zaslepené, přímé porovnání dupilumabu s omalizumabem u pacientů s těžkou chronickou rinosinusitidou s nosními polypy (CRSsNP) a astmatem chronická rinosinusitida s nosními polypy
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 2a kontrolovaná placebem hodnotící účinnost přípravku GB001 u pacientů s chronickou rinosinusitidou s nosními polypy nebo bez nich chronická rhinosinusitida
Randomizované, zaslepené, předstíranou procedurou kontrolované klinickéhodnocení fáze II s paralelními skupinami posuzující účinnost, bezpečnosta snášenlivost přípravku LYR-210 u dospělých pacientů s chronickousinusitidou chronická sinusitida
24týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie s paralelními skupinami vyhodnocující účinnost a bezpečnost intranazálního podání 186 a 372 ?g přípravku OPN 375 dvakrát denně (BID) u pacientů s chronickou sinusitidou bez přítomnosti nazálních polypů chronická sinusitida
OTEVŘENÉ, PRODLOUŽENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVKU OMALIZUMAB U PACIENTŮ S CHRONICKOU RHINOSINUSITIDOU S NASÁLNÍMI POLYPY chronická rhinosinusitida
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 PŘÍPRAVKU OMALIZUMAB U PACIENTŮ S CHRONICKOU RINOSINUSITIDOU S NASÁLNÍMI POLYPY chronická rinosinusitida
chronická rinosinusitida
Hodnocení poruchy čichu a její medikamentózní léčba u pacientů s chronickou polypózní rinosinusitidou chronická polypózní rinosinusitida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, placebem kontrolovaná 2týdenní léčebná studie s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost flutikazon furoátu v nosním spreji (FFNS) 110 ? podávaného buď dvakrát nebo jednou denně ve srovnání s placebem jako účinnou monoterapií v léčbě nekomplikované akutní rhinosinusitidy (ARS) u dospělých a dospívajících osob starších 12 let včetně akutní rinosinusitida
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 4. únor 2023 v 05:11