Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 44
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku BI 425809 podávaného jednou denně během 26týdenního léčebného období u pacientů se schizofrenií (CONNEX-3) schizofrenie
Intervenční, otevřené, dlouhodobé prodloužení studie bezpečnosti flexibilní dávky Lu AF11167 u pacientů se schizofrenií schizofrenie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 posuzující účinnost a bezpečnost pimavanserinu jako adjuvantní léčby negativních příznaků schizofrenie (Advance-2) schizofrenie
Intervenční, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami a fixním a flexibilním dávkováním Lu AF11167 v léčbě perzistentních, prominentních negativních příznaků u pacientů se schizofrenií schizofrenie
52 týdenní otevřená prodloužená studie pimavanserinu pro doplňkovou léčbu schizofrenie schizofrenie
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, 12 týdenní studie, fáze 2 u paralelních skupin, hodnotící účinnost, bezpečnost, toleranci a farmakokinetiku 3 dávek TAK-831 v přídavné léčbě dospělých pacientů s negativními příznaky schizofrenie schizofrenie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinnost a bezpečnost pimavanserinu jako adjuvantní léčbu negativních příznaků schizofrenie schizofrenie
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 pro vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti pimavanserinu pro doplňkovou léčbu schizofrenie schizofrenie
Dvojitě zaslepené, randomizované, aktivní látkou kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, hodnotící 6měsíční injekčně podávaný paliperidon-palmitát schizofrenie
Intervenční, randomizované, dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované klinické hodnocení fixní dávky přípravku Lu AF35700 u pacientů se schizofrenií rezistentní na léčbu schizofrenie
Intervenční, otevřené, dlouhodobé klinické hodnocení bezpečnosti flexibilní dávky přípravku Lu AF35700 u dospělých pacientů se schizofrenií schizofrenie
Evropská studie depotních antipsychotik EULAST schizofrenie
Účinnost a bezpečnost inhalovaného loxapinu v porovnání s i.m. podávaným antipsychotikem u akutně agitovaných pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou schizofrenie nebo bipolární porucha
Intervenční, otevřené prodloužení klinického hodnocení s proměnlivým dávkováním brexpiprazolu u pacientů se schizofrenií schizofrenie
Randomizovaná, multicentrická studie fáze 2 hodnotící bezpečnost, snášenlivost a rozsah dávek samidorfanu, složky látky ALKS 3831, u dospělých pacientů se schizofrenií léčených olanzapinem. schizofrenie
Intervenční otevřené pokračovací klinické hodnocení s podáváním proměnlivých dávek aripiprazolu jednou měsíčně pacientům se schizofrenií schizofrenie
28týdenní randomizované otevřené klinické hodnocení posuzující účinnostaripiprazolu podávaného jednou měsíčně v porovnání s paliperidonpalmitátem u dospělých pacientů se schizofrenií schizofrenie
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami pro zkoušení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti cariprazinu u pacientů s převažujícími negativním symptomy schizofrenie schizofrenie
Intervenční, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem a aktivní látkou kontrolované klinické hodnocení v paralelních skupinách s proměnlivým dávkováním brexpiprazolu u pacientů s akutní schizofrenií schizofrenie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení (II. fáze) přípravku AMG 747 jako přidatné léčby u negativních příznaků schizofrenie schizofrenie

1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. červenec 2021 v 05:11