Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 178
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti ABBV-154 u pacientů se středně závažnou až závažnou revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou odpověď na biologickou léčbu a/nebo cílené syntetické antirevmatické léky modifikující průběh choroby (b/tsDMARD) revmatoidní artritida
Randomizovaná, jednoduše zaslepená studie přímo srovnávající odpověď na léčbu podkožně podávaným abataceptem s odpovědí na léčbu adalimumabem, se současně podávaným metotrexátem, u dospělých pacientů s časnou séropozitivní revmatoidní artritidou, kteří jsou nositeli rizikových HLA alel II. třídy kódujících sdílený epitop a zároveň mají nedostatečnou odpověď na léčbu metotrexátem. revmatoidní atritida
24TÝDENNÍ RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, MULTICENTRICKÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI A AKTIVNÍM KOMPARÁTOREM, POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKŮ PF 06650833, PF 06651600 A TOFACITINIBU PODÁVANÝCH SAMOSTATNĚ A V KOMBINACI U ÚČASTNÍKŮ SE STŘEDNĚ SILNĚ AŽ SILNĚ AKTIVNÍ REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU A NEDOSTATEČNOU ODPOVĚDÍ NA METOTREXÁT revmatoidní artritida
Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení s paralelními skupinami hodnotící imunogenitu a bezpečnost u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) přecházejících na léčbu biosimilárním rituximabem (DRL_RI) nebo pokračujících v léčbě přípravkem Rituxan? nebo MabThera? revmatoidní artritida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s více dávkami, paralelními skupinami a dvěma rameny pro stanovení účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity přípravku MSB11456 ve srovnání s přípravkem RoActemra?, schváleném v Evropské unii u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou (studie APTURA I) revmatoidní artritida
Studie fáze 2 k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku LY3462817 u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní revmatoidní artritidou revmatoidní artritida
Ativní revmatoidní artritida
Multicentrické, dvojitě zaslepené, dlouhodobé prodloužení studie fáze 2 s paralelními skupinami u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří dokončili předcházející randomizované, kontrolované klinické hodnocení fáze 2 s ABBV-599 podávaným v monoterapii nebo v kombinaci s upadacitinibem (ABBV-599) revmatoidní artritida
RANDOMIZOVANÁ SROVNÁVACÍ STUDIE HODNOTÍCÍ ZAMĚNITELNOST PŘÍPRAVKŮ PF-06410293 A HUMIRA? V KOMBINACI S METHOTREXÁTEM U ÚČASTNÍKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU revmatoidní artritida
24týdenní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 posuzující účinnost a bezpečnost přípravku GSK3196165 v porovnání s placebem a sarilumabem v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD) u pacientů se střední až vysokou aktivitou revmatoidní artritidy, kteří vykazují nedostatečnou odpověď na biologické DMARD a/nebo i revmatoidní artritida
Multicentrické dlouhodobé pokračovací klinické hodnocení k posouzení bezpečnosti a účinnosti přípravku GSK3196165 při léčbě revmatoidní artritidy. Revmatoidní artritida
Randomizovaná, aktivně kontrolovaná studie fáze 3b/4 baricitinibu u paralelních skupin pacientů s revmatoidní artritidou. revmatoidní artritida
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 2 s paralelním dávkováním, hodnotící účinnost a bezpečnost orálně podávaného přípravku SKI-O-703 u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, s neadekvátní odpovědí na léčbu konvenčními terapiemi revmatoidní artritida
52týdenní multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 posuzující účinnost a bezpečnost přípravku GSK3196165 v porovnání s placebem a tofacitinibem v kombinaci s metotrexátem u pacientů se střední až vysokou aktivitou revmatoidní artritidy, kteří vykazují nedostatečnou odpověď na metotrexát. revmatoidní artritida
Následná otevřená studie fáze 2a, jejímž cílem je poposoudit roční profil bezpečnosti a účinnosti přípravku ABX464 u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou. revmatoidní artritida
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinnost filgotinibu na parametry spermií u dospělých mužů s aktivnírevmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou nebo neradiografickou axiální spondylartritidou. revmatoidní artritida, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida nebo neradiografická axiální spondylartritida
Klinické hodnocení fáze 2 hodnotící bezpečnost a účinnost ABBV-105 podávaného v monoterapii nebo v kombinaci s upadacitinibem (ABBV-599 kombinace) se základní konvenční syntetickou DMARD u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí biologické DMARD revmatoidní artritida
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2a s paralelními skupinami, hodnotící účinnost, bezpečnost, farmakokinetické a biomarkerové profily přípravku CKD 506 podávaného dospělým pacientům se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou a s nedostatečnou odpovědí na methotrexát revmatoidní artritida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 3stupňová, účinnostní a bezpečnostní studie NI-071 a schváleného v USA Remicadu? (Infliximabu) pro léčbu pacientů s revmatickou artritidou revmatoidní artritida
Multicentrická, dvojitě zaslepená, dlouhodobá pokračovací studie hodnotící bezpečnost a účinnost filgotinibu u pacientů s revmatoidní artritidou revmatoidní artritida

1 2 3 4 5 6 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 8. prosinec 2021 v 05:11