Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 7
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinickéhodnocení účinnosti přípravku AMG 334 na dobu cvičení během zátěžovéhotestu na pohyblivém pásu u subjektů se stabilní anginou pectoris anginou pectoris
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelní klinické hodnocení 2. fáze přípravku GS-6615 u subjektů s chronickou stabilní anginou pectoris a ischemickou chorobou srdeční chronická angina pectoris a ischemická choroba srdeční
Účinnost a bezpečnost trimetazidinu u pacientů s anginou pectoris, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci. Klinické hodnocení ATPCIMezinárodní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení u pacientů léčených po dobu 2 až 4 let. angina pectoris
Randomizoavná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 zkoumající účinky připravku ranolazin na významné nežádoucí kardiovaskulární příhody u subjektů s chronickou anginou pectoris v anamnéze, kteří absolvují perkutánní koronární intervenci s neúplnou revaskularizací chronická angina pectoris
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení ranolazinu u subjektů s chronickou stabilní anginou pectoris a ischemickou chorobou srdeční s anamnézou diabetu mellitu 2. typu s paralelními skupinami fáze 4. u subjektů s chronickou stabilní anginou pectoris a ischemickou chorobou srdeční s anamnézou diabetu mellitu 2. typu
Randomizovaná, mezinárodní, dvojitě zaslepená studie srovnávající režim vyšší úvodní dávky clopidogrelu se standardní dávkou u pacientů s nestabilní anginou pectoris nebo infarktem myokardu bez elevací ST segmentu řešeným časně invazivním postupem Angina pectoris nebo infarkt myokardu bez elevací ST segmentu
Hodnocení anti-anginózní účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného ivabradinu v porovnání s placebem při současné léčbě atenolem u pacientů se stabilní angínou pectoris (4měsíční, mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami) angina pectoris
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 21. září 2021 v 05:11