Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 96
Název studie Diagnóza
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost tafasitamabu a lenalidomidu v kombinaci s R-CHOP oproti R-CHOP u dříve neléčených pacientů se středně vysokým a vysokým rizikem, kterým byl nově diagnostikován difúzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL). difuzní velkobuněčný B-lymfom
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 acalabrutinibu v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkrinem a prednisonem (R-CHP) u dospělých pacientů mladších 65 let s dřive neléčeným difuzním velkobuněčným B-lymfomem nepodobným B buňkám germinálního centra difuzní velkobuněčný B-lymfom
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s aktivním komparátorem hodnotící brentuximab vedotin nebo placebo v kombinaci s lenalidomidem a rituximabem u subjektů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (Diffuse Large B-cell Lymphoma, DLBCL) difuzní velkobuněčný B-lymfom
Otevřené klinické hodnocení fáze 1b/2 posuzující bezpečnost a předběžnou účinnost epcoritamabu (GEN3013; DuoBody? CD3xCD20) v kombinaci s dalšími přípravky u pacientů s B-buněčným Non-Hodgkinovým lymfomem non-Hodgkinovy B-lymfomy
Nezaslepená studie fáze 2 se dvěma kohortami zkoumající brentuximab vedotin a CHP (A+CHP) v léčbě první linie pacientů s periferním lymfomem T-buněk (PTCL) s expresí nižší než 10 % periferní lymfom T-buněk (PTCL)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost léčby apixabanem za účelem prevence tromboembolismu oproti přístupu bez systémové antikoagulační profylaktické léčby během indukční chemoterapie u dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukémií nebo lymfomem (vycházejícím z T nebo B lymfocytů), které jsou léčeny asparaginázou akutní lymfoblastická leukémie, lymfom
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze Ib k posouzení bezpečnosti a předběžné účinnosti tafasitamabu jako doplňkové léčby k režimu R-CHOP nebo tafasitamabu společně s lenalidomidem jako doplňkové léčby k režimu R-CHOP u pacientů s nově diagnostikovaným difúzním velkobuněčným B-lymfomem(DLBCL) ? First-MIND Difůzní velkobuněčný B-lymfom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelními skupinami k porovnání účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity navrhovaného biosimilárního rituximabu (DRL_RI) s přípravkem MabThera? u dosud neléčených subjektů s CD20 pozitivním folikulárním lymfomem s malou nádorovou masou II. - IV. klinického stádia Folikulární lymfom
Otevřená jednoramenná studie fáze 2 s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku camidanlumab tesirine (ADCT-301) u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem Hodgkinův lymfom
Randomizovaná, otevřená, dvouramenná studie fáze 2 porovnávající 2 přerušovaná dávkovací schémata duvelisibu u subjektů s indolentním non-Hodgkinovým lymfomem (iNHL) non-Hodgkinový lymfom
Multinacionální, randomizované, dvojitě zaslepené, pozitivně-kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, za účelem porovnání účinnosti a bezpečnosti JHL1101 v kombinaci s CHOP (J-CHOP) a Rituximabu v kombinaci s CHOP (R-CHOP) u pacientů s dříve neléčeným difúzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL). B-lymfom
LBL 2018 - Mezinárodní kooperativní léčebný protokol pro děti a dospívající s lymfoblastickým lymfomem (LBL) lymfoblastický lymfom
Autologní transplantace kmenových buněk (ASCT) po indukční léčbě obsahující rituximab/ibrutinib/Ara-C pro pacienty s lymfomem z plášťových buněk - randomizovaná studie Evropské skupiny pro výzkum lymfomu z plášťových buněk lymfom z plášťových buněk
B-NHL 2013 - Léčebný protokol pracovní skupiny NHL-BFM a NOPHO pro léčbu zralých agresivních B buněčných lymfomů a leukémií u dětí a dospívajících non-Hodgkinův B-lymfom
Studie fáze 2 hodnotící účinnost a snášenlivost přípravku Debio 1562 v kombinaci s rituximabem u pacientů s relabujícím a/nebo refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem a jinými formami Non-Hodgkinova lymfomu non-Hodgkinův lymfom
Multicentrické, mezinárodní, otevřené klinické hodnocení fáze 2 posuzující bezpečnost a účinnost přípravku INCB050465 u pacientů s relabujícím nebo rezistentním difuzním velkobuněčným B-lymfomem. B-lymfom
Multicentrické klinické hodnocení fáze 1B/3 hodnotící avelumab (MSB0010718C) v kombinovaných režimech zahrnujících agonistu imunitního proteinového receptoru, epigenetický modulátor, antagonistu receptoru CD20 a/nebo konvenční chemoterapii u pacientů s relabujícím nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) B-lymfom (DLBCL)
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST POLATUZUMAB VEDOTINU V KOMBINACI S RITUXIMABEM A CHP (R-CHP) A RITUXIMABU A CHOP (R-CHOP) U DOPOSUD NELÉČENÝCH PACIENTŮ S DIFUZNÍM VELKOBUNĚČNÝM B-LYMFOMEM difuzní velkobuněčný B-lymfom
Otevřené klinické hodnocení fáze 1 s rozšířením kohorty a s cílem stanovit dávku a vyhodnotit bezpečnost a účinnost přípravku INCB050465 podávaného v kombinaci s bendamustinem a obinutuzumabem u subjektů s relabujícím nebo refrakterním folikulárním lymfomem folikulární lymfom
Otevřená studie fáze 2, založená na riziku a léčebné odpovědi, hodnotící nivolumab a brentuximab vedotin (N + Bv) u dětí, dospívajících a mladých dospělých pacientů s relabovaným/refrakterním CD30+ klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL) po selhání první linie léčby, u pacientů se suboptimální léčebnou odpovědí následováno podáváním brentuximabu a bendamustinu (Bv + B) Hodgkinový lymfom

1 2 3 4 5 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 7. květen 2021 v 05:11