Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 125
Název studie Diagnóza
Otevřeně značená, multicentrická studie s expandovaným přístupem k orálnímu AMN107 u dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní na imatinib nebo jsou na imatinib nesnášenliví v indikaci chronické myeloidní leukémie v blastické krizi, akcelerované fázi nebo chronické fázi chronická myeloidní leukémie
Pivotní, randomizovaná studie lonafarnibu (SCH 66336) versus placebo v léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) nebo chronickou myelomonocytární leukémií, kteří jsou závislý na transfúzi, s anemií nebo bez ní myelodysplastický syndrom nebo chronická myelomonocytární leukémie
Randomizovaná ve dvou větvích probíhající multicentrická otevřeně značená studie fáze III s přípravkem BMS-354825 podávaným perorálně v dávce 50 mg nebo 70 mg dvakrát denně nebo 100 mg nebo 140 mg jednou denně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií s pozitivním pH chromozomem nebo BCR-ABL pozitivitou chronické myeloidní leukémie, kteří jsou rezistentní nebo nesnášenliví k imatinibu mesylátu (Gleevec(R)) myeloidní leukémie
Randomizovaná ve dvou větvích probíhající multicentrická otevřeně značená studie fáze II s přípravkem BMS-354825 podávaným perorálně v dávce 70 mg dvakrát denně nebo 140 mg jednou denně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií v akcelerované fázi nebo v myeloidní nebo lymfoidní blastické fázi nebo s pozitivním filadelfským chromosomem u akutní lymfoblastické leukémie u pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nesnášenliví k imatinibu mesylátu (Gleevec(R)) myeloidní leukémie
GvHD profylaxe s přípravkem ATG Fresenius S u alogenní kmenové buněčné transplantace od vhodného nepříbuzného dárce: fáze III randomizované multicentrické studie srovnávající standardní GvHD profylaxi s cyklosporinem A a metotrexátem s přídatným pretransplantačním přípravkem ATG-Freseius S akutní lymfoblastická/myeloidní leukémie, melodysplastický syndrom

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 16. říjen 2021 v 05:11