Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 126
Název studie Diagnóza
Otevřená, multicentrická, do tří ramen randomizovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost kombinace RO5072759 s chlorambucilem (GClb), rituximabu s chlorambucilem (RC1b) nebo chlorambucilu (Clb) samotného u dříve neléčených pacientů s CLL s komorbiditami (přidruženými chorobami) chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIB zkoumající podávání nízkých dávek cytarabinu a lintuzumabu ve srovnání s nízkými dávkami cytarabinu a placeba u pacientů ve věku 60 a více let s dosud neléčenou AML akutní myeloidní leukémie (AML)
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení (fáze III) indukční (daunorubicin/cytarabin) a konsolidační (vysoké dávky cytarabinu) chemoterapie kombinované s podáváním buď přípravku midostaurin (PKC412) (IND#101261) nebo placeba u pacientů mladších 60 let s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií s FLT3 mutací. Akutní myeloidní leukemie s FLT3 mutací
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení, fáze III, pro zjištění účinnosti a bezpečnosti lenalidmidu (Revlimid) jako udržovací léčby pro pacienty s b-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií po druhé linii terapie B-buněčná chronická lymfocytární leukémie
Mezinárodní, multicentrická studie o jedné větvi pro zjištění účinnosti a bezpečnosti opakované léčby a udržovací léčby pomocí ofatumumabu u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií z B-buněk, u kterých došlo k progresi onemocnění po odpovědi na léčbu nebo stabilizaci onemocnění po léčbě ofatumumabem v Hx-CD20-406 chronická lymfatická leukémie y B-buněk
Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III s ofatumumabem přidaným k chlorambucilu oproti monoterapii chlorambucilem u dosud neléčených pacientů s chronickou lymfatickou leukémií chronická lymfocytární leukémie
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze II/III hodnotící bezpečnost a účinnost Lumiliximabu v kombinaci s Fludarabinem, Cyklofosfamidem a Rituximabem proti samotnému Fludaribinu, Cyklofosfamidu a Rituximabu u pacientů s recidivující chronickou lymfatickou leukémií. recidivující chronická lymphatická léukémie
Otevřená, randomizovaná studie fáze III s amonafidem L-maleátem podávaným v kombinaci s cytarabinem v porovnání s daunorubicinem podávaným v kombinaci s cytarabinem u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukémii sekundární akutní myeloidní leukémie
Randomizovaná studie fáze III srovnávající časnou léčbu s fludarabinem, cyklofosfamidem+ rituximabem versus odložená léčba u neléčeného stádia A podle Bineta u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s vysokým rizikem progrese Chron.lymfocytární leukémie
Fáze II klinického hodnocení účinnosti a bezpečnosti podkožně podávného Alemtuzumabu( CAMPATH, MabCampath) u pacientů s předchozí léčbou B- chronické lymfocytární leukémie Chronická lymfatická leukémie
Otevřené, randomizované klinické hodnocení ofatumumabu plně lidské monoklonální anti-CD20 protilátky se dvěma dávkami v paralelních skupinách v kombinaci s fludarabinem chronická lymfocytární leukémie
Prospektivní, randomizovaná studie srovnávající časnou léčbu Campathem s léčbou standardní u dříve neléčených pacientů B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií ve stádiu Binet A s vysokým rizikem progrese Chronická lymfocytická leukémie
Otevřeně značená, randomizovaná, multicentická studie fáze III s Dasatinibem (SPRYCEL) vs. standardní léčba s Imatinibem (400 mg) v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází chron. myeloidní leukémie s pozitivním chromozomem Chronická myeloidní leukémie
MULTICENTRICKÉ, OTEVŘENÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVEK NILOTINIB S PŘÍPRAVKEM IMATINIB U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ S POZITIVNÍM FILADELFSKÝM CHROMOZOMEM (PH+) V CHRONICKÉ FÁZI (CML-CP). chronická myeloidní leukémie
Multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze III, ke zhodnocení účinnosti, s nilotonibem versus imatinib, u dospělých pacientů s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+) s chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi (CML-CP), kteří měli suboptimální cytogenetickou odpověď Myelogenní leukémie
Randomizované klinické hodnocení fáze III, s decitabinem versus pacientův výběr s radou lékaře, a to buď podpůrná péče nebo nízké dávky cytarabinu v léčbě starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií akutní myeloidní leukémie
Jednoramenná, mezinárodní, multicentrická studie přípravku HuMax-CD20, čisté lidské monoklonální protilátky anti-CD20, u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií B-buněk, u nichž selhala léčba fludarabinem a alemtuzumabem B-buněčná chronická lymfocytární leukémie
Randomizovaná studie fáze III, u předtím neléčených pacientů s vysokým rizikem CLL: fludarabin + cyclofosfamid (FC) versus FC + nízká dávka alemtuzumabu chronická lymfocytární leukémie
Randomizovaná, otevřeně značená studie s přípravkem Glivec, 400 mg versus 800 mg u pacientů s nově diagnostikovanou, předtím neléčenou chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi (CML-CP) hodnotící molekulární odpověď na léčbu chronická myeloidní leukémie
Randomizovaná studie fáze II, s infliximabem (Remicade) u nemocných s myelodysplastickým syndromem a relativně nízkým rizikem rozvoje akutní leukémie akutní leukémie

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 25. říjen 2021 v 05:11