Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 125
Název studie Diagnóza
Otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III přípravku Inotuzumab Ozogamycin v porovnání s jinou terapií zvolenou zkoušejícím lékařem u dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní CD-22 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) u dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní CD-22 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)
Randomizované, otevřené hodnocení účinnosti a bezpečnosti volasertibu i.v. v kombinaci s cytarabinem s.c. při porovnání s antileukemickou léčbou podle výběru zkoušejícího u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní aktuní myeloidní leukémií, u kterých není k dispozici jiná zavedená léčba, fáze I/III (POLO-AML 1) akutní myeloidní leukemie
chronic lympíOtevřená, multicentrická studie hodnotící bezpečnost a účinnost léčby ofatumumabem v porovnání s jinou terapií zvolenou lékařem u pacientů s bulky fludarabin refrakterní chronickou lymfoidní leukémií (CLL) chronická lymfoidní leukémie (CLL)
Alogenní transplantace kmenovými buňkami u dětí a mladistvých v léčbě chronické myeloidní leukémie chronická myeloidní leukémie
Multicentrické, ranodmizoavné, kontrolované, otevřené klinické hodnocení fáze II posuzující bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku příáparvku ABT-263 v kombinaci s rituximabem u dříve neléčených paceintů trpících chronickou lymfatickou leukémií z B buněk (CLL) leukémie
Multicentrická studie fáze II sledující bezpečnost a účinnost kombinace ofatumumabu a bendamustinu u pacientů s dosud neléčenou nebo relabovanou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) realabovaná chronická lymfocytární leukémie
Třídílné hodnocení eltrombopagu u trombocytopenických pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s akutní myeloidní leukemií (část 1: otevřená, část 2: randomizovaná, dvojitě zaslepená, část 3: prodloužená). u trombocytopenických pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s akutní myeloidní leukemií
Léčba akutní lymfoblastické leukémie podle léčebné studie AIEO-BFM All 2009 akutní lymfoblastická leukémie
Multicentrická, randomizovaná, nezaslepená studie fáze 3 zkoumající přípravek Azacitidin (Vidaza) oproti konvenčním terapeutickým režimům v léčbě starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií akutní myeloidní leukémie
Randomizované, kontrolované, dvojitě zaslepené, multinárodnostní klinické hodnocení fáze 3 ke zjištění bezpečnosti a účinnosti vosaroxinu a cytarabinu versus placebo a cytarabin u pacientů s prvním relapsem nebo refrakterní akutní myeloidní leukémiíí (VALOR) akutní myeloidní leukemie
Multicentrické otevřené klinické hodnocení nilotinibu fáze IIIb u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi pozitivní na Filadelfský chromozom a/nebo BCR-ABL CML-chronická lymfatická leukémie
Alogenní transplantace kmenovými buňkami u dětí a mladistvých s akutní myeloblastickou leukémií děti a mladiství s akutní myeloblastickou leukémií
Studie fáze III srovnávající léčbu kombinovanou imunochemoterapií s bendamustinem a rituximabem (BR) s imunochemoterapií s fludarabinem, cyklofosfamidem a rituximabem (FCR) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfatickou leukémií (CLL). chronická lymfatická leukémie
Mezinárodní randomizovaná studie fáze III s rituximabem v udržovací léčbě versus sledování pacientů s chronickou lymfatickou leukémií chronická lymfatická leukémie
Ofatumumab v kombinaci s dexamethasonem u nemocných s relabovanou nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukemií chronická lymfocytární leukemie
Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III - udržovací léčba ofatumumabem oproti žádné další léčbě u osob s relapsem chronické lymfocytární leukémie (CLL) s dobrou odpovědí na indukční léčbu chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Adaptativní, srovnávací, randomizovaná, multicentrická studie fáze Ib s paralelními skupinami srovnávající podkožně (SC) a nitrožilně (IV) podávaný rituximab v kombinaci s chemoterapií (fludarabin a cyklofosfamid) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) chronická lymfocytární leukémií
Fáze I/II klinické studie využití clofarabinu v kombinaci s cytarabinem a liposomálním daunorubicinem u dětí s relabující/refrakterní AML akutní myeloidní leukémie (AML)
Multicentrické, randomizované, nezaslepené, do paralelních skupin rozdělené klinické hodnocení 3. fáze zjišťující účinnost a bezpečnost lenalidomidu (Revlimid) versus chlorambucil v léčbě první linie u dosud neléčených starších paceintů s B-buněčnou chronicku lymfocytární leukémií B-buněčná chronická lymfocytární leukémie
Otevřená, multicentrická, do tří ramen randomizovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost kombinace RO5072759 s chlorambucilem (GClb), rituximabu s chlorambucilem (RC1b) nebo chlorambucilu (Clb) samotného u dříve neléčených pacientů s CLL s komorbiditami (přidruženými chorobami) chronická lymfocytární leukémie (CLL)

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 17. říjen 2021 v 05:12