Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 127
Název studie Diagnóza
Randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení 3. fáze porovnávající inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy ibrutinib v kombinaci s obinutuzumabem a chlorambucil v kombinaci s obinutuzumabem u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií nebo lymfomem z malých lymfocytů, kteří dosud nepodstoupili žádnou léčbu. chronická lymfocytární leukémie
Jednoramenná studie fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s rituximabem u pacientů s doposud neléčenou chronickou lymfatickou leukemií s delecí 17p chronická lymfocytární leukémie
otevřená randomizovaná multicentrická klinická studie fáze 3, porovnávající léčbu bosutinibems léčbou imatinibem u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi chronická myeloidní leukémie
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s bendamustinem a rituximabem k léčbě v minulosti neléčené chronické lymfocytické leukémie leukémie
Alogenní transplantace kmenových buněk u dětí a adolescentů s akutní lymfoblastickou leukémií lymfoblastická leukémie
Otevřené pokračování studie HGT-MLD-070 hodnotící dlouhodobou bezpečnost a účinnost intratekálního podání přípravku HGT-1110 u pacientů s metachromatickou leukodystrofií metachromatická leukodystrofie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3, hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu (GS-1101) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem u dříve léčené chronické lymfatické leukémie chronická lymfatická leukémie
MULTICENTRICKÉ OTEVŘENÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III PRO PACIENTY S RECIDIVUJÍCÍ/REZISTENTNÍ CHRONICKOU LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIÍ K VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU PŘÍPRAVKU GDC-0199 (ABT-199) V KOMBINACI S RITUXIMABEM V POROVNÁNÍ S BENDAMUSTINEM A RITUXIMABEM chronická lymfocytární leukémie
Optimalizace léčby pacientů s nově diagnostikovanou Ph/BCR-ABL pozitivní chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi srovnávající nilotinib versus nilonitib a interferon alfa v indukční léčbě a nilotinib versus interferon alfa v udržovací terapii. chronická myeloidní leukémie
mez inárodní randomizovaná studie fáze III léčby dětí a adolescentů s refrakterní nebo relabující akutní myeloidní leukémií leukémie
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost protilátky BiTE? (blinatumomab) ve srovnání se standardní chemoterapií u dospělých s relabující / refrakterní akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) z prekurzorů B buněk (klinické hodnocení TOWER) leukémie
mezinárodní kolaborativní studie léčby relapsu dětské ALL leukémie (ALL)
Konfirmační multicentrická studie s jedním ramenem k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti protilátky blinatumomabu BiTE? u dospělých pacientů s minimálním reziduálním onemocněním (MDR) B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií lymfoblastická leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost perorálního Azacytidinu plus nejlepší podpůrné péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržovací léčby u pacientů s akutní myelodní leukémií v úplné remisi akutní myelodní leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení (fáze III) ibrutinibu, inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy (BTK) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem (BR) u pacientů s relabovanou nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií/lymfomem z malých lymfocytů (hodnocení "HELIOS") chronická lymfatická leukémie
randomizované, multicentrické,otevřené, hodnocení fáze 3 inhibitoru brutonovy tyroszin kinázy PCI-32765 versus chlorambucil u 65 letých a starších pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytární leukémií nebo lymfonem z malých lymfocytů chronická lymfocytární leukémie
otevřené rozšířené klinické hodnocení u pacientů od 65 let věku s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) nebo lymfomem z malých lymfocytů (SLL), kteří se zúčastnili klinického hodnocení PCYC-1115-CA (PCI-32765 versus Chlorambucil) chronická lymfocytární leukémie
Multicentrická prospektivní studie hodnotící trvání molekulární remise u chronické myeloidní leukemie po vysazení TKI chronická myeloidní leukemie
Otevřená, randomizovaná (2:1) studie fáze 2B klinického hodnocení dasatinibu, ve srovnání s imatinibem u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukémie, kteří nedosáhli optimální odpovědi na léčbu po 3 měsících terapie 400mg imatinibu chronická myeloidní leukémie
Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 3, podávání přípravku Ponatinib versus Imatinib dospělým pacientům s novš diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi chronická myeloidní leukémie v chronické fázi

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 4. prosinec 2021 v 05:11