ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 132
Název studie Diagnóza
RANDOMIZOVANÉ, KONTROLOVANÉ, OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ KOMBINACI PŘÍPRAVKŮ PEVONEDISTAT A AZACITIDIN V POROVNÁNÍ S AZACITIDINEM PODÁVANÝM V MONOTERAPII JAKO PRVNÍ LINIE LÉČBY U PACIENTŮ S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDROMEM SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM, CHRONICKOU MYELOMONOCYTÁRNÍ LEUKEMIÍ NEBO AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIÍ S NÍZKÝM POČTEM BLASTŮ akutní myeloidní leukémie; MDS; CMML
Mezinárodní otevřená randomizovaná studie fáze 3 srovnávající přípravek BGB-3111 s bendamustinem plus rituximabem u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytickou leukémií nebo lymfomem z malých lymfocytů chronická lymfocytická leukémie; lymfom
Klinické hodnocení fáze 1 / 2 složené ze 2 částí ke stanovení bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky a aktivity K0706, nového inhibitoru tyrosin kinázy (TKI), u zdravých dobrovolníků a pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) nebo s akutní lymfoblastickou leukémií s pozitivitou filadelfského chromozómu (Ph+ALL) chronická myeloidní leukémie
Randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze III hodnotící perorální přípravek ABL001 v porovnání s bosutinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi (CML-CP), dříve léčených dvěma nebo více inhibitory tyrozinkináz chronická myeloidní leukemie v chronické fázi (CML-CP)
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící bezpečnost a účinnost midostaurinu (PKC412) u pacientů starších 18 let s nově diagnostikovanou FLT3 pozitivní akutní myeloidní leukémií, kteří jsou vhodní pro chemoterapii v režimu 7+3 nebo 5+2 pozitivní akutní myeloidní leukémie
Mezinárodní studie léčby relapsu dětské ALL vysokého rizika akutní lymfoblastická leukemie
Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku Quizartinib (AC220) podávaného v kombinaci s indukční a konsolidační chemoterapií a jako udržovací léčba u pacientů ve věku 18 až 75 let s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií FLT3-ITD (+) (QuANTUM-First) akutní myeloidní leukemie
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 zkoumající vadastuximab talirin (SGN-CD33A) ve srovnání s placebem v kombinaci s azacitidinem nebo decitabinem v léčbě starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML) akutní myeloidní leukemie
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení fáze 3 přípravku gilteritinib (ASP2215) - inhibitoru FLT3, podávaného v udržovací léčbě po indukční/konsolidační léčbě pacientů s FLT/ITD v první kompletní remisi AML akutní myeloidní leukemie (AML)
Randomizované multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze 3 zkoumající acalabrutinib (ACP-196) v porovnání s léčbou zvolenou zkoušejícím, která zahrnuje buď idelalisib plus rituximab nebo bendamustin plus rituximab, u pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií chronická lymfocytární leukemie
Otevřená, dlouhodobá extenze klinického hodnocení fáze 3b s přípravkem PCI-32765 (Ibrutinib) chronická lymfocytární leukemie (extenze)
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící léčbu ponatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v rezistentní chronické fázi k posouzení účinnosti a bezpečnosti rozsahu dávek chronická myeloidní leukemie
Otevřená studie fáze II hodnotící sargramostim u pacientů léčených myelosupresivní indukční chemoterapií pro akutní myeloidní leukémii akutní myeloidní leukémie
Randomizovaná studie srovnávající účinnost a bezpečnost rozdílných dávek daunorubicinu a účinnost a bezpečnost jednoho versus dvou cyklů indukční chemoterapie u dospělých pacientů s akutní myeloidní leukémií do 60 let věku. akutní myeloidní leukémie
Randomizovaná otevřená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu podávaného v kombinaci s obinutuzumabem v porovnání s chlorambucilem podávaným v kombinaci s obinutuzumabem u dosud neléčené chronické lymfocytické leukémie. chronická lymfocytická leukémie
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící léčbu ponatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v rezistentní chronické fázi k posouzení účinnosti a bezpečnosti rozsahu dávek. chronická myeloidní leukemie
Randomizovaná, otevřená studie hodnotící léčbu ponatinibem oproti nilotinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi po rezistenci k imatinibu Chronická myeloidní leukémie
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 2 posuzující farmakokinetiku, farmakodynamiku, bezpečnost a aktivitu přípravku azacitidin a srovnávající azacitidin oproti dosavadním kontrolním údajům u dětských pacientů s nově diagnostikovaným pokročilým myelodysplastickým syndromem nebo juvenilní myelomonocytární leukémií před transplantací kmenových buněk krvetvorby. leukémie
Randomizované, otevřené, kontrolované, adaptivní klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost konsolidační léčby BiTE? protilátkou blinatumomabem ve srovnání se standardní konsolidační chemoterapií u pediatrických pacientů s vysoce rizikovou akutní lymfoblastickou leukemii (ALL) z prekurzorů B buněk s prvním relapsem lymfoblastická leukemie (ALL)
RANDOMIZOVANÉ, KONTROLOVANÉ, OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PODÁVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ PEVONEDISTAT A AZACITIDIN V POROVNÁNÍ S AZACITIDINEM U PACIENTŮ S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDROMEM SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM, CHRONICKOU MYELOMONOCYTÁRNÍ LEUKEMIÍ A AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIÍ S NÍZKÝM POČTEM BLASTŮ myeloidní leukémie

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. květen 2022 v 05:11