Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 125
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 zkoumající vadastuximab talirin (SGN-CD33A) ve srovnání s placebem v kombinaci s azacitidinem nebo decitabinem v léčbě starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML) akutní myeloidní leukemie
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení fáze 3 přípravku gilteritinib (ASP2215) - inhibitoru FLT3, podávaného v udržovací léčbě po indukční/konsolidační léčbě pacientů s FLT/ITD v první kompletní remisi AML akutní myeloidní leukemie (AML)
Randomizované multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze 3 zkoumající acalabrutinib (ACP-196) v porovnání s léčbou zvolenou zkoušejícím, která zahrnuje buď idelalisib plus rituximab nebo bendamustin plus rituximab, u pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií chronická lymfocytární leukemie
Otevřená, dlouhodobá extenze klinického hodnocení fáze 3b s přípravkem PCI-32765 (Ibrutinib) chronická lymfocytární leukemie (extenze)
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící léčbu ponatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v rezistentní chronické fázi k posouzení účinnosti a bezpečnosti rozsahu dávek chronická myeloidní leukemie
Otevřená studie fáze II hodnotící sargramostim u pacientů léčených myelosupresivní indukční chemoterapií pro akutní myeloidní leukémii akutní myeloidní leukémie
Randomizovaná studie srovnávající účinnost a bezpečnost rozdílných dávek daunorubicinu a účinnost a bezpečnost jednoho versus dvou cyklů indukční chemoterapie u dospělých pacientů s akutní myeloidní leukémií do 60 let věku. akutní myeloidní leukémie
Randomizovaná otevřená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu podávaného v kombinaci s obinutuzumabem v porovnání s chlorambucilem podávaným v kombinaci s obinutuzumabem u dosud neléčené chronické lymfocytické leukémie. chronická lymfocytická leukémie
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící léčbu ponatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v rezistentní chronické fázi k posouzení účinnosti a bezpečnosti rozsahu dávek. chronická myeloidní leukemie
Randomizovaná, otevřená studie hodnotící léčbu ponatinibem oproti nilotinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi po rezistenci k imatinibu Chronická myeloidní leukémie
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 2 posuzující farmakokinetiku, farmakodynamiku, bezpečnost a aktivitu přípravku azacitidin a srovnávající azacitidin oproti dosavadním kontrolním údajům u dětských pacientů s nově diagnostikovaným pokročilým myelodysplastickým syndromem nebo juvenilní myelomonocytární leukémií před transplantací kmenových buněk krvetvorby. leukémie
Randomizované, otevřené, kontrolované, adaptivní klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost konsolidační léčby BiTE? protilátkou blinatumomabem ve srovnání se standardní konsolidační chemoterapií u pediatrických pacientů s vysoce rizikovou akutní lymfoblastickou leukemii (ALL) z prekurzorů B buněk s prvním relapsem lymfoblastická leukemie (ALL)
RANDOMIZOVANÉ, KONTROLOVANÉ, OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PODÁVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ PEVONEDISTAT A AZACITIDIN V POROVNÁNÍ S AZACITIDINEM U PACIENTŮ S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDROMEM SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM, CHRONICKOU MYELOMONOCYTÁRNÍ LEUKEMIÍ A AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIÍ S NÍZKÝM POČTEM BLASTŮ myeloidní leukémie
SGI-110-04: Multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze 3 srovnávající přípravek SGI-110 a terapii volby u dospělých s dříve neléčenou akutní myeloidní leukémií (AML), kteří nejsou považováni za kandidáty intenzivní chemoterapie k indukci remise myeloidní leukémie
Otevřené randomizované klinické hodnocení fáze 3 přípravku Quizartinib (AC220) v monoterapii v porovnání se záchrannou chemoterapií u pacienttů s FLT3-ITD pozitivní akutní myeloidní leukémií (AML) refrakterní či relabující po první linii léčby s nebo bez konsolidační transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) myeloidní leukémie
Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku AG-221 (CC-90007) oproti konvenčním způsobům léčby u starších pacientů s akutní myeloidní leukémií v pozdním stádiu nesoucí mutaci isocitrátdehydrogenázy 2 myeloidní leukémie
Hlavní multicentrické klinické hodnocení přípravku moxetumomab pasudotox u recidivující/refrakterní vlasatobuněčné leukémie refrakterní vlasatobuněčná leukémie
Mezinárodní studie léčby relapsu dětské ALL standardního rizika 2010 akutní lymfoblastická leukémie
Randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení 3. fáze porovnávající inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy ibrutinib v kombinaci s obinutuzumabem a chlorambucil v kombinaci s obinutuzumabem u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií nebo lymfomem z malých lymfocytů, kteří dosud nepodstoupili žádnou léčbu. chronická lymfocytární leukémie
Jednoramenná studie fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost idelalisibu v kombinaci s rituximabem u pacientů s doposud neléčenou chronickou lymfatickou leukemií s delecí 17p chronická lymfocytární leukémie

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 18. září 2021 v 05:11