Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 126
Název studie Diagnóza
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 srovnávající kombinaci ibrutinibu a venetoklaxu oproti kombinaci chlorambucilu s obinutuzumabem jako léčbu první linie u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)/lymfomem z malých lymfocytů (SLL) chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Pilotní studie testující proveditelnost, bezpečnost a účinnost přidání BiTE protilátky blinatumomab do léčebného protokolu Interfant-06 u kojenců s akutní lymfoblastickou leukémií s přestavbou genu MLL. lymfoblastická leukémie
Mezinárodní studie fáze 3 akutní lymfoblastické leukémie s pozitivním Filadelfským chromozomem (Ph+ALL) testující imatinib v kombinaci se dvěma odlišnými schématy cytostatické chemoterapie lymfoblastické leukémie
Studie fáze 2 s inotuzumabem ozogamicinem (INO) v kombinaci s chemoterapií v léčbě starších pacientů s Ph-negativní CD22+ akutní B-lymfoblastovou leukémií (B-ALL).Studie EWALL-INO. lymfoblastová leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení (fáze III) indukční (daunorubicin nebo idarubicin plus cytarabin) a konsolidační (střední dávky cytarabinu) chemoterapie kombinované s podáváním přípravku midostaurin (PKC412) nebo placeba u pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML) bez mutace FLT-3 myeloidní leukémie
RANDOMIZOVANÁ (1:1), DVOJITĚ ZASLEPENÁ, MULTICENTRICKÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE HODNOTÍCÍ INTENZIVNÍ CHEMOTERAPII S NEBO BEZ GLASDEGIBU (PF 04449913) NEBO AZACITIDIN (AZA) S NEBO BEZ GLASDEGIBU U PACIENTŮ S DŘÍVE NELÉČENOU AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ. myeloidní leukémie
Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení fáze 2 pro posouzení bezpečnosti, účinnosti a farmakokinetiky midostaurinu (PKC412) podávaného dvakrát denně v kombinaci se standardní chemoterapií a v monoterapii v postkonsolidační léčbě u dětí s dosud neléčenou akutní myeloidní leukémií (AML) s mutací FLT3 myeloidní leukémie
Léčba carfilzomibem a lenalidomidem pro mladší a starší pacienty s nově diagnostikovanou primární plazmacelularní leukémií. Primární plazmacelularní leukémie
Fáze III Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zkoumající účinnost přidání Crenolanibu k záchranné chemoterapii versus záchranné chemoterapii samotné u subjektů 75 let věku s relapsem / refrakterní FLT3 mutovanou akutní myeloidní leukémií refrakterní FLT3 mutovaná akutní myeloidní leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící venetoclax v kombinaci s azacitidinem oproti azacitidinu v léčbě dosud neléčených pacientů s akutní myeloidní leukémií, kteří nejsou způsobilí pro standardní indukční léčbu akutní myeloidní leukémie
Adoptivní transfer haploidentických ex-vivo expandovaných NK buněk pacientům s refrakterní nebo relabující akutní myeloidní leukémií v rámci alogenní transplantace krvetvorby od haploidentického příbuzného dárce po sekvenčním přípravném protokolu. Monocentrická, otevřená studie fáze IIa s eskalujícím dávkováním. akutní myeloidní leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící venetoclax podávaný současně s nízkou dávkou cytarabinu oproti nízké dávce cytarabinu u dosud neléčených pacientů s akutní myeloidní leukémií, kteří nejsou způsobilí pro intenzivní chemoterapii akutní myeloidní leukémie
Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická, randomizovaná studie fáze III s podáváním pracinostatu v kombinaci s azacitidinem u pacientů ve věku od 18 let s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML) nezpůsobilých pro standardní indukční chemoterapii akutní myeloidní leukémie (AML)
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 přípravku AG-120 v kombinaci s azacitidinem u pacientů ? 18 let s dosud neléčenou akutní myeloidní leukémií s IDH1 mutací akutní myeloidní leukémie s IDH1 mutací
RANDOMIZOVANÉ, KONTROLOVANÉ, OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ KOMBINACI PŘÍPRAVKŮ PEVONEDISTAT A AZACITIDIN V POROVNÁNÍ S AZACITIDINEM PODÁVANÝM V MONOTERAPII JAKO PRVNÍ LINIE LÉČBY U PACIENTŮ S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDROMEM SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM, CHRONICKOU MYELOMONOCYTÁRNÍ LEUKEMIÍ NEBO AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIÍ S NÍZKÝM POČTEM BLASTŮ akutní myeloidní leukémie; MDS; CMML
Mezinárodní otevřená randomizovaná studie fáze 3 srovnávající přípravek BGB-3111 s bendamustinem plus rituximabem u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytickou leukémií nebo lymfomem z malých lymfocytů chronická lymfocytická leukémie; lymfom
Klinické hodnocení fáze 1 / 2 složené ze 2 částí ke stanovení bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky a aktivity K0706, nového inhibitoru tyrosin kinázy (TKI), u zdravých dobrovolníků a pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) nebo s akutní lymfoblastickou leukémií s pozitivitou filadelfského chromozómu (Ph+ALL) chronická myeloidní leukémie
Randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze III hodnotící perorální přípravek ABL001 v porovnání s bosutinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi (CML-CP), dříve léčených dvěma nebo více inhibitory tyrozinkináz chronická myeloidní leukemie v chronické fázi (CML-CP)
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící bezpečnost a účinnost midostaurinu (PKC412) u pacientů starších 18 let s nově diagnostikovanou FLT3 pozitivní akutní myeloidní leukémií, kteří jsou vhodní pro chemoterapii v režimu 7+3 nebo 5+2 pozitivní akutní myeloidní leukémie
Mezinárodní studie léčby relapsu dětské ALL vysokého rizika akutní lymfoblastická leukemie

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. říjen 2021 v 05:11