Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 125
Název studie Diagnóza
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost venetoclaxu v kombinaci s azacitidinem po alogenní transplantaci kmenových buněk u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) (VIALE-T) akutní myeloidní leukemie (AML)
Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající přípravek LOXO-305 oproti kombinaci idelalisibu s rituximabem nebo bendamustinu s rituximabem dle výběru zkoušejícího lékaře u inhibitorem BTK předléčené chronické lymfocytární leukémie / malého lymfocytárního lymfomu (BRUIN CLL-321) chronická lymfocytární leukémie / lymfom z malých lymfocytů
Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze III perorálního asciminibu v porovnání s tyrozinkinázovým inhibitorem (TKI) dle výběru zkoušejícího u pacientů s nově diagnostikovanou Ph pozitivní chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi chronická myeloidní leukémie
Pivotní, jednoramenné, otevřené klinické hodnocení fáze 1/2 hodnotící bezpečnost a účinnost ponatinibu s chemoterapií u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+) s relapsem onemocnění, nebo kteří jsou rezistentní, nebo netolerují předchozí léčbu inhibitorem tyrosinkinázy, nebo kteří mají mutaci T315I akutní lymfoblastická leukémie (ALL)
Otevřená, multicentrická studie fáze 1b/2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku KRT-232 v kombinaci s acalabrutinibem u pacientů s relabujícím/refrakterním difuzním velkobuněčným B lymfomem nebo relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií difuzní velkobuněčný B lymfom, chronická lymfocytární leukemie
Studie účinné látky Bosutinib s fázemi I/II týkající se pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází Ph+ chronické myeloidní leukémie nebo s rezistentní/intolerantní Ph+ chronickou myeloidní leukémií, studie ITCC-054/COG AAML1921 chronická myeloidní leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III k posouzení účinků azacitidinu v kombinaci s MBG453 nebo samostatně při léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem podle kritérií IPSS-R nebo s chronickou myelomonocytární leukémií - 2 (CMML-2) chronická myelomonocytární leukémie-2
Otevřená studie s jedním studijním ramenem hodnotící protinádorovou aktivitu, bezpečnost a farmakokinetiku isatuximabu v kombinaci s chemoterapií u dětských pacientů ve věku od 28 dní do 18 let s relabující/refrakterní akutní lymfoblastickou nebo myeloidní leukemií s prvním nebo druhým relapsem lymfoblastická nebo myeloidní leukemie
Ponatinib v kombinaci s redukovanou chemoterapií v první linii léčby dospělých pacientů s Ph-pozitivní akutní lymfoblastovou leukémií. Ph-pozitivní akutní lymfoblastová leukémie
Mezinárodní studie léčby relapsu ALL vysokého rizika u dětí 2010 akutní lymfoblastická leukemie
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost léčby apixabanem za účelem prevence tromboembolismu oproti přístupu bez systémové antikoagulační profylaktické léčby během indukční chemoterapie u dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukémií nebo lymfomem (vycházejícím z T nebo B lymfocytů), které jsou léčeny asparaginázou akutní lymfoblastická leukémie, lymfom
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost venetoclaxu v kombinaci s azacitidinem po alogenní transplantaci kmenových buněk u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) (VIALE-T) akutní myeloidní leukemie (AML)
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s 2 rameny hodnotící venetoclax a azacitidin oproti nejlepší podpůrné péči v udržovací léčbě u pacientů s akutní myeloidní leukémií při první remisi po konvenční chemoterapii (VIALE-M) akutní myeloidní leukémie (AML)
Multicentrické, otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku Acalabrutinib (ACP196) v kombinaci s Venetoclaxem spolu s nebo bez Obinutuzumabu v porovnání s chemoimunoterapeutickou léčbou vybranou zkoušejícím lékařem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií bez přítomnosti delece 17p nebo genové mutace TP53 chronická lymfocytární leukémie
Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící v celonárodním měřítku efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi chronická myeloidní leukemie
Randomizované, otevřené, zkřížené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající přípravek ASTX727 (fixní kombinace cedazuridinu a decitabinu) oproti i.v. podání decitabinu u subjektů s myelodysplastickým syndromem (MDS), chronickou myelomonocytickou leukemií (CMML) a akutní myeloidní leukemií (AML) leukémie
AIEOP-BFM ALL 2017- Mezinárodní léčebný protokol pro léčbu akutní lymfoblastické leukémie u dětí a dospívajících akutní lymfoblastické leukémie u dětí a dospívajících
Jeden cyklus blinatumomabu následovaný vysokodávkovanou chemoterapií v indukční léčbě Ph-negativní akutní lymfoblastové leukémie dospělých. akutní lymfoblastová leukémie
Randomizované klinické hodnocení fáze 3 porovnávající přípravek Zanubrutinib (BGB-3111) s Ibrutinibem u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií nebo lymfomem z malých lymfocytů chronická lymfocytární leukemie
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 srovnávající kombinaci ibrutinibu a venetoklaxu oproti kombinaci chlorambucilu s obinutuzumabem jako léčbu první linie u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)/lymfomem z malých lymfocytů (SLL) chronická lymfocytární leukémie (CLL)

1 2 3 4 5 6 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 25. září 2021 v 05:11